Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket: skydd av europeiska intressen, säkerställande av rättvis konkurrens och fortsatt samarbete på områden av gemensamt intresse

Efter intensiva förhandlingar har EU-kommissionen i dag nått en överenskommelse med Förenade kungariket om villkoren för dess framtida samarbete med Europeiska unionen.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger: ”Det var värt att kämpa för denna överenskommelse eftersom vi nu har ett rättvist och balanserat avtal med Förenade kungariket som kommer att skydda våra europeiska intressen, säkerställa en rättvis konkurrens och ge våra fiskesamhällen en välbehövlig förutsägbarhet. Vi kan till slut lämna brexit bakom oss och blicka framåt. Europa går nu vidare.”

Europeiska kommissionens chefsförhandlare, Michel Barnier, säger: ”Vi har nu nått slutet på en, särskilt under de senaste nio månaderna, mycket intensiv fyraårsperiod under vilken vi har förhandlat om Förenade kungarikets ordnade utträde ur EU och ett helt nytt partnerskap, som vi i dag äntligen har enats om. Skyddet av våra intressen har varit ledande och centralt under dessa förhandlingar och jag är glad över att vi har lyckats. Det är nu upp till Europaparlamentet och rådet att ta ställning till detta avtal.”

Utkastet till handels- och samarbetsavtal består av tre huvudpelare:

 • Ett frihandelsavtal: ett nytt ekonomiskt och socialt partnerskap med Förenade kungariket
 • Avtalet omfattar inte bara handeln med varor och tjänster, utan också ett brett spektrum av andra områden av intresse för EU, såsom investeringar, konkurrens, statligt stöd, skattetransparens, luft- och vägtransporter, energi och hållbarhet, fiske, dataskydd och samordning av de sociala trygghetssystemen.
 • Avtalet föreskriver nolltullsatser och nollkvoter för alla varor som uppfyller de tillämpliga ursprungsreglerna.
 • Båda parter har åtagit sig att säkerställa stabila lika villkor genom att upprätthålla höga nivåer av skydd på områden som miljöskydd, kampen mot klimatförändringar och koldioxidprissättning, sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, skattetransparens och statligt stöd, med effektiv, inhemsk tillämpning, en bindande tvistlösningsmekanism och möjlighet för båda parter att vidta korrigerande åtgärder.
 • EU och Förenade kungariket har enats om en ny ram för den gemensamma förvaltningen av fiskbestånden i EU:s och Förenade kungarikets vatten. Förenade kungariket kommer att kunna vidareutveckla den brittiska fiskeverksamheten, samtidigt som de europeiska fiskesamhällenas verksamhet och försörjningsmöjligheter kommer att skyddas och naturresurserna bevaras.
 • På transportområdet föreskriver avtalet fortsatta och hållbara förbindelser med flyg, vägar, järnvägar och sjöfart, även om marknadstillträdet är lägre än vad den inre marknaden erbjuder. Avtalet innehåller bestämmelser för att säkerställa att konkurrensen mellan operatörer i EU och Förenade kungariket sker på lika villkor, så att passagerarnas rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och transportsäkerheten inte undergrävs.
 • På energiområdet tillhandahåller avtalet en ny modell för handel och sammanlänkning, med garantier för öppen och rättvis konkurrens, bland annat när det gäller säkerhetsnormer för havsbaserad energi och produktion av förnybar energi.
 • När det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen syftar avtalet till att säkerställa ett antal rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare. Detta gäller EU-medborgare som arbetar i, reser eller flyttar till Förenade kungariket och brittiska medborgare som arbetar i, reser eller flyttar till EU efter den 1 januari 2021.
 • Slutligen möjliggör avtalet Förenade kungarikets fortsatta deltagande i ett antal av EU:s flaggskeppsprogram, t.ex. Horisont Europa, under perioden 2021–2027 (mot att Förenade kungariket bidrar ekonomiskt till EU:s budget).
 • Ett nytt partnerskap för våra medborgares säkerhet
 • Genom handels- och samarbetsavtalet inrättas en ny ram för brottsbekämpning och rättsligt samarbete i straffrättsliga och civilrättsliga frågor. I avtalet erkänns behovet av ett starkt samarbete mellan nationella polismyndigheter och rättsliga myndigheter, särskilt när det gäller att bekämpa och lagföra gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Avtalet bygger upp ny operativ kapacitet, med beaktande av att Förenade kungariket, i egenskap av icke-EU-medlem utanför Schengenområdet, inte kommer att ha samma förutsättningar som tidigare. Säkerhetssamarbetet kan tillfälligt avbrytas om Förenade kungariket bryter mot sitt åtagande att fortsätta att följa den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tillämpning i landet.
 • Ett övergripande avtal om styrning: En ram som håller över tid
 • För att ge största möjliga rättssäkerhet för företag, konsumenter och medborgare klargörs i ett särskilt kapitel om styrning hur avtalet kommer att fungera och kontrolleras. I kapitlet inrättas också ett gemensamt partnerskapsråd, som ska se till att avtalet tillämpas och tolkas korrekt och där alla frågor som uppstår kommer att diskuteras.
 • Bindande mekanismer för efterlevnad och tvistlösning kommer att säkerställa att företagens, konsumenternas och enskilda personers rättigheter respekteras. Detta innebär att företag i EU och Förenade kungariket konkurrerar på lika villkor och kommer att undvika att endera parten utnyttjar sin regleringsfrihet för att bevilja orättvisa subventioner eller snedvrida konkurrensen.
 • Båda parter kan vidta sektorsövergripande motåtgärder vid överträdelser av avtalet. Dessa sektorsövergripande motåtgärder gäller alla områden i det ekonomiska partnerskapet.

Utrikespolitiskt samarbete, yttre säkerhets- och försvarssamarbete omfattas inte av avtalet eftersom Förenade kungariket inte ville förhandla om denna fråga. Från och med den 1 januari 2021 kommer det därför inte att finnas någon ram mellan Förenade kungariket och EU för att utveckla och samordna gemensamma svar på utrikespolitiska utmaningar, till exempel införandet av sanktioner mot tredjeländers medborgare eller ekonomier.

Handels- och samarbetsavtalet omfattar ett antal områden som ligger i EU:s intresse. Det går långt utöver ett traditionellt frihandelsavtal och utgör en solid grund för att bevara vår långvariga vänskap och samarbete. Avtalet skyddar den inre marknadens integritet och de fyra friheternas odelbarhet (människor, varor, tjänster och kapital). Det återspeglar det faktum att Förenade kungariket lämnar EU:s ekosystem av gemensamma regler, övervaknings- och verkställighetsmekanismer och därför inte längre kan dra nytta av fördelarna med EU-medlemskapet eller den inre marknaden. Avtalet kommer dock inte alls motsvara de betydande fördelar som Förenade kungariket åtnjöt som EU-medlemsstat.

Stora förändringar: att vara förberedda för den 1 januari 2021

Även med det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket kommer stora förändringar att ske den 1 januari 2021.

Den dagen kommer Förenade kungariket att lämna EU:s inre marknad och tullunion, samt EU:s politiska åtgärder och internationella avtal. Den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital mellan Förenade kungariket och EU kommer att upphöra.

EU och Förenade kungariket kommer att utgöra två separata marknader, två skilda regleringsområden och rättsliga områden. Detta kommer att skapa hinder för handeln med varor och tjänster och för rörligheten och utbyten över gränserna – i båda riktningar.

Utträdesavtalet

Utträdesavtalet fortsätter att gälla, och skyddar bland annat rättigheterna för EU-medborgare och brittiska medborgare, EU:s ekonomiska intressen och, av avgörande betydelse, freden och stabiliteten på ön Irland. Ett fullständigt och snabbt genomförande av detta avtal har varit en central prioritering för Europeiska unionen.

Tack vare intensiva samtal mellan EU och Förenade kungariket i den gemensamma kommittén och de olika specialiserade kommittéerna kommer utträdesavtalet – och särskilt protokollet om Irland och Nordirland – att genomföras den 1 januari.

Den 17 december sammanträdde den gemensamma kommittén EU–Förenade kungariket för att godkänna alla formella beslut och andra praktiska lösningar som rör genomförandet av utträdesavtalet. Inom ramen för dessa överenskomna lösningar har Förenade kungariket gått med på att dra tillbaka de omtvistade klausulerna i sitt lagförslag om inre marknad (UK Internal Market Bill) och att inte att införa några liknande bestämmelser i lagförslaget om beskattning (Taxation Bill).

Nästa steg

Det är särskilt angeläget att handels- och samarbetsavtalet skyndsamt träder i kraft.

 • I egenskap av tidigare medlemsstat har Förenade kungariket omfattande förbindelser med unionen på en rad olika ekonomiska och andra områden. Om det inte finns någon tillämplig ram som reglerar förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket efter den 31 december 2020 kommer dessa förbindelser att störas avsevärt, till nackdel för enskilda, företag och andra berörda parter.
 • Förhandlingarna kunde slutföras först i ett mycket sent skede innan övergångsperioden löpte ut. En sådan sen tidpunkt bör inte äventyra Europaparlamentets rätt till demokratisk kontroll, i enlighet med fördragen.
 • Mot bakgrund av dessa exceptionella omständigheter föreslår kommissionen att avtalet tillämpas provisoriskt under en begränsad tidsperiod till och med den 28 februari 2021.

Kommissionen kommer skyndsamt att lägga fram förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning samt om ingående av avtalet.

Rådet kommer därefter, genom enhälligt beslut av samtliga 27 medlemsstater, att behöva anta ett beslut om bemyndigande att underteckna avtalet och dess provisoriska tillämpning från och med den 1 januari 2021. När denna process har avslutats kan handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket undertecknas formellt.

Europaparlamentet kommer då att ombes att ge sitt godkännande till avtalet.

Som ett sista steg från EU:s sida måste rådet anta beslutet om ingående av avtalet.

- Annons -

Nyheter

-Annons-