Tio europeiska städer tilldelas EU-märkning för sina planer för att bli klimatneutrala senast 2030

I dag (den 12:e okt. 2023) tilldelas tio europeiska städer en EU-märkning från EU-uppdraget för klimatneutrala och smarta städer, som är ett av EU-uppdragen i Horisont Europa. Denna EU-märkning är en viktig milstolpe eftersom den är ett erkännande av städernas planer för att bli klimatneutrala redan till 2030. Tanken är att märkningen ska underlätta tillgången till offentlig och privat finansiering för att uppnå målet.

De städer som har tilldelats EU-märkningen är: Sønderborg (Danmark), Mannheim (Tyskland), Madrid, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz och Zaragoza (Spanien), Klagenfurt (Österrike), Cluj-Napoca (Rumänien) och Stockholm (Sverige).

EU-märkningen är ett erkännande av den positiva utvecklingen för klimatstadskontrakt, som beskriver städernas övergripande vision om klimatneutralitet och omfattar såväl en handlingsplan som en investeringsstrategi. Städerna tar fram sina klimatstadskontrakt tillsammans med lokala aktörer, däribland den privata sektorn och invånarna. En första grupp städer lade fram sina klimatstadskontrakt i april 2023. De granskades sedan av EU-kommissionen med stöd av sakkunniga från bland annat Europeiska investeringsbanken (EIB) och gemensamma forskningscentrumet (JRC). Om granskningen är positiv tilldelas städerna en EU-märkning, som är tänkt att underlätta tillgången till finansiering på EU-nivå, nationell och regional nivå och från andra finansieringskällor, i synnerhet medel från den privata sektorn.

De tio städerna banar vägen så att andra städer kan påskynda en rättvis grön och digital utveckling. De fungerar också som ett föredöme genom sitt inkluderande sätt att gemensam utforma politik på lokal nivå. Totalt deltar 100 EU-städer i EU-uppdraget för städer och ytterligare tolv kommer från länder som är associerade till Horisont Europa

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer tillsammans med EU-uppdragets plattform, som för närvarande sköts av projektet NetZeroCities att fortsätta att stödja det praktiska genomförandet av klimatstadskontrakten. Städer som får EU-uppdragets märkning kan sedan använda den som ett tecken på förtroendet för deras klimatneutralitetsplaner, särskilt i kontakterna med offentliga och privata finansiärer. EU-kommissionen kommer via EU-uppdragets plattform att fortsätta att stödja städer med praktiska råd och finansieringsprogram, såsom ett pilotprogram på 32 miljoner euro i kombination med ett vänortsprogram. En annan ansökningsomgång för pilotstäder med en budget på 20 miljoner euro pågår fram till den 6 november. 

Alla städer som har inkommit med sina klimatstadskontrakt kommer, oavsett om de tilldelas EU-märkningen eller inte, att få återkoppling om de områden som skulle kunna vidareutvecklas, med stöd från EU-uppdragets plattform. EU-kommissionen väntar sig att få in fler kontrakt att granska i oktober 2023.

Bakgrund

Städer står för mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen och förbrukar över 65 % av världens energi. Åtgärder i städerna är nödvändiga för att begränsa klimateffekterna, och kan i hög grad bidra till det rättsligt bindande åtagandet att hela EU ska vara klimatneutralt senast 2050. De bidrar också till EU:s mål att begränsa växthusgasutsläppen med 55 % fram till 2030 och mer allmänt till att genomföra den europeiska gröna given. EU-uppdraget för städer syftar till att hjälpa de europeiska städerna att bli klimatneutrala och ge medborgarna renare luft, säkrare transporter och mindre trafikbelastning och buller.

I april 2022 valde man ut 100 städer i EU och tolv städer i länder som är associerade till Horisont Europa. De har alla målet att bli klimatneutrala senast 2030 och testa innovativa sektorsövergripande strategier, bland annat för medborgarengagemang, intressenthantering och intern styrning. De kommer därmed att fungera som experiment- och innovationsnav som alla europeiska städer kan lära sig av och följa efter senast 2050,

EU-uppdraget för städer är ett av fem EU-uppdrag inom Horisont Europa. De erbjuder konkreta lösningar på några av vår tids största samhällsutmaningar. De har ambitiösa mål och kommer att mynna ut i konkreta resultat senast 2030 De andra EU-uppdragen fokuserar på anpassning till klimatförändringar, cancer, hav och vatten och mark. I sitt meddelande ”EU-uppdrag två år senare: bedömning av framsteg och vägen framåt” från juli 2023 föreslog EU-kommissionen att ytterligare ett uppdrag, om ett nytt europeiskt Bauhaus, skulle startas.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-