torsdag, juni 20, 2024

Sociala klimatfonden: en rättvis energiomställning

EU vill ha en rättvis energiomställning. Ta reda på hur den sociala klimatfonden syftar till att hjälpa dem som är mest utsatta för energifattigdom.

Som ett led i arbetet med att uppnå koldioxidneutralitet till 2050, planerar EU att införa ytterligare krav för att minska utsläppen inom bygg- och transportsektorn. De nya reglerna ska uppmuntra medborgare och företag att investera i alternativa energikällor, bättre isolering och rena transporter.

För att stödja utsatta hushåll och småföretag i omställningen av energiförsörjningen, har kommissionen föreslagit införandet av en social klimatfond med en budget på 72 miljarder euro för 2025-2032. Inrättandet av fonden är en del av lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, som syftar till att uppnå målen för den europeiska gröna given.

Parlamentet väntas anta sin ståndpunkt vid plenarsammanträdet i början av juni, vilket skulle göra det möjligt för ledamöter att börja förhandla om den slutliga texten med rådet.

Minska energifattigdomen i utsatta hushåll

Förslaget, som utarbetats gemensamt av utskotten för miljö samt sysselsättning och sociala frågor, syftar till att fastställa gemensamma definitioner för energifattigdom och fattigdom kopplade till mobilitet, i hela EU.

Energifattigdom avser utsatta hushåll, mikroföretag, små och medelstora företag och transportanvändare som har svårt att få tillgång till alternativ till fossila bränslen. Fattigdom kopplat till mobilitet avser hushåll som har höga transportkostnader eller begränsad tillgång till överkomliga transportsätt.

Parlamentet eftersträvar ett särskilt fokus på de utmaningar som geografiska områden, så som öar, bergsregioner och mindre utvecklade avlägsna områden, står inför. Parlamentet kommer också att fråga om möjligheten att blockera tillgången till fonden för länder som inte respekterar grundläggande rättigheter eller rättsstatsprincipen.

Hur kan den sociala klimatfonden hjälpa dig?

Den sociala klimatfonden ska finansiera konkreta åtgärder kopplade till mobilitet och energifattigdom, både på kort och på längre sikt. Det kan handla om:

  • En sänkning av energiskatter och avgifter eller tillhandahållande av andra former av direkt inkomststöd för att möta de stigande priserna på vägtransporter och uppvärmningsbränsle. Detta skulle fasas ut i slutet av 2032.
  • Incitament för byggnadsrenoveringar och för att byta till förnybara energikällor i byggnader.
  • Incitament att ställa om till en ökad användning av kollektivtrafik, samåkning och cykling.
  • Stöd till utveckling av en marknad för begagnade elfordon.

Ta reda på mer om finansieringen av klimatomställningen

Mer information

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-