Digitala tjänster: banbrytande regler för en tryggare och öppen onlinemiljö

Nya EU-regler ställer tuffa krav på onlineföretag på en öppen och konkurrenskraftig digital marknad.

På tisdagen röstade Europaparlamentet om den nya rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader efter att ha nått en uppgörelse med rådet tidigare under våren. Syftet med dessa båda lagförslag är att reglera it-företagens samhällspåverkan och ekonomiska makt genom tydliga krav på deras verksamhet i linje med EU:s grundläggande rättigheter och värden.

Rättsakten om digitala tjänster röstades igenom med 539 röster för, 54 röster emot och 30 nedlagda röster. Rättsakten om digitala marknader röstades igenom med 588 röster för, 11 röster emot och 31 nedlagda röster.

Det som är olagligt offline ska vara olagligt online

Rättsakten om digitala tjänster innehåller tydliga krav för digitala tjänsteleverantörer, som sociala medier och marknadsplatser. Syftet är att bekämpa spridningen av olagligt innehåll, desinformation på nätet och andra samhällsrisker. Kraven står i proportion till plattformarnas storlek och den samhällsrisk de utgör.

Detta är de nya skyldigheterna:

  • Nya åtgärder mot olagligt onlineinnehåll och en skyldighet för plattformar att reagera snabbt, dock utan att tumma på grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och dataskydd.
  • Skärpt spårning och kontroll av handlare på onlinemarknadsplatser för att garantera säkra varor och tjänster. Bland annat ska stickprovskontroller göras för att se om olagligt innehåll dyker upp på nytt.
  • Öppnare och mer ansvarstagande plattformar. Till exempel måste de lämna tydlig information om att de modererar innehåll eller att de använder algoritmer för att rekommendera innehåll (s.k. rekommendationssystem). Användarna ska kunna överklaga beslut om innehållsmoderering.
  • Förbud mot vilseledande metoder och vissa typer av riktad reklam, till exempel reklam som vänder sig till barn och annonser som baseras på känsliga uppgifter. ”Mörka mönster” och vilseledande metoder avsedda att manipulera användarnas val är annat som kommer att förbjudas.

Mycket stora onlineplattformar och sökmotorer (med minst 45 miljoner användare i månaden) utgör störst risk och omfattas därför av de strängaste kraven. Det är kommissionen som ska se till att de sköter sig. Till exempel måste de förhindra systemrisker (som spridning av olagligt innehåll eller negativ påverkan på grundläggande rättigheter, valprocesser, könsrelaterat våld eller den psykiska hälsan) och bli föremål för oberoende granskningar. De måste även ge användarna chansen att välja att inte få rekommendationer baserade på profilering. Dessutom måste de låta myndigheter och utvalda forskare få tillgång till deras data och algoritmer.

Nya krav på grindvakter

Rättsakten om digitala marknader innehåller skyldigheter för stora onlineplattformar som fungerar som ”grindvakter”, alltså har en så dominerande ställning online att de är svåra att undvika för konsumenterna. Målet är rättvisare villkor för företagen och fler tjänster för konsumenterna.

För att förhindra otillbörliga metoder måste grindvakter göra det här:

  • Låta andra aktörer interagera med deras tjänster. Mindre plattformar ska alltså kunna kräva att deras användare kan skicka text- eller ljudmeddelanden eller filer mellan olika meddelandeappar utan att dominerande aktörer kan sätta sig på tvären. Detta ska ge större valfrihet för användarna och förhindra inlåsningseffekter – att användarna är hänvisade till en enda app eller plattform.
  • Låta företagsanvändare komma åt de data de genererar på grindvaktens plattform för att kunna marknadsföra sina egna erbjudanden och sluta avtal med sina kunder utanför grindvaktens plattform.

Det här får däremot grindvakter inte göra längre:

  • Ranka sina egna tjänster eller produkter högre än andra aktörers (s.k. självföreträde).
  • Hindra användare från att enkelt avinstallera en förinstallerad programvara eller app eller från att använda andra appar och appbutiker.
  • Behandla användarnas personuppgifter för riktad reklam. Vill de göra det krävs uttryckligt samtycke.

Påföljder

För att rättsakten om digitala marknader ska tillämpas korrekt och i linje med den dynamiska digitala sektorn kan kommissionen göra marknadsundersökningar. Om en grindvakt inte följer reglerna kan den bötfällas av kommissionen och tvingas betala upp till 10 % av sin totala globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret – eller 20 % vid upprepad förseelse.

Citat

Christel Schaldemose (S&D, Danmark), föredragande i ärendet om rättsakten för digitala tjänster, sa så här: ”Alltför länge har teknikjättarna gynnats av att det inte funnits några regler. Den digitala världen har utvecklats till ett vilda västern, där de största och starkaste slår fast reglerna. Men det finns en ny sheriff i stan – rättsakten om digitala tjänster. Nu kommer regler och rättigheter att stärkas. Vi öppnar algoritmernas svarta låda så att vi kan ta en ordentlig titt på det pengaskapande maskineriet bakom dessa sociala plattformar.”

Andreas Schwab (EPP, Tyskland), föredragande i ärendet om rättsakten för digitala marknader, sa så här: ”Vi kan inte längre acceptera att ”den finansiellt starkaste överlever”. Syftet med den digitala inre marknaden är att Europa ska få de bästa företagen och inte bara de största. Därför måste vi fokusera på genomförandet av lagstiftningen. Vi behöver en ordentlig tillsyn för att se till att lagstiftningsdialogen fungerar. Det är först när vi har en jämbördig dialog som vi kan få den respekt som EU förtjänar, och det är vi skyldiga våra medborgare och företag.”

Nästa steg

De båda rättsakterna ska antas formellt av rådet i juli (rättsakten om digitala marknader) och i september (rättsakten om digitala tjänster). Därefter offentliggörs de i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft 20 dagar efter offentliggörandet.

Rättsakten om digitala tjänster kommer att vara direkt tillämplig i hela EU. Den börjar tillämpas antingen 15 månader efter ikraftträdandet eller den 1 januari 2024 (beroende på vilket som inträffar senast). Skyldigheterna för mycket stora onlineplattformar och mycket stora onlinesökmotorer börjar dock tillämpas tidigare – fyra månader efter att de har pekats ut som sådana av kommissionen.

Rättsakten om digitala marknader börjar tillämpas sex månader efter ikraftträdandet. De som pekats ut som grindvakter har sedan sex månader på sig att följa de nya skyldigheterna.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-