onsdag, juni 19, 2024

Parlamentet ger grönt ljus för EU:s digitala covidintyg

  • Alla EU-länder kommer att godkänna intyget som visar att man har vaccinerats, testat negativt eller tillfrisknat från covid
  • Det gör det lättare att resa fritt och bidrar till att begränsningarna gradvis kan hävas på ett samordnat sätt
  • Intyget börjar gälla den 1 juli och kommer att användas ett år framöver
  • Tillgång till testning till överkomligt pris ska uppmuntras: 100 miljoner euro i EU-medel avsätts för upphandling av tester

Ledamöterna avslutade i dag lagstiftningsarbetet med EU:s digitala covidintyg så att resandet kan komma igång i EU och bidra till den ekonomiska återhämtningen.

Parlamentet antog bestämmelserna om EU:s digitala covidintyg med 546 röster för, 93 röster emot och 51 nedlagda röster (EU-medborgare) och med 553 röster för, 91 röster emot och 46 nedlagda röster (medborgare i tredjeländer).

Intyget kommer att utfärdas utan kostnad av nationella myndigheter och finnas antingen i digital form eller i pappersformat med en QR-kod. Handlingen intygar att en person har vaccinerats mot covid, nyligen testat negativt eller tillfrisknat från infektionen. I praktiken rör det sig om tre olika intyg. De gemensamma EU-reglerna ska göra intygen kompatibla och kontrollerbara över hela EU, och skydda mot bedrägeri och förfalskning.

Intygen börjar gälla den 1 juli 2021 och kommer att användas i 12 månader. Intyget får dock inte bli ett krav för att kunna röra sig fritt och är inte någon resehandling.

Ytterligare resebegränsningar endast av välgrundade skäl

Under förhandlingarna institutionerna emellan såg parlamentet till att EU-länderna bara ska kunna införa ytterligare resebegränsningar för innehavare av intyget, till exempel karantän, självisolering eller testning, om de är ”nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan”. Hänsyn ska dock tas till vetenskapliga rön, däribland ”epidemiologiska data som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar offentliggjort”. Åtgärderna ska om möjligt meddelas andra medlemsländer och kommissionen 48 timmar i förväg, och allmänheten ska informeras 24 timmar i förväg.

Tillgång till testning till överkomligt pris

EU-länderna uppmuntras att se till att testningsmöjligheter finns allmänt tillgängliga till överkomligt pris. På parlamentets begäran har kommissionen åtagit sig att inom ramen för instrumentet för krisstöd mobilisera 100 miljoner euro så att EU-länderna kan upphandla tester och utfärda EU:s digitala covidintyg om genomförd testning.

Vacciner

Alla EU-länder måste godta vaccineringsintyg som utfärdats i andra medlemsländer för vacciner som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Det är upp till medlemsländerna att avgöra om de också ska godta intyg för vacciner som godkänts nationellt eller för vacciner som har förts upp på Världshälsoorganisationens förteckning för nödsituationer.

Skydd av personuppgifter

Alla personuppgifter måste behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Intygen ska verifieras utanför internet och inga personuppgifter får sparas.

Citat

Ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och föredragande Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien) hade följande att säga: ”I dag har Europaparlamentet satt fart på återställandet av den fria rörligheten och ett fullt fungerande Schengenområde samtidigt som vi fortsätter att bekämpa pandemin. EU:s digitala covidintyg kommer att gälla från och med den första juli och kommer att garantera säkra och samordnade resor i sommar. EU-länderna uppmuntras att avstå från att införa ytterligare restriktioner, såvida det inte är strikt nödvändigt och proportionerligt, och det är betryggande att vissa länder redan utfärdar intyget.”

- Annons -

Nyheter

-Annons-