EU måste stärka stödet till medborgare och företag och hjälpa Ukraina


  • Befintliga EU-medel måste förstärkas på annat sätt, till exempel genom en vinstskatt för energibolag och beslag av ryska oligarkers tillgångar
  • Ett tillfälligt EU-paket för social resiliens bör inrättas
  • En ny fond för ett strategiskt oberoende Europa skulle kunna öka energi- och livsmedelstryggheten

Parlamentet efterlyser ytterligare finansiering för att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina, bland annat genom att beslagta ryska oligarkers tillgångar och införa nya EU-medel.

I en resolution om de ekonomiska och sociala konsekvenserna för EU av Rysslands krig i Ukraina framhåller ledamöterna att själva kriget och de berättigade sanktionerna mot Ryssland och Belarus både påverkar och utgör ett allvarligt hot mot EU:s ekonomiska återhämtning efter covid-19-pandemin. Dessa effekter måste åtgärdas för att hjälpa hushåll och företag samt för att upprätthålla européernas stöd för sanktionerna mot Ryssland och andra insatser som krävs för att stödja ukrainarna. Resolutionen utgår från den plenardebatt som hölls den fjärde maj i Strasbourg. Den antogs genom handuppräckning.

Krigets följder kan inte hanteras med befintliga finansiella instrument

Enligt ledamöterna är befintliga finansiella instrument som NextGenerationEU, Sure-programmet (stöd för att minska arbetslöshetsrisker i nödsituationer) eller EU-budgetens flexibilitet inte tillräckliga för att mildra de negativa effekterna av kriget och EU:s kostnader för de sanktioner som införts mot Ryssland. De efterlyser därför en beskattning av exceptionella vinster för energibolag, att ryska oligarkers tillgångar ska beslagtas och konfiskeras och ytterligare flexibilitet inom ramen för EU:s budget. EU:s långtidsbudget bör ses över, reglerna för statligt stöd bör tillämpas mer flexibelt, EU-garantin i InvestEU-programmet bör höjas och EU-kommissionen bör vara beredd att föreslå nya program om det blir nödvändigt, enligt texten.

Parlamentet begär också att EU ska leda arbetet med en förvaltningsfond för solidaritet med Ukraina.

Att hjälpa människor och företag att ta sig igenom de svåra tiderna

Resolutionen betonar att det pågående kriget mot Ukraina har förvärrat en redan kraftig energipriskris i hela Europa, vilket har en direkt negativ inverkan på köpkraften och företagens driftskostnader. Den förvärrade krisen kräver ett snabbt ingripande, anser ledamöterna. EU-länderna bör öka sitt sociala stöd och skjuta till ytterligare riktat stöd till utsatta men livskraftiga företag.

Parlamentet betonar också att lönetillväxten bör beakta den långsiktiga inflationen och produktivitetstillväxten för att upprätthålla hushållens köpkraft. De förespråkar inrättandet av ett tillfälligt europeiskt paket för social resiliens som samordnar ett antal åtgärder och resurser för att stärka den sociala välfärden och de sociala skyddssystemen i EU.

Investera i EU:s oberoende

Europaparlamentet lägger särskild vikt vid att utveckla EU:s självständighet. För att åstadkomma detta kräver ledamöterna att en ny särskild europeisk fond inrättas. Den tilltänkta fonden för strategiskt oberoende för Europa skulle finansiera gränsöverskridande energiinfrastruktur, produktion av förnybar energi och energieffektivitet, cybersäkerhet, industriell konkurrenskraft, livsmedelstrygghet, den cirkulära ekonomin och hållbar utveckling.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-