Utländsk inblandning: Parlamentet vill snabbt se bättre skydd inför EU-valet 2024

  • Parlamentet väntar sig att den utländska inblandningen och informationsmanipulationen kommer att öka
  • Desinformationsspridning mot betalning har använts för att angripa demokratiska processer
  • Oro över rysk och kinesisk inblandning
  • Parlamentet rekommenderar att Tiktok förbjuds på alla nivåer inom nationella myndigheter och inom EU:s institutioner

Parlamentet vill se en samordnad strategi för att öka EU:s motståndskraft mot utländsk inblandning och informationsmanipulation inför EU-valet 2024.

Utländsk inblandning, desinformation och angrepp mot demokratin kommer sannolikt att öka i omfattning och bli mer sofistikerade när kampanjerna inför EU-valet i juni 2024 drar i gång. Det menar det särskilda utskottet om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, i en rapport som antogs i kammaren med 469 röster för, 71 röster emot och 75 nedlagda röster.

Rapporten tar upp inblandning på webbplattformar, skyddet av kritisk infrastruktur och strategiska sektorer, inblandning under valprocesser, förtäckt finansiering av politisk verksamhet från utländska aktörer och motståndskraft mot cyberattacker. Den fokuserar särskilt på rysk och kinesisk inblandning i EU och EU:s kandidatländer, till exempel i västra Balkan, men även i länder i det globala Syd.

Inblandning i valprocesser

Parlamentet fördömer desinformationsspridning mot betalning, som är ett farligt fenomen där leverantörer erbjuder sig att sprida desinformation åt statliga och icke-statliga aktörer, till exempel på den mörka webben, för att angripa valprocesser.

För att förhindra förbjudna transaktioner från länder utanför EU i EU:s politiska system uppmanar parlamentet EU-kommissionen att göra det lättare att spåra donationer. Parlamentet uppmanar också alla medlemsländer att snarast ta itu med frågan om donationer från tredjeländer till nationella politiska partier.

Kritisk infrastruktur

Ledamöterna betonar att det finns en risk för ekonomiskt beroende, spionage och sabotage när utländska företag får inflytande över EU:s kritiska infrastruktur. De tillägger att kinesiska rederier har köpt upp stora andelar, ibland en majoritet, i över 20 europeiska hamnar. Parlamentet rekommenderar också att förbjuda Tiktok på alla nivåer av nationell förvaltning och i EU-institutionerna. Ledamöterna uppmanar samtidigt rådet och kommissionen att inte använda utrustning och mjukvara från tillverkare i högriskländer, särskilt Kina och Ryssland, såsom ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab eller Nuctech.

Samordnad EU-strategi

Parlamentet vill ha en samordnad EU-strategi med nya initiativ och förbättrade kontroller av befintliga regler. Det behövs också rimlig finansiering för att motverka desinformation och upprätthålla demokratiska processer, menar ledamöterna. De uppmanar kommissionen att ta fram ett effektivt paket för försvar av demokratin och lagstiftning för att motverka hybridhot i EU, med beaktande av förslagen som kom fram under konferensen om Europas framtid. De vill också se ett permanent organ inom Europaparlamentet för att övervaka och bekämpa utländsk inblandning.

Genom att anta denna rapport svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar om att intensifiera kampen mot utländsk inblandning och motverka desinformation, hot på nätet och propaganda på ett objektivt och sakligt sätt, i enlighet med förslagen 23(5), 27, 28(2), 33(4), 37(4) och 46(2) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Klicka här för att ta del av de viktigaste slutsatserna från rapporten.

Citat

Föredraganden, Sandra Kalniete (EPP, Lettland), sa så här: ”Utländsk inblandning i demokratiska processer utgör ett växande hot mot säkerheten i EU:s medlemsländer och EU, särskilt mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen och Rysslands pågående krig i Ukraina. Vi måste agera skyndsamt och snabbt genomföra våra rekommendationer. Betydande och varaktiga investeringar måste göras i vår demokratiska motståndskraft, med utgångspunkt i erfarenheterna från våra partner som Ukraina och Taiwan.”

Bakgrund

Rapporten är en uppföljning av resolutionen om utländsk inblandning som parlamentet antog i mars 2022. Under arbetet med den nya rapporten har ledamöterna träffat beslutsfattare på nationell, europeisk och internationell nivå och företrädare för EU-ländernas underrättelsetjänster, Natos StratCom i Riga och Europeiska kompetenscentrumet för motverkande av hybridhot i Helsingfors. Man träffade också företrädare för den australiensiska regeringen, myndigheter och berörda organ vid FN i New York och berörda motparter och myndigheter i Kiev, Ukraina.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-