torsdag, juni 20, 2024

Parlamentets färdplan: så blir framtiden för AI

Hur kan EU stärka sin globala ställning inom AI? Vid plenarsammanträdet i maj 2022 röstade ledamöterna igenom en rad förslag för att utveckla AI på lång sikt.

Efter en 18-månadersperiod av insamling av insikter om artificiell intelligens (AI) föreslår det särskilt inrättade AI-utskottets slutbetänkande en EU-färdplan för artificiell intelligens. Den innefattar en helhetssyn för en gemensam, långsiktig ståndpunkt som belyser EU:s kärnvärden och mål för AI och syftar till att vidareutveckla EU:s nuvarande lagstiftningsarbete på området.

Enligt betänkandet har EU hamnat på efterkälken inom AI-utveckling, forskning och investeringar och behöver därför trappa upp sina insatser. AI är nyckeln till EU:s digitala omställning och kommer att fortsätta att ha en ständigt ökad påverkan på ekonomi och på vår vardag.

Kolla in hoten och möjligheterna med AI

EU:s regler, skyddsåtgärder och förordningar bör säkerställa att AI kommer att ge fördelar för alla områden i EU, från den gröna omställningen, hälsa och industri, till offentlig förvaltning, jordbruk och arbetsproduktivitet.

I betänkandet varnas det för att EU måste agera snabbt för att formulera tydliga standarder som baseras på EU:s värden, annars kommer dessa att formuleras av andra.


Att vara en världsmakt innebär att vara ledande inom AI

Betänkandet om artificiell intelligens i den digitala eran

Vad föreslår betänkandet?

Dagens EU-lagstiftning och de nationella lagstiftningarna är fragmenterade, långsamma och bristande i att garantera rättssäkerhet. I betänkandet betonas därför vikten av en gynnsam och dynamisk lagstiftning med en modern styrning. För att stödja innovation och för att undvika regelbördor, bör endast tillämpningar av högrisk-AI vara strikt reglerade.

Eftersom AI-teknik är beroende av tillgänglig data, måste informationsutbytet EU revideras och utökas. En fullständig integration och harmonisering av EU:s digitala inre marknad ska hjälpa gränsöverskridande utbyten och innovation.

Läs mer om varför den nya EU-lagen för datadelning är viktig

Ledamöterna pekade på att den digitala infrastrukturen borde stärkas för att säkerställa tillgång till tjänster för alla medborgare. Utbyggnaden av bredband, fiber och 5G bör stödjas och viktiga framväxande teknologier som kvantberäkning bör vara en prioritet.

EU bör stödja uppbyggnaden av AI-kunskaper så att människor får den kompetens som behövs, lyfter betänkandet. Det skulle bidra till att bygga upp förtroende för teknik, främja innovation och, genom att stödja excellenscenter och EU-experter, förebygga kompetensflykt.

De militära och säkerhetsmässiga aspekterna av AI måste också hanteras: EU bör samarbeta internationellt med likasinnade partners för att främja sin humana, EU-värdebaserade vision, framgår i betänkandet.

Läs mer om betänkandet och AI-utskottet

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-