Farliga leksaker: kommissionen ökar skyddet för barn

I den 28:e juli 2023 föreslår kommissionen en ny leksaksförordning med uppdaterade regler som skyddar barn mot potentiellt farliga leksaker. Leksaker som släpps ut på marknaden i EU hör redan till de säkraste i världen. De nya reglerna ger ett ännu bättre skydd, särskilt mot skadliga kemikalier. Syftet är också att minska det stora antalet farliga leksaker som fortfarande säljs i EU, särskilt på nätet, och ge leksaker som tillverkas i EU bättre förutsättningar att konkurrera med importerade leksaker. Samtidigt garanterar reglerna fri rörlighet för leksaker på den inre marknaden.

Dagens förslag utgår från de nuvarande reglerna och uppdaterar säkerhetskraven som måste uppfyllas för att sälja leksaker i EU, oavsett var de tillverkas. Förslaget innebär:

  • Ökat skydd mot skadliga kemikalier: Förslaget behåller inte bara det nuvarande förbudet mot ämnen som klassas som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, utan förbjuder också andra skadliga kemikalier i leksaker. Förslaget är inriktat på kemikalier som är särskilt skadliga för barn. Det förbjuder t.ex. följande ämnen i leksaker: hormonstörande ämnen, kemikalier som påverkar andningssystemet och kemikalier med specifik organtoxicitet.
  • Stärkt tillsyn: Förslaget garanterar att bara säkra leksaker säljs i EU. Alla leksaker måste ha ett digitalt produktpass med information om överensstämmelse som visar att de uppfyller kraven i den föreslagna förordningen. Importörer måste visa upp digitala produktpass för alla leksaker vid EU:s gränser, även leksaker som säljs på nätet. Ett nytt it-system ska granska alla digitala produktpass vid EU:s yttre gränser och identifiera försändelser som behöver inspekteras noggrant av tullen. De nationella inspektörerna fortsätter att ansvara för kontroller av leksaker. Förslaget ger också kommissionen rätt att begära att farliga leksaker dras in från marknaden om de är förknippade med risker som inte uttryckligen nämns i förordningen.

Bakgrund

Reglerna om leksaker finns i direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. Dagens direktiv innehåller säkerhetskrav som leksaker måste uppfylla för att släppas ut på marknaden i EU, oavsett om de tillverkas i eller utanför EU. Det här underlättar den fria rörligheten för leksaker på den inre marknaden.

Men efter att ha utvärderat direktivet har kommissionen hittat en rad brister i hur direktivet tillämpats i praktiken sedan det antogs 2009. Framför allt krävs det bättre skydd mot potentiella risker med leksaker, närmare bestämt skadliga kemikalier. Utvärderingen visar också att direktivet måste genomföras effektivare, särskilt när det gäller e-handeln.

Dessutom talar EU:s kemikaliestrategi om att skydda konsumenter och sårbara grupper mot de skadligaste kemikalierna. Därför föreslår kommissionen nu nya regler för att garantera att bara säkra leksaker säljs i EU.

Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-