Ny svensk skattelagstiftning sätter gränspendlare och danska arbetsgivare i kläm

Undanta gränsarbetare från den nya svenska skattelagstiftningen, begär landshövdingen och regionstyrelsens ordförande i Skåne i ett brev till regeringen. Sedan Sverige införde nya regler vid årsskiftet har många pendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark ställts inför krav om att åka in till jobbet mer än sina danska kollegor – trots pandemin. Annars måste deras danska arbetsgivare registrera sig och betala skatt för sina anställda i Sverige. I vissa fall riskerar Öresundspendlarna att behöva ligga ute med skattepengar till både Danmark och Sverige fram till nästa års deklaration.

Vid årsskiftet trädde en ny svensk skattelagstiftning i kraft. Den innebär att utländska arbetsgivare måste registrera sig i Sverige och betala in svensk skatt för anställda som arbetar där. Lagens egentliga syfte är att hindra utländska arbetsgivare från att systematiskt ha anställda som jobbar i Sverige men betalar skatt i ett annat land – och att få bättre kontroll på beskattningen. Men eftersom många gränspendlare arbetar hemifrån under pandemin har de och deras arbetsgivare också kommit att beröras av den nya lagen.

Enligt Öresundspendlare som New Øresund varit i kontakt med är många danska arbetsgivare fortfarande omedvetna om de nya reglerna. Men bland dem som känner till regelverket är det inte ovanligt att arbetsgivaren kräver att de anställda som bor i Sverige måste åka in till jobbet minst 50 procent av tiden – den gräns då skattskyldigheten flyttar över till Danmark, enligt det dansk-svenska Öresundsavtalet. Det trots att danska myndigheter just nu rekommenderar alla som kan att arbeta hemifrån 80 procent av tiden (i nästa vecka öppnar dock Danmark för mer kontorsarbete).

Risk för dubbel skatt

Det finns också exempel på gränspendlare som fått besked av arbetsgivaren om att de kommer att dra både dansk och svensk skatt på lönen om gränspendlarna arbetar hemifrån Sverige mer än 50 procent av tiden. Den extra skatten får de sedan tillbaka först i samband med deklarationen nästa år.

”Detta innebär ett likviditetsproblem för den enskilde gränspendlaren”, påpekar landshövding Anneli Hulthén och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, Carl Johan Sonesson (M), i brevet till finansminister Magdalena Andersson och den övriga regeringen.

De tar också upp att Öresundspendlare upplever att deras anställningar i danska företag är i fara.

Otydligt hur reglerna ska tolkas

Enligt Christin Hjortsberg, samordnare för Skatteverket på informationstjänsten Øresunddirekt, är det fel av arbetsgivaren att dra skatt i båda länderna. Om det är svårt att i förväg räkna ut i vilket land en gränspendlare kommer att vara skattskyldig rekommenderar hon att den anställda ansöker om ett intyg om skattebefrielse i Sverige. Då behöver arbetsgivaren bara betala in skatt i Danmark och skulle det behöva justeras i efterhand görs det i samband med deklarationen.

Samtidigt menar Christin Hjortsberg att det många gånger är oklart hur reglerna ska tolkas i enskilda fall och Øresunddirekt har ibland svårt att råda dem som hör av sig med frågor.

– Situationen är inte helt enkel. Det är detta vi har försökt påtala och få till ett undantag, säger hon till News Øresund.

Ett undantag för gränspendlare är alltså också vad landshövdingen och regionstyrelsens ordförande argumenterar för i brevet till regeringen.

”För att komma tillrätta med nuvarande situation som dels innebär att enskilda riskerar förlora sina anställningar men också är olämplig ur smittspridningssynpunkt förordar vi därför att gränsarbetare undantas från den nya lagstiftning som trädde ikraft den 1 januari 2021”, skriver Annelie Hulthén och Carl Johan Sonesson.

News Øresund – Anna Palmehag

Fakta: Nya regler för danska arbetsgivare med anställda som bor i Sverige

1 januari 2021 införde Sverige följande regler:

En utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Sverige måste registrera sig som arbetsgivare och betala in skatt till svenska Skatteverket för anställda som arbetar i Sverige. Mellan Danmark och Sverige gäller dock lite speciella regler på grund av Öresundsavtalet:

Gränspendlarna är skattskyldiga i arbetslandet om de arbetar mer än 50 procent av tiden där, men i bosättningslandet om de arbetar minst 50 procent där. Detta gäller för löpande tremånadersperioder (läs mer i nästa faktaruta). Det är alltså när anställda som bor i Sverige arbetar mer än 50 procent hemifrån som deras danska arbetsgivare blir skyldiga att registrera sig och betala in skatt i Sverige.

Om de anställda arbetar hemifrån Sverige, men mindre än 50 procent av tiden, krävs att de skaffar ett intyg från Skatteverket om att de är skattebefriade i Sverige eller ett beslut om jämkning. Annars måste arbetsgivaren ändå registrera sig och betala in skatt i Sverige.

Om de anställda aldrig arbetar hemifrån behövs inget sådant intyg och arbetsgivaren behöver inte registrera sig eller betala skatt i Sverige.

Läs mer om de nya reglerna hos Skatteverket: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html

Källa: Øresunddirekt

- Annons -

Nyheter

-Annons-