Ökad trygghet för barn och unga, hållbara transporter och stadsmiljö i fokus under 2024

För att Malmö fortsatt ska växa hållbart och utvecklas i en positiv riktning görs en rad satsningar i tekniska nämndens budget för 2024. I fokus står trygghetsinsatser riktade mot barn och unga, hållbara transporter och utveckling av stadsmiljön.

För att öka tryggheten för barn och unga när de tar sig till och från skolan ska barn- och lekvänliga gator införas på försök. En barnvänlig gata vid en skola innebär att det blir delvis bilfritt för att skapa en säkrare trafiksituation runt skolan, framför allt vid hämtning och lämning. En lekgata innebär att en del av en gata stängs av för trafik och blir ett lekområde. Utöver detta ska trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder genomföras kontinuerligt runt skolor och skolvägar.

Investeringar i nya cykelbanor och moderna kollektivtrafikstråk fortsätter för att möta framtidens behov. Den del av Supercykelstråk 1 som går mellan Sjölundaviadukten och Värnhem kommer att färdigställas under 2024 samtidigt som andra etapper av stråket, som sträcker sig mellan Segevång och Limhamn, kommer att påbörjas. Arbetet med Supercykelstråk 2 mellan Rosengård och Västra hamnen kommer att utredas. Nästa år får Malmö ett nytt busslinjenät och inför starten planeras flera om- och nybyggnationer av busshållplatser som kommer ske under 2024.

Möjligheten att ta bort och omvandla bilväg till parkmark ska utredas. Det gäller Kung Oscars väg som löper genom Slottsparken och Baltiska vägen som skär genom Pildammsparken. Gång- och cykelvägar ska fortsatt finnas kvar och den spårväg som finns i Slottsparken i dag ska i möjligaste mån lämnas kvar. Tillgänglighet och möjlighet för bilparkering ska också utredas.

Arbetet med att utveckla Malmös lekplatser fortsätter med bland annat färdigställandet av en tillgänglig och inkluderande lekplats i Rörsjöparken och en ny gestaltning av Sollekplatsen i Västra hamnen. Samtidigt kommer flera befintliga lekplatser att rustas upp.

Fler satsningar under 2024

  • Folkets park ska utvecklas och stärkas som besöksmål.
  • Ett åtgärdsprogram för buller tas fram.
  • Kallbadhuset på Ribban får en entrénod och en tydlig mötesplats för en bättre upplevelse av stranden.
  • Möjligheten att långsiktigt finansiera lokaler för stadens kultur- och fritidsliv ska utredas.
  • Friisgatan byggs om till gågata för att skapa ett attraktivt stråk mellan Triangelns station och Folkets park.
  • Nya mötesplatser ska planeras och gamla ska rustas upp.
  • Möjligheten till ett kombinerat mobilitetserbjudande med kollektivtrafik, elsparkcykel, cykel och bilpool ska utredas.
  • Utreda möjligheten för en mountainbikebana på lämplig plats i staden.

– Vårt fokus är att skapa en hållbar stad för alla Malmöbor och en stad där alla får plats. Malmö växer och det kräver stora investeringar i infrastruktur med satsningar på gator och torg, cykelbanor och kollektivtrafik. Samtidigt måste vi ta vara på och utveckla nya gröna miljöer. Möjligheten att ta bort bilvägar genom Slottsparken och Pildammsparken och anlägga park är ett exempel på det som jag tycker är spännande, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

– Vi behöver ta tillbaka fler delar av utrymmet från asfalt, parkerade bilar, buller och avgaser och ge mer plats för människan i staden – med fler trygga och levande platser, fler grönytor och bättre möjligheter för fler att transportera sig hållbart. Miljöerna kring våra skolor måste prioritera barns säkerhet och trygghet och det behöver också bli smidigare och säkrare att gå och cykla till skolan. En bra stad för barnen är också en bra stad för alla, säger Isabel Enström (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Malmö ska vara en trygg, levande och tillgänglig stad för alla. Budgeten skapar möjlighet för ökad grönska i Slottsparken och Pildammsparken med fortsatta möjligheter för bilparkering för att underlätta tillgängligheten till Malmös gröna oaser. Vi utforskar även strategier för att kombinera mobilitetserbjudanden för enkelt resande, samtidigt som vi utreder möjligheten för fler spontana aktiviteter i staden genom till exempel en mountainbikebana, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i tekniska nämnden.

Källa: Malmö stad

- Annons -

Nyheter

-Annons-