Parlamentet godkänner nytt handelsverktyg som försvar mot ekonomisk utpressning

  • Målet är att avskräcka utländska makter från att trakassera EU eller EU-länderna
  • Möjliga motåtgärder är till exempel restriktioner på handel och direktinvesteringar samt på tillgången till EU:s upphandlingsmarknad
  • Nytt verktyg ska skydda EU:s suveränitet

Det nya handelsinstrumentet är först och främst tänkt att verka avskräckande, men ger också EU möjlighet att bekämpa ekonomiskt tvång med egna motåtgärder.

Europaparlamentet godkände på tisdagen ett nytt handelsinstrument för att ge EU möjlighet att – i enlighet med internationell rätt och som en sista utväg – införa motåtgärder om EU eller något EU-land utsätts för ekonomisk utpressning från främmande makt som vill påverka en specifik policy eller ståndpunkt.

Det här instrumentet mot tvång ska skydda EU och EU-ländernas suveränitet på den geopolitiska arenan, där handel och investeringar allt oftare används som vapen av andra länder. Det nya instrumentet godkändes med 578 röster för, 24 röster emot och 19 nedlagda röster.

Vad är tvång?

Förordningen definierar ekonomiskt tvång som en situation där ett land utanför EU försöker tvinga EU eller ett EU-land att göra ett visst politiskt val genom att vidta, eller hota med att vidta, åtgärder som påverkar handeln eller investeringar. Trots att det underminerar EU:s strategiska oberoende omfattas inte denna typ av tvång av WTO-avtalet. Världshandelsorganisationen (WTO) har ett system för tvistlösning, men det är inte tillgängligt för fall som specifikt rör ekonomiskt tvång, om det inte samtidigt finns andra aspekter av fallet som bryter mot WTO:s regler.

Enligt de nya reglerna har EU-kommissionen fyra månader på sig att utreda eventuellt tvång. På grundval av denna utredning har sedan rådet åtta till tio veckor på sig att med kvalificerad majoritet avgöra om tvång föreligger. Målet är i första hand att föra en dialog med myndigheterna i landet som försöker använda tvång för att få dem att avbryta sina försök, men om detta inte lyckas har EU en rad motåtgärder till sitt förfogande. Om det visar sig att tvång föreligger, och medlemsländerna håller med, har kommissionen sex månader på sig att ta fram lämpliga motåtgärder. Parlamentet och rådet ska hållas informerade i alla skeden.

Möjliga motåtgärder

Parlamentet har stärkt instrumentets avskräckande effekt genom att inkludera en omfattande lista över möjliga motåtgärder som EU vid behov kan vidta. Sådana åtgärder kan till exempel handla om handelsrestriktioner på varor och tjänster eller begränsningar av immateriella rättigheter och utländska direktinvesteringar. Det blir också möjligt att begränsa tillgången till EU:s marknad för offentlig upphandling och kapitalmarknad samt att låta bli att godkänna produkter som omfattas av reglerna om kemikalier och sanitet.

Gottgörelse för skadan

Enligt de nya reglerna kan EU kräva gottgörelse från det land utanför EU som utövar tvång. EU-kommissionen kan också vidta åtgärder för att se till att denna gottgörelse verkligen sker.

Citat

Bernd Lange (S&D, Tyskland), föredragande och ordförande för utskottet för internationell handel, sa: “Detta instrument möjliggör en snabb reaktion mot tvångsåtgärder och påtryckningar från andra länder. Vi har infört tydliga tidsfrister och tydliga definitioner för att säga vad en tvångsåtgärd är och hur vi ska reagera på den. Vi har nu möjlighet att använda ett brett spektrum av motåtgärder till vårt förfogande och har fyllt vår verktygslåda med defensiva instrument. Samtidigt som detta verktyg mot tvång bör fungera avskräckande kommer vi också att kunna vidta åtgärder om det behövs för att försvara Europeiska unionens suveränitet.”

Nästa steg

När förordningen väl antagits formellt av rådet, vilket förmodas ske i oktober, träder den i kraft 20 dagar efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning.

Bakgrund

Kommissionen föreslog mekanismen i december 2021, efter en begäran från Europaparlamentet och som svar på de ekonomiska påtryckningar som USA utövat under Trumpadministrationen, tillsammans med ett flertal konfrontationer mellan EU och Kina. Det här nya instrumentet fungerar som komplement till en rad handelspolitiska skyddsåtgärder som godkänts på senare år. I maj tillkännagav G7-ledarna att en ny plattform för samordning mot ekonomiskt tvång skulle skapas, i likhet med EU:s initiativ.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-