Försämrat konjunkturläge i Skåne – trots uppgång är arbetslösheten på den lägsta nivån sedan 2009

Konjunkturläget i Skåne har försämrats under det senaste året. Men det handlar främst om att den höga inflationen skapat en kostnadschock för hushåll och företag och att kurvorna pekar åt fel håll samtidigt som oron inför framtiden ökar. Arbetslösheten ökar svagt och är fortsatt på den lägsta nivån sedan 2009. Antalet konkurser ökar men det rör sig främst om små företag och antalet anställda som berörs är få. Tuffast har byggsektorn där antalet påbörjade nya bostäder minskade med 62 procent under det första halvåret. Malmö och Lund blir alltmer dominerande när det gäller skapandet av nya jobb. BNP väntas falla i Sverige både 2023 och 2024 och även om inflationen har passerat sin toppnivå och faller så kvarstår de höga konsumentpriserna. Det är några av slutsatserna i rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet tar fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

När de senaste årens positiva trend på den skånska arbetsmarknaden brutits så har samtidigt skillnaderna inom Skåne ökat. Jobbskapandet fokuseras alltmer mot Malmö och Lund. I rapporten delas Skåne in i sex delområden där Sydvästra Skåne med Malmö, Trelleborg och fem närliggande kommuner är i en klass för sig med 2 277 nya jobb mellan augusti 2022 och augusti 2023. Av dessa har 2 218 skapats i Malmö. I Lundaområdet med Lund, Staffanstorp och Kävlinge har sysselsättningen under samma tid ökat med 1 728 personer, varav 1 445 i Lund. I Mellanskåne är sysselsättningen i stort oförädrad medan den minskade i Nordvästra, Nordöstra och Sydöstra Skåne. Totalt ökade sysselsättningen i Skåne under perioden med 2 977 nya jobb, varav 1 315 skapats i näringslivet.

Arbetslösheten ökar i 25 av 33 skånska kommuner
Under oktober var arbetslösheten i Skåne 8,6 procent, en ökning med 0,1 procentenheter på tolv månader. Under det senaste halvåret har arbetslösheten ökat i 25 skånska kommuner och minskat i åtta. I ett svenskt perspektiv har Skåne och Södermanlands län högst arbetslöshet i Skåne. I ett skånskt perspektiv är arbetslösheten fortsatt den lägsta sedan 2009. Bland utrikes födda ökar sysselsättningen och är även här på den lägsta nivån sedan 2009.

Skånsk konjunktur i korthet

  • Antalet påbörjade bostäder föll med 62 procent i Skåne under det första halvåret och nedgången är störst i Malmö, Lund och Helsingborg. I Tomelilla, Sjöbo och Kristianstad märks ännu ingen nedgång.
  • 37 procent fler konkurser under årets nio första månader i Skåne jämfört med samma tid förra året. Störst ökning sker inom bygg och handel. Ökningen sker dock från en låg nivå och främst är det små företag med en eller få anställda som går omkull.
  • Lägre omsättningsutveckling i det skånska näringslivet. Under första halvåret ökade omsättningen med 5,4 procent och det är lägre än för övriga storstadsregioner och genomsnittet för Sverige.
  • Splittrad konjunkturbild i den skånska industrin. Byggföretag och tillverkare av byggmaterial har det tufft. Säkerhets- och försvarsindustrin växer och har betydligt fler anställda i Skåne än det omtalade dataspelsklustret. Bilden är komplex noterar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Orderböckerna är inte fulla, men tillräckligt fulla enligt IUC Syd. Skånsk industri står inför ett eller två riktigt svaga år men har framtiden för sig menar Svenskt Näringsliv.
  • Detaljhandeln märker av de fallande reallönerna och statistiken talar sitt tydliga språk i form av ett ökat antal konkurser. Men även inom detaljhandeln är skillnaderna stora. Sällanköpsvaror har motvind medan lågpris har medvind. Branschen väntar en ökad försäljningsvolym men minskad lönsamhet.
  • Det syns också färre bostadsförsäljningar i statistiken för Skåne, speciellt bland bostadsrätter där det minskat med en femtedel på ett år. De senaste tre månaderna har priserna för bostadsrätter minskat med 3,2 procent i genomsnitt i Skåne och beskedligare 1,7 procent för villor. I ett tolvmånadersperspektiv fram till och med september 2023 har de skånska villapriserna minskat med i genomsnitt 14 procent medan bostadsrättspriserna minskat med 8 procent.
  • Privatekonomin har blivit mera ansträngd visar en rapportens kalkyl för fyra typfamiljer. Tuffast är det för en tvåbarnsfamilj i villa med bil och tre miljoner i bostadslån till rörlig ränta. Mellan september 2020 och september 2023 har familjens månadskostnad för livsmedel, drivmedel till bilen, el och boränta ökat med 10.250 kronor. Fallande elpriser har dock kompenserat för ökade boräntor så att kostnadschocken inte har förvärrats. I stort sett hela kostnadsökningen uppstod mellan 2021 och 2022. Att inflationen nu faller sänker inte familjens kostnader utan innebär bara att prisökningarna blir lägre.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-