Ledamöterna röstar för att inkludera energiåtgärder i de nationella återhämtningsplanerna

  • Faciliteten för återhämtning och resiliens: ett effektivt verktyg för att tillhandahålla säker och grön energi
  • Stöd till utsatta hushåll, små och medelstora företag och mikroföretag
  • Nya regler kommer att omfatta åtgärder från och med den 1 februari 2022

  Ledamöterna har enats om att inkludera REPowerEU-åtgärder i de nationella återhämtningsplanerna för att stödja oberoendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen.

  Kammaren godkände Europaparlamentets ståndpunkt på torsdagen med 471 röster för, 90 emot och 53 nedlagda röster. Enligt den antagna texten kommer EU-länder som lämnar in en uppdaterad plan för återhämtning och resiliens efter det att detta förslag har trätt i kraft att behöva inkludera åtgärder för att spara energi, producera ren energi och diversifiera energiförsörjningen, i enlighet med EU:s REPowerEU-plan.

  Öka oberoendet och bekämpa energifattigdom

  Ledamöterna ändrade kommissionens ursprungliga förslag för att bättre rikta in åtgärderna i REPowerEU-kapitlen på att minska sårbarheterna på energiområdet i EU. De nya reglerna kommer att omfatta åtgärder från och med den 1 februari 2022. De åtgärder som ingår i RePowerEU-kapitlen bör prioritera investeringar för att ta itu med energifattigdom för utsatta hushåll, små och medelstora företag och mikroföretag.

  Medel

  Ledamöterna vill att ytterligare 20 miljarder euro i bidrag, som föreslagits av kommissionen, ska komma från en tidigare utauktionering av nationella utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem, i stället för att använda utsläppsrätter från EU:s reserv för marknadsstabilitet. De vill också att kommissionen ska identifiera ytterligare finansieringskällor för att komplettera finansieringen av REPowerEU-åtgärder. Det ska bland annat ske genom att möjliggöra flexibilitet i användningen av outnyttjade medel, särskilt överskottsfinansiering från budgetcykeln 2014–2020.

  Dessa ytterligare bidrag skulle fördelas till EU-länderna genom att beakta deras energiberoende, ökningen av hushållens energirelaterade kostnader och de fossila bränslenas andel av den inhemska bruttoenergiförbrukningen.

  EU-länderna bör ta hänsyn till synpunkter från regionala myndigheter, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter när de genomför de nya åtgärderna.

  Gränsöverskridande åtgärder och klimat

  Ledamöterna uppmanar EU-länderna att se till att minst 35 procent av deras utgifter inom REPowerEU-kapitlen anslås till åtgärder som har en gränsöverskridande dimension eller effekt, även om de genomförs av ett EU-land, och såvida inte kommissionen beviljar ett undantag under särskilda omständigheter.

  Parlamentet enades om att principen om att inte orsaka betydande skada bör tillämpas på REPowerEU-kapitlen, såvida inte vissa villkor är uppfyllda och endast för åtgärder som är i kraft senast den 31 december 2024.

  Nästa steg

  Omröstningen i plenum utgör förhandlingsmandatet för de kommande överläggningarna med EU:s regeringar.

  Källa: Europaparlamentet

  - Annons -

  Nyheter

  -Annons-