Ny, framtidssäker europeisk läkemedelspolitik

Läkemedel till rimliga priser, förhindra underskott och en klimatneutral industri, Parlamentet driver på för en ny EU-läkemedelspolitik

Under plenarsammanträdet i Strasbourg i november, lade parlamentet fram en rad rekommendationer för uppdateringen av EU:s läkemedelslagstiftning för 2022. 2019 auktoriserade europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 103 särläkemedel för att behandla ovanliga sjukdomstillstånd. Bara hälften av de auktoriserade särläkemedlen nådde marknaden och var i genomsnitt 2 år försenade. Detta är bara ett av de problemen som lyfts fram i ett betänkande om EU:s läkemedelspolitik. För att lösa detta problem efterlyser ledamöter att nationella myndigheter godkänner läkemedlen fortare och ett närmare samarbete med EMA för att garantera snabb och jämlik tillgång på läkemedel över hela Europa.

Brist på läkemedel

Covid-19 krisen har lyft fram hur bristen på läkemedel och medicinsutrustning sätter patienter under risk och anstränger de nationella hälsosystemen. Parlamentet har uppmanat kommissionen att ta i tu med de bakomliggande orsakerna och har föreslagit hållbara lösningar. Bland annat ett inträde på marknaden för allmänna och biosimilara läkemedel (biologiska läkemedel som godkänts genom ett förfarande som delvis liknar det som används för allmänna läkemedel), för att garantera att patienter har råd och tillgång till säkra läkemedel.

En miljövänlig läkemedelsbransch

Kammaren krävde också att läkemedelsbranschen blir mer miljövänlig och produkters livscykler borde bli mer klimatneutrala. Parlamentet underströk behovet av att stärka EU:s tillverkning – och tillgång på läkemedel och att vara mer transparenta gällande priser och offentliga medel som går till forskning och utveckling.

Ledamöterna rekommenderar en samordnad informationskampanj om antibiotikaresistens. En hållbar produktion av verksamma ämnen, råvaror och läkemedel behövs för att minska importberoendet. Betänkandet uppmanar också kommissionen att implementera förordningen om kliniska försök så att dessa kan göras harmoniserat och koordinerat på EU-nivå.

Kella: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-