Skånska Sysav planerar fånga in koldioxid från och med 2030 med hjälp av unik Lundaforskning

Fjorton skånska kommuner följer efter Köpenhamn och satsar på att fånga in en halv miljon ton CO2 om året. De skånska kommunerna satsar genom gemensamt ägda bolaget Sysav i Malmö på en ny teknologi som utvecklas av forskare vid Lunds universitet och som halverar energiförbrukningen vid koldioxidinfångningen. Projektet kan bidra till att Malmö når sitt klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent till år 2030.

Pilotprojektet med att testa en mera energisnål koldioxidinfångning bygger på en ny teknologi, framtagen av forskare vid Institutionen för Kemiteknik vid Lunds universitet. I projektet samverkar forskarna med de fyra företagen Sysav, Öresundskraft, Växjö Energi och Granitor.

Under 2022-2024 pågår pilotprojektet då tekniken som forskare vid Lunds universitet tidigare har provat i labbmiljö ska testas i större skala, först vid Växjö Energis anläggning och därefter ska pilotanläggningen flyttas vidare till Sysav och Öresundskraft för att testas på deras anläggningar. Med den nya tekniken tror forskarna att energiförbrukningen kan halveras när koldioxiden ska skiljas ut och fångas in, vilket både skulle vara bättre ur klimatsynpunkt och leda till billigare driftskostnader.

– Med de konventionella avskiljningstekniker som finns idag går det åt mycket energi där framför allt elproduktion förloras, vilket kostar pengar och minskar värdefull lokal elproduktion, säger Magnus Pettersson, hållbarhetschef på Sysav, till News Øresund.

Den nya tekniken består av att ett annat lösningsmedel än vatten används i en aminlösning vid urskiljningen av koldioxiden. Det innebär att aminen kan regenereras vid lägre temperaturer (70-90 grader) än för traditionell teknik (120 grader). Tekniken ska nu testas i större skala utanför labbmiljö.

– Vår forskning visar att det finns potential att halvera energibehovet för regenereringen av aminen, vilket är den mest energikrävande delen av koldioxidinfångningsprocessen, säger Helena Svensson, projektledare, till News Øresund.

Tillsammans med kollegorna vid Institutionen för Kemiteknik utgör de en av världens ledande forskargrupper på området.

Det finns både stora investeringskostnader (1,5-2 miljarder kronor i investering för en anläggning hos Sysav, enligt Magnus Pettersson) och stora driftskostnader (som förväntas kunna minska med den nya forskningen) kopplat till att installera en anläggning för koldioxidinfångning. Sysav har en klimatambition som säger att verksamheten ska bli klimatpositiv 2030 och det finns ett ökat tryck från kunder och intressenter att man ska börja arbeta med koldioxidinfångning.

– Ambitionen är att ha detta på plats till 2030 och vi vill fånga in 90 procent från vår anläggning, vilket motsvarar mer än 500 000 ton CO2 per år. Det motsvarar ungefär hälften av de fossila utsläpp som sker idag i Malmöområdet. Vi lägger stor kraft på detta nu men lägger också stor kraft på andra åtgärder som framför allt syftar till bättre utsortering av plast, säger Magnus Pettersson.

På den danska sidan om Öresund har man kommit längre i planerna i och med Köpenhamns kommuns mål om att vara koldioxidneutralt år 2025. Vid den köpenhamnska avfallsanläggningen Amager Resource Center arbetar man utifrån planen att kunna fånga in cirka 500 000 ton koldioxid årligen från 2025, vilket skulle vara ett viktigt steg för att nå det målet.

Inom projektet räknar man med att vid en fullskalig implementering av koldioxidinfångning på Sysavs, Öresundskrafts respektive Växjö Energis anläggningar ska cirka 630 000 ton biogen CO2 och 270 000 ton fossil CO2 kunna avskiljas och lagras. Den totala mängden borttagen koldioxid motsvarar då 20 procent av koldioxidutsläppen från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.

En förenklad illustration av hur den nya tekniken fungerar. Rökgas från förbränningsanläggningen kommer in i absorbern. Där reagerar koldioxiden med aminen AMP. Koldioxiden i rökgaserna är nu infångad och transporteras till strippern. Där tillsätts energi och ren koldioxid produceras som sedan kan lagras. Illustration: Sysav

Källa: News Øresund – Erik Ottosson

- Annons -

Nyheter

-Annons-