Ukrainska flyktingar: operativa riktlinjer till stöd för medlemsländerna vid tillämpningen av direktivet om tillfälligt skydd

Sedan Rysslands militära invasion av Ukraina den 24 februari har fler än tre miljoner människor flytt från landet, och uppskattningsvis är mer än hälften av dem barn. För att svara mot denna unika situation kom EU rekordsnabbt överens om att aktivera direktivet om tillfälligt skydd för att hjälpa människor som flyr från kriget i Ukraina. Direktivet blev omedelbart tillämpligt den 4 mars, och erbjuder nu omedelbart skydd och en tydlig rättslig status för miljontals människor.

I dag lägger kommissionen fram operativa riktlinjer till stöd för medlemsländerna vid tillämpningen av direktivet. De heltäckande riktlinjerna ska bidra till att de som anländer kan åtnjuta enhetliga och verkningsfulla rättigheter, och hjälpa medlemsländerna när de åtar sig sitt nya ansvar. 

– Det exceptionella beslutet att bevilja omedelbart skydd till alla dem som kallar Ukraina för sitt hem omsätts nu i praktiken, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. För att bidra till att göra processen så smidig som möjligt stöder kommissionen medlemsländerna med operativa riktlinjer. Som exempel: för att människor ska kunna röra sig fritt i EU tydliggör vi att de bör kunna få visum för 15 dagar vid gränsen, och att ingen som transporterar personer som saknar id-handlingar kommer att bötfällas. Ett av de största bekymren nu är antalet ensamkommande barn som omedelbart måste registreras och ges särskild omvårdnad.

– På några få dagar har tre miljoner människor passerat gränsen in till EU, säger Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Vi har sett enorm solidaritet och myndigheternas insatser har varit imponerande, men det finns verkliga utmaningar för att se till att de nationella systemen inte överbelastas och att människor kan åtnjuta det skydd som de förtjänar. Utifrån frågor från medlemsländerna föreslår vi följande operativa riktlinjer, som kommer att uppdateras regelbundet så att kommissionen stöder medlemsländerna hela vägen – från ankomst till integration.

Riktlinjer för medlemsländerna

Riktlinjerna är levande dokument som ska återspegla situationen på plats och beakta de framväxande behoven i medlemsländerna. De viktigaste delarna omfattar följande:

  • Klargöra vem som har rätt till tillfälligt skydd, bl.a. personer som hade rätt till internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24 februari och som har fördrivits från Ukraina från och med den 24 februari samt deras familjemedlemmar.
  • Definiera ”tillräckligt skydd” enligt nationell lagstiftning, eftersom det är ett möjligt alternativ till tillfälligt skydd som kan erbjudas av medlemsländerna. Skyddet måste inte vara identiskt, men det måste följa EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och andan i direktivet om tillfälligt skydd. Respekten för människans värdighet och därmed en värdig levnadsstandard måste säkerställas för alla.
  • Precisera vilka bevis som behövs för att ha rätt till tillfälligt skydd eller lämpligt skydd enligt nationell lagstiftning.
  • Uppmuntra medlemsländerna att överväga att utvidga det tillfälliga skyddet för personer som i strikt mening kanske inte omfattas av beslutet men som behöver skydd, t.ex. de som flydde Ukraina kort före den 24 februari 2022.
  • Barn: riktlinjerna innehåller ett särskilt kapitel om barn. Ensamkommande barn och tonåringar bör omedelbart få en förmyndare eller lämplig företrädare. Kommissionen samordnar också omplaceringar för att flytta ensamkommande barn och tonåringar till andra medlemsländer. Alla barn som flyr från kriget, oavsett deras status, bör få fullständigt skydd och snabb tillgång till sina särskilda rättigheter (däribland utbildning, hälso- och sjukvård och psykosocialt stöd).
  • Riktlinjer om särskilda rättigheter enligt direktivet om tillfälligt skydd: ett uppehållstillstånd bör fungera som en handling för att styrka en persons status hos andra myndigheter, t.ex. arbetsförmedlingar, skolor och sjukhus. Om ett uppehållstillstånd ännu inte har utfärdats bör medlemsländerna göra det lättare att öppna bankkonton och få tillgång till relevanta tjänster med hjälp av en id-handling eller bevis på inresa till EU efter den 24 februari 2022.
  • Riktlinjer för att säkerställa fri rörlighet både före och efter utfärdandet av uppehållstillstånd: ukrainska medborgare som har biometriska pass och personer av andra nationaliteter som undantas kravet att inneha visering för kortare vistelse vid inresa till EU har rätt att röra sig fritt i 90 dagar under en 180-dagarsperiod inom Schengenområdet efter att de har rest in på territoriet. För personer av andra nationaliteter som inte är undantagna från kravet att inneha visering rekommenderar kommissionen de medlemsländer där första inresan äger rum att utfärda 15-dagars visum vid gränsen och att det andra medlemslandet inte bötfäller någon som transporterar personer som åtnjuter tillfälligt skydd men som inte har giltiga inresehandlingar. Efter att ett uppehållstillstånd har utfärdats har personer med tillfälligt skydd rätt att röra sig fritt.
  • Tillhandahålla hjälp till återvändande för dem som inte har rätt att stanna i EU, t.ex. konsulärt bistånd för hemtransport, vilket Frontex kan stödja.

Bakgrund

Den 4 mars 2022, efter kommissionens förslag föregående dag, antog rådet enhälligt ett genomförandebeslut om tillfälligt skydd för människor som flyr från kriget i Ukraina. Efter beslutet fick kommissionen stor efterfrågan på mer information och lanserade en webbplats med information och stöd till de som flyr när de kommer till EU.

För att samordna operativt stöd för de medlemsländer där första inresan äger rum har kommissionen kallat till möten om situationen i Ukraina som en del av EU:s beredskaps- och krisplan för migration. Utöver detta nätverk samordnar kommissionen en solidaritetsplattform som samlar och utvärderar medlemsländernas behov för att de ska kunna genomföra operativa insatser. Dessa riktlinjer ska också komplettera de befintliga riktlinjerna för förvaltning av de yttre gränserna i syfte att underlätta gränspassage vid gränserna mellan EU och Ukraina.

Läs mer

Operativa riktlinjer för genomförande av rådets genomförandebeslut om införande av tillfälligt skydd

Rådets genomförandebeslut om införande av tillfälligt skydd

Direktivet om tillfälligt skydd

Information för dig som flyr från kriget i Ukraina

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-