Frukostdirektiven: rådet och parlamentet når överenskommelse för att förbättra konsumentinformationen om honung, sylt och fruktjuicer

I dag har rådets belgiska ordförandeskap och företrädare för Europaparlamentet nått en preliminär överenskommelse om att förbättra kraven på konsumentinformation för honung, sylt, fruktjuicer och dehydratiserad mjölk.

Överenskommelsen gäller fyra av de så kallade frukostdirektiven och kommer, när de har antagits formellt, att uppdatera reglerna om sammansättning, märkning och namngivning av vissa livsmedel.

Syftet med de uppdaterade direktiven är att främja en övergång till hälsosammare kostvanor, hjälpa konsumenterna att göra välgrundade val och säkerställa insyn i fråga om produkters ursprung.

Huvuddrag i den preliminära överenskommelsen

Honung

Den preliminärt överenskomna texten bibehåller förslagets ambition och mål och innehåller följande delar vad gäller honung:

  • ursprungsländerna ska anges på etiketten i fallande ordning på grundval av vikt, märkningen kommer också att innehålla den procentandel som varje land representerar i blandningen, vilket ökar insynen för konsumenterna
  • medlemsländerna kan besluta att skyldigheten att ange procentandelen på etiketten endast gäller de fyra största andelarna, förutsatt att dessa utgör mer än 50 % av blandningens vikt
  • för att garantera flexibilitet får namnen på ursprungsländerna för förpackningar som väger mindre än 30 gram ersättas med en ISO-kod på två bokstäver
  • en expertplattform kommer att hjälpa kommissionen att utveckla metoder för att upptäcka förfalskningar av honung och förbättra kontrollerna, detta skulle bidra till att bekämpa honungsbedrägerier

Fruktjuicer

För att återspegla den ökande efterfrågan på produkter med minskat innehåll av socker föreskrivs i texten också att tre nya kategorier ska läggas till: ”fruktjuice med minskat innehåll av socker”, ”fruktjuice från koncentrat med minskat innehåll av socker” och ”koncentrerad fruktjuice med minskat innehåll av socker”.

Dessutom kommer aktörerna att få använda märkningen ”fruktjuicer innehåller endast naturligt förekommande socker”. Detta säkerställer att konsumenterna får bättre information om de produkter de konsumerar.

Sylt

Rådet och parlamentet har enats om att öka den lägsta frukthalten i sylt och extra sylt (100 g mer per kg för sylt och 50 g mer per kg för extra sylt), samtidigt som man säkerställer en betydande åtskillnad mellan de två kategorierna:

— 450 g som allmän regel för sylt

— 500 g som allmän regel för extra sylt

Denna ökning av frukthalten kommer att bidra till att minska mängden socker i sylt och göra det möjligt för konsumenterna att göra hälsosammare val.

Mjölk

När det gäller dehydratiserad mjölk enades de två medlagstiftarna om att tillåta behandlingar som producerar laktosfria dehydratiserade mjölkprodukter.

Vad händer nu?

Efter den preliminära överenskommelsen fortsätter arbetet med att karva ut detaljerna i de reviderade direktiven.

Den preliminära överenskommelsen kommer den att läggas fram för medlemsländernas företrädare i särskilda jordbrukskommittén för godkännande.

Den måste sedan granskas noggrant av juristlingvisterna innan den formellt antas av medlagstiftarna och träder i kraft.

Bakgrund

Översynen av EU:s handelsnormer för vissa frukostdirektiv föreslogs av kommissionen den 21 april 2023 för att säkerställa att handelsnormerna är uppdaterade och återspeglar förändringar i konsumenternas efterfrågan.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-