Ledamöter föreslår nya regler för säkrare leksaker

Ledamöter föreslår förbättringar av EU-regler för att säkerställa att leksaker på EU:s marknad är säkra och riskfria.


Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 kommer den 9 december rösta om ett betänkande om säkrare leksaker. Betänkandet inbegriper föreslag som ska stärka den nuvarande lagstiftningen och säkerställa att alla leksaker som säljs i EU, även de som importeras från andra länder, är hållbara och säkra och är planerat att röstas om i kammaren i januari 2022.

Varför de nuvarande reglerna behöver förnyas

Direktivet om leksakers säkerhet antogs 2009 för att fastställa generella och särskilda säkerhetskrav angående riskerna (kemiska, fysiska, mekaniska, elektriska, brandsäkerhet, hygien och radioaktiv strålning) för leksaker för barn under 14 år. Direktivet lägger fram bestämmelser för tillverkare, importörer och distributörer för leksaker som säljs i EU. Övervakning på nationella marknader ska garantera fri cirkulation av riskfria leksaker.

Mer än 10 år efter att lagstiftningen antogs kom kommissionen fram till i sin utvärdering från 2020 att direktivet fortfarande har brister. Främst rörande hur man ska uppnå hälso – och säkerhetsmålen som direktivet lägger fram. Utskottets rapport sammanfattar att revideringar behöver göras på direktivet.

Barn, som är särskilt sårbara konsumenter i en viktig tid, borde ha den högsta möjliga graden av säkerhet när de leker. Barns hälsa och säkerhet är inte förhandlingsbara och bör vara av intresse för hela samhället. 

Brando Benifei (S&D, Italien)

föredragande ledamot för implementeringen av direktivet om leksakers säkerhet.

Bättre övervakning på marknaden

För att säkerställa att endast säkra leksaker cirkulerar på den europeiska marknaden, efterlyser betänkandet förbättringar av övervakningsaktiviteter från medlemsländer. Dessa aktiviteter inkluderar testandet av leksaker, kontrollering tillverkares dokumentation, dra in osäkra leksaker och vidta åtgärder mot de som inte följer reglerna.

Utöver de åtgärderna, ska webbmarknaden också garantera att produkter som säljs på nätet följer EU:s säkerhetskrav.

Striktare krav för kemiska substanser

I den nuvarande lagstiftningen, gäller begräsningen av kemikalier endast för barn under 36 månader och för leksaker som placeras i munnen. Det begränsade värdena för potentiellt farliga substanser som nitrosaminer och nitroserbara ämnen som direktivet lägger ut anses fortfarande vara för farliga för föredragande ledamot.

Direktivet tillåter också särskilda undantag för cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska kemikalier.

Betänkandet efterlyser att av dessa tillkortakommanden tas bort genom att lägga fram striktare krav och befästa alla möjliga kemiska begränsningar. Den nya lagstiftningen borde vara möjlig att anpassa mycket snabbt till nya vetenskapliga och tekniska upptäckter som kan bevisa tidigare okända risker relaterade till leksaker.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-