torsdag, juni 20, 2024

Fågelinfluensa har konstaterats på avelsanläggning i Skåne

Fågelinfluensa har konstaterats på en avelsanläggning med föräldradjur i Kävlinge kommun, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har beslutat om att spärra gården vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna anläggningen utan Jordbruksverkets tillstånd. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras.

Utbrottet har skett på en avelsanläggning med knappt 22 000 djur i Kävlinge kommun, smittan misstänks ha kommit in i anläggningen genom spridning från vilda fåglar. Jordbruksverket har beslutat att samtliga djur på anläggningen ska avlivas, byggnaderna ska saneras och smittspårning pågår. I ett område på 3 respektive 10 kilometer runt anläggningen har Jordbruksverket upprättat restriktionsområden där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar.

– Detta är det första fallet med fågelinfluensa på en kommersiell anläggning den här säsongen. Det har hittills varit en relativt lugn säsong för Sveriges del, men faran är inte över. Nu när flyttfåglarna kommer tillbaka är det extra viktigt att man är fortsatt noggrann med sina hygienrutiner för att undvika att få in smittan till sina djur, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Viruset i det nu aktuella fallet är högpatogen H5N1, en variant som cirkulerat i Europa och Sverige sedan 2020. Trots enstaka rapporter om fall hos människor görs fortfarande bedömningen av Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) att risken för smitta till människa generellt är låg.

Högriskområden i delar av södra Sverige

Sedan den 10 november 2022 har Jordbruksverket beslutat om högriskområden i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Högriskområde innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade.

Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

– Även om fågelinfluensasituationen i Sverige varit mer gynnsam under säsongen 2022–2023 än under föregående säsonger är situationen i Europa och globalt fortsatt mycket problematisk. I Europa har antalet fall hos vilda fåglar ökat under de senaste månaderna, och skrattmåsar har varit särskilt drabbade. SVA bedömer därför att det under de kommande veckorna föreligger en risk för ökad smittspridning i samband med vårflytten, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Viktigt att upprätthålla smittskyddsrutiner

För att inte få in fågelinfluensa i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. De som förutom höns även håller ankor eller gäss ska vara extra noggranna att hålla ankor och gäss avskilda från hönsen och hantera dessa fåglar separat.

Var uppmärksam – och rapportera fynd

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Vi är också tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till SVA rapporteravilt.sva.se. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Mer information

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa (inklusive kartor över restriktionsområden och högriskområden)
SVA:s information om fågelinfluensa
Epidemiologisk lägesbild (SVA)
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Källa: Jordbruksverket

- Annons -

Nyheter

-Annons-