måndag, juli 15, 2024

Danska elever presterade bättre än svenska i senaste Pisamätningen – men resultaten sjönk i båda länderna

Danmark ligger bättre till än Sverige inom alla de områden som Pisa 2022 mäter: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Men båda länderna tappar kraftigt inom matematik och läsförståelse jämfört med mätningen 2018. Anledningen till nedgången som också ses globalt tros vara nedstängningar av skolor och sjukskrivningar bland elever och lärare under coronapandemin.

I Sverige har Pisaundersökningen fått stor uppmärksamhet, eftersom de svenska resultaten sjunkit till de låga nivåer som de befann sig på vid mätningen 2012 och som då skapade stor debatt om kvaliteten på den svenska skolan. Skillnaden den här gången är att en liknande nedgång även ses i många andra länder och de svenska eleverna ligger därför fortfarande över medel inom OECD, till skillnad från 2012.

I Danmark konstaterar Berlingske bland annat att flickors resultat har försämrats mer än pojkars i Pisa 2022. Danmark är också det enda nordiska land där pojkar presterar bättre än flickor inom matematik och naturvetenskap.

I Sverige lyfts exempelvis att socioekonomiska faktorer spelar allt större roll för elevernas resultat, så att avståndet mellan dem med mest och minst gynnade hemförhållanden ökat sedan 2012.

I en nordisk jämförelse har finländska elever fått de högsta resultaten, följt av Danmark och Sverige, medan Norge och Island ligger på en lägre nivå. Det visar grafik i den svenska branschtidningen Vi lärare.

Även om coronapandemin lyfts fram som den stora anledningen bakom de sjunkande resultaten inom främst läsförståelse och matematik har vissa länder bibehållit eller ökat sina resultat i ämnena. Dessutom sågs tecken på en global nedgång inom dessa två ämnen redan före pandemin, skriver Vi lärare.

Fakta: Pisa 2022

En internationell kunskapsmätning som mäter 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Totalt 81 länder och regioner deltog i mätningen, bland annat 37 av 38 OECD-länder. Bäst resultat av EU-länderna hade Estland, bäst bland OECD-länderna var Japan och globalt sett presterade Singapore klart bäst.

Pisaundersökningen genomförs vanligen vart tredje år, men den här gången hade fyra år gått sedan senast.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-