Kretsloppssamhället: definition, betydelse och nytta

Vad innebär egentligen kretsloppssamhället och vilken nytta medför det för miljön, tillväxten och medborgarna? Kolla in vår video och nyhetsgrafik.

Den Europeiska unionen producerar mer än 2,5 miljarder ton avfall varje år. För närvarande uppdaterar unionen sin lagstiftning om avfallshantering för att främja en övergång från en linjär till kretsloppssamhället, en cirkulär ekonomi. Men vad är egentligen en cirkulär ekonomi? Och vad är nyttan med en sådan omställning?

I mars 2020 lade Europeiska kommissionen fram en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, inom ramen för den europeiska gröna given och som en del av den föreslagna nya industristrategin.  Handlingsplanen innehåller förslag om en mer hållbar produktutformning, mindre avfall och ökat inflytande för medborgarna (t.ex. en ”rätt till reparation”). Särskild vikt läggs vid resursintensiva sektorer som elektronik och kommunikationsteknik, plast, textilier och byggsektorn.

Vad är den cirkulära ekonomin?

  • Cirkulär ekonomi är en modell för att producera och konsumera, som inbegriper att dela, låna, återanvända, reparera och återvinna existerande material och produkter så länge som möjligt, för att skapa vidare värde. På det sättet kan produkters livscykler förlängas. I praktiken innebär det att avfallet minskas till ett minimum. När en produkts livslängd närmar sig sitt slut, sparas materialet inom ekonomin så långt möjligt. De kan återanvändas igen och igen och därigenom skapa fortsatt värde.
  • Detta kontrasteras mot den traditionella, linjära ekonomiska modellen som bygger på ett ”slit och släng”-mönster. Modellen förlitar sig på stora mängder av billiga, lättillgängliga material och energi. Europaparlamentet har också krävt åtgärder mot så kallat planerat åldrande som ryms i den här modellen.
Modell för cirkulär ekonomi
Omställningen till en cirkulär ekonomi, kretsloppssamhället, skulle medföra många fördelar för både miljö, ekonomi och innovation. 

Varför måste vi göra en omställning till den cirkulära ekonomin?

  • Ökat beroende av råvaror och resursknapphet – ett flertal råvaror är ändliga, och eftersom världens befolkning växer, växer även efterfrågan
  • Beroende av andra länder – vissa EU-länder är beroende av andra länder för sina råvaror
  • Påverkan på jordens klimat – att utvinna och använda råvaror har stor påverkan på miljön, det påverkar även energikonsumtionen och utsläppen av koldioxid. Smartare användning av råvaror kan minska utsläppen av växthusgaser.

Vilken är nyttan?

Åtgärder såsom att avfallsförbyggande, ekodesign och återanvändning kan medföra stora besparingar för företagen i EU och samtidigt minska de totala årliga utsläppen av växthusgaser. För närvarande står produktionen av material som vi använder varje dag för 45 procent av CO2-utsläppen.

Övergången till den cirkulära ekonomin kan skapa nytta såsom att: 

- Annons -

Nyheter

-Annons-