Parlamentet vill begränsa utländska offentliga subventioner

Parlamentet ska godkänna regler för att motverka marknadssnedvridande utländska subventioner till företag som är verksamma i EU.

Statlig finansiering av företag har ökat i hela världen, särskilt på grund av Kinas växande roll i den globala ekonomin. Eftersom utländska subventioner kan ha en snedvridande effekt på konkurrensutsatta marknader vill parlamentet att kommissionen ska ha befogenhet att undersöka och motverka snedvridande utländska subventioner som beviljas företag som ska förvärva EU-företag eller delta i offentlig upphandling inom EU. Utlandssubventioner kan i stort sett definieras som subventioner som beviljas företag utanför dess territorium (eller jurisdiktion) av en regering. EU har blivit alltmer medvetet om snedvridningar av den inre marknaden och de ojämna spelregler som dessa subventioner kan skapa.

Den nya lagstiftningen syftar till att garantera rättvis konkurrens mellan företag som är verksamma på EU-marknaden genom att skapa lika möjligheter.

Rättvisare utländsk finansiering

– Om utländska företag vill ta kontroll över europeiska företag eller delta i europeisk offentlig upphandling måste Europeiska kommissionen se till att de arbetar på liknande villkor som europeiska företag som måste förhålla sig till ett strikt system för statligt stöd, säger Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), som leder lagstiftningen genom parlamentet.


De nya reglerna skulle göra det möjligt för kommissionen att undersöka och mildra effekterna av utländska subventioner, som kan förekomma i form av utländska kapitaltillskott, lån, skatteincitament, skattebefrielse och skuldavskrivning. Det skulle också göra det möjligt för kommissionen att undersöka utländska subventioner i samband med sammanslagningar och förvärv samt i anbud vid stora offentliga upphandlingar som inbegriper statligt stöd från tredje land, eftersom anbudsgivaren skulle vara tvungen att anmäla externa ekonomiska bidrag.

Vi kommer äntligen att fylla denna långvariga regleringslucka och ta ytterligare ett steg mot en öppen men rättvis marknad 

föredragande Christophe Hansen (EPP, Luxemburg)

EU i den globala marknaden

EU är en särskilt öppen ekonomi. Det är ett av världens största handelsblock med 16 % av den globala handeln. Siffror visar att det globala flödet av utländska direktinvesteringar (FDI) 2021 steg över de nivåer som rådde före pandemin, där de största källorna till FDI-flödet kom från USA, Tyskland, Japan och Kina.

Mer fakta och siffror om EU:s handel med resten av världen (infografik)

I maj 2021 offentliggjorde kommissionen ett förslag till förordning för att ta itu med utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad. Parlamentet godkände sin ståndpunkt i maj 2022 och nådde därefter en överenskommelse med Europeiska rådet. Parlamentet kommer att debattera överenskommelsen och rösta om den under plenarsammanträdet den 9-10 november i Bryssel.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-