Nya EU-regler för mer hållbara och etiska batterier

  När batterier blir en strategisk marknad arbetar Europaparlamentet med nya regler för att ta ett samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt relaterade frågorna.

  Minst 30 miljoner elfordon med nollutsläpp förväntas rulla på EU:s vägar fram till år 2030. Medan elbilar väntas minska utsläppen av växthusgaser avsevärt, har de en miljöskadlig baksida: batterierna.

  EU-parlamentet arbetar därför med en uppdatering av batteridirektivet för att säkerställa att batterier kan återanvändas, återtillverkas eller återvinnas vid slutet av sin livslängd.

  I ett betänkande som ledamöterna antog den 10 mars sade parlamentet att nya regler bör omfatta hela produktens livscykel, från design och konsumtion till återvinning av nya produkter. Förslaget är kopplat till EU:s industristrategi och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

  Den 9 december nådde parlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om att se över reglerna för batterier för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och framtida utmaningar. När de nya reglerna formellt har godkänts av båda institutionerna kommer de att träda i kraft direkt.

  De nya reglerna ska göra batterier mer miljövänliga, effektiva och hållbara.

  Hur klassificeras batterier?

  Parlamentsledamöterna har efterlyst införandet av en ny kategori av batterier för ”lätta transportmedel”, såsom elcyklar och el-scootrar,  på grund av deras ökande användning och tekniska utveckling. Den nya kategorin kommer att finnas vid sidan av de befintliga klasserna för bärbara batterier, fordonsbatterier (exempelvis för att leverera ström till start, belysning eller tändning av fordon) och industribatterier.

  Nyhetsgrafiken visar tre kategorier av batterier inom EU: Bilbatterier, industriella och bärbara batterier
  Batterier i EU 

  Batterier: en strategisk marknad för EU

  Den globala efterfrågan på batterier väntas möta en 14-faldig ökning fram till 2030 och EU kan stå för 17 procent av den efterfrågan. Detta drivs främst av framväxten av den digitala ekonomin, förnybar energi och låg koldioxidutsläppsmobilitet. Andelen elfordon som använder batterier kommer att öka, vilket skapar en strategisk marknad på global nivå.

  Begränsa batteriers koldioxidavtryck

  För att göra batteriernas miljöpåverkan mer transparent, ska de framöver ha en särskild märkning som återspeglar dess koldioxidavtryck. Detta kommer att vara obligatoriskt för batterier för elfordon, batterier för lätta transportmedel och uppladdningsbara industribatterier med en kapacitet på över 2 kWh. Dessutom kommer det att omfatta hela batteriets livslängd och garantera att nya batterier innehåller minimihalter av vissa råvaror.

  Åtgärder för problem med batteriråmaterial

  Batteritillverkningen är till stor del beroende av kritisk råvaruimport så som kobolt, litium, nickel och mangan. Dessa råvaror har betydande miljömässiga och sociala konsekvenser.

  För att motarbeta kränkningar av mänskliga rättigheter och för att säkerställa mer etiska batterier, ville parlamentsledamöterna införa en due diligence-skyldighet för batteritillverkare. De kommer då att behöva följa krav som behandlar sociala och miljömässiga risker kopplat till inköp, bearbetning och handel med råvaror och sekundära råvaror. Alla ekonomiska aktörer som släpper ut batterier på EU-marknaden, med undantag för små och medelstora företag, kommer att vara skyldiga att utveckla och genomföra denna policy för tillbörlig aktsamhet.

  Nyhetsgrafiken visar den ökade efterfrågan på batterier och elbilar och den förväntade ökningen av råvarumaterial som behövs för elfordon och energiförvaring.
  Batterier och hållbarhet 

  Högre mål för batteriåtervinning

  Under 2019 samlades 51 procent av de portabla batterierna som såldes i EU in för återvinning. Vid tillverkning av batterier används olika typer av ämnen och metaller. Därför finns det specifika batteriåtervinningsprocesser för varje typ av batteri.

  I de nya reglerna ingår det strängare insamlingsmål för bärbara batterier (45 procent senast 2023, 63 procent senast 2027 och 73 procent senast 2030) och för batterier för lätta transportmedel (51 procent senast 2028 och 61 procent senast 2031).

  Dessutom bör allt avfall från batterier från lätta transportmedel, bilbatterier, industribatterier och batterier från elfordon samlas in kostnadsfritt för slutanvändarna, oavsett deras art, kemiska sammansättning, skick, varumärke eller ursprung.

  Enligt de nya reglerna måste miniminivåer av återvunnen kobolt (16 procent), bly (85 procent), litium (6 procent) och nickel (6 procent) från tillverknings- och konsumentavfall återanvändas i nya batterier.

  Nyhetsgrafiken visar återvinningsgraden för bärbara batterier och ackumulatorer inom EU (51 procent) och per EU-land 2019. Kroatien, Polen och Luxemburg har den högsta nivån av återvinning medan Portugal, Estland och Malta har den lägsta.
  Batteriåtervinning 

  Lättare att ta ur och byta ut batterier

  De nya reglerna innebär att batterierna ska vara lättare att ta bort och byta ut och att konsumenterna får bättre information. Bärbara batterier i apparater bör utformas så att användarna lätt kan ta bort och byta ut dem. Detta krav kommer att bli obligatoriskt tre och ett halvt år efter det att reglerna har trätt i kraft. Mer information kommer att ges om batteriers kapacitet, prestanda, hållbarhet, kemiska sammansättning samt symbolen för ”separat insamling”.

  Källa: Europaparlamentet

  - Annons -

  Nyheter

  -Annons-