Barns rättigheter: vad gör EU för att skydda barn?

Ta reda på vilka åtgärder EU och Europaparlamentet har tagit för att skydda barn och främja deras välbefinnande.

Barns rättigheter och skydd som viktig EU-fråga

Att skydda och främja barns rättigheter har varit ett av EU:s och Europaparlamentets främsta mål, vilket står i både artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Parlamentet har ett nära samarbete med kommissionen, EU:s byråer, rådet och nationella organ för att stärka barns rättigheter och säkerställa deras rättigheter genom lagstiftning.

Parlamentet har utsett en samordnare för barns rättigheter, som fungerar som en central kontaktpunkt för att övervaka och se till att deras rättigheter ingår i EU:s politik och lagstiftning.

Med EU:s strategi för barns rättigheter 2021-2024, som antogs i mars 2021, vill EU bekämpa fattigdom, social utestängning, diskriminering och alla former av hot.

EU har enats om en europeisk barngaranti, som ska se till att alla barn i EU, även de som riskerar att drabbas av fattigdom, får tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård. Varje EU-land har utsett sin samordnare för barngarantin, som ansvarar för att presentera sina nationella handlingsplaner fram till 2030.

Kampen mot barnarbete

Som en del av sina ansträngningar för att sätta stopp för tvångsarbete runt om i världen, arbetar EU med att utrota barnarbete.

I oktober 2023 antog ledamöterna sin ståndpunkt om att förbjuda produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete från EU-marknaden.

Utkastet till förordning innehåller ett ramverk för att undersöka om företag använder tvångsarbete, inklusive barnarbete, om det bevisas kommer deras produkter att stoppas vid EU:s gränser och de som redan har nått EU-marknaden kommer att dras tillbaka.

Säkert internet

Barn använder internet och mobiltelefoner allt mer. Samtidigt som detta öppnar nya vägar till lärande och sociala möjligheter, medför det också risker som nätmobbning, olämpligt innehåll för åldern och desinformation.

I maj 2022 lade kommissionen fram en uppdaterad strategi för ett säkrare och bättre internet för barn och unga.

Förebyggande av sexuella övergrepp mot barn på nätet

I november 2023 antog parlamentet sin ståndpunkt om nya regler som syftar till att förebygga och stoppa sexuella övergrepp mot barn på nätet och samtidigt skydda den personliga integriteten.

De nya reglerna skulle tvinga leverantörer av värdtjänster och meddelandetjänster att bedöma risken för att deras tjänster missbrukas och vidta proportionerliga och effektiva åtgärder för att minska riskerna, samtidigt som massövervakning undviks helt och hållet.

Bekämpning av människohandel

Barn kan vara mer sårbara än vuxna och därför löpa större risk att falla offer för människohandel, särskilt till följd av faktorer som fattigdom, våld och diskriminering.

Kommissionen föreslog att stärka de redan befintliga EU-reglerna för att hantera människohandel.

Parlamentet enades om sin ståndpunkt i oktober 2023 och föreslog ytterligare åtgärder för att skydda offren. Ståndpunkten utgör grunden för förhandlingarna med EU-länderna om den slutliga lagtexten.

Kriget i Ukraina visade på behovet av fler åtgärder för att skydda barn i krigszoner. I april 2022 krävde parlamentet i en resolution bättre skydd för barn som flyr från kriget i Ukraina. Ledamöterna menade att identifiering och registrering är avgörande för att skydda barn från risken för människohandel, olaglig adoption och andra typer av övergrepp.

Säkra leksaker

Barnens rättigheter som konsumenter skyddas genom EU:s hälso- och konsumentpolitik. Leksaker måste uppfylla säkerhetskriterier innan de får säljas i EU.

Parlamentet har krävt ändringar i direktivet om leksakers säkerhet och menar att det inte återspeglar de senaste vetenskapliga rönen om eventuella skadliga kemikalier.

I juli 2023 publicerade kommissionen ett förslag till uppdateringar av reglerna. Förslaget tar hänsyn till teknisk utveckling och tidigare okända säkerhetsfrågor. Det ställer strängare krav på kemiska ämnen som kan orsaka eller främja cancer, genetiska mutationer eller skada fortplantningsförmågan. Tungmetaller och allergiframkallande doftämnen skulle förbjudas.

Videospel

Ledamöterna antog i januari 2023 ett betänkande som efterlyser harmoniserade EU-regler för att bättre skydda spelare, inklusive barn, i sektorn för videospel online.

Parlamentet efterlyste starkare verktyg för föräldrakontroll och regler om uppmaningar till köp i spelet och ”gold-farming”, som innebär att man säljer virtuella föremål för riktiga pengar.

Med tanke på de potentiella risker som videospel innebär för den mentala hälsan, varnar ledamöterna för att utforma spel på ett sätt som kan leda till spelberoende, isolering och nätmobbning.

Läs mer om fem sätt för Europaparlamentet att skydda onlinespelare.

Hälsosamma kostvanor i skolan

EU stöder ett program som syftar till att erbjuda färsk frukt, grönsaker och mjölk till miljontals barn i skolor, från förskolor till gymnasier, i hela EU. Programmet har varit i kraft sedan 2017.

I maj 2023 efterlyste parlamentet mer pengar till programmet, mindre byråkrati, längre kontrakt för skolor och enklare upphandlingsförfaranden. Ledamöterna föreslog också att medlemsländerna skulle investera en del av finansieringen under programmet i näringsutbildning.

Källa: Europarlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-