Flygpassagerares rättigheter under covid 19 pandemin: centrala rättigheter har inte skyddats trots kommissionens insatser

Vi undersökte hur kommissionen skyddade flygpassagerares rättigheter i EU under covid-19-krisen.

Vi konstaterade att flygpassagerare inte hade fullständig kännedom om sina rättigheter under covid-19-krisen. I krisens inledningsskede var det många passagerare som inte fick ersättning eller som inte hade något annat val än att ta emot värdebevis. Från och med juni 2020 började flygbolagen ersätta passagerare, om än med betydande förseningar. Medlemsstaterna kopplade inte det statliga stödet till passagerares ersättningar, fastän kommissionen hade varit tydlig med att de kunde göra det. Kommissionen vidtog åtgärder för att skydda flygpassagerares rättigheter och för att mildra krisens effekter, trots begränsningarna i den befintliga rättsliga ramen. Förslag som skulle kunna bidra till att komma till rätta med dessa begränsningar lades fram redan 2013, men rådet har ännu inte enats om en ståndpunkt.

Vi rekommenderar att kommissionen på ett bättre sätt skyddar och informerar om flygpassagerares rättigheter, stärker samordningen av nationella åtgärder och kopplingen mellan statligt stöd till flygbolag och passagerares ersättning samt förbättrar verktygen och lagstiftningen som ska skydda flygpassagerares rättigheter.

​Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.

- Annons -

Nyheter

-Annons-