EU:s svar på flyktingkrisen i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat miljontals människor att lämna sina hem. Ta reda på vad EU gör för att hantera sina yttre gränser och för att hjälpa dem som är på flykt.

Med det pågående kriget som inleddes i februari 2022, har Rysslands invasion av Ukraina skapat en av de största humanitära kriserna i Europas moderna historia. Det pågående kriget orsakar ett ökande antal offer, förstörelse och flykt inom och utanför Ukrainas gränser.

Ukrainas civilbefolkning utsätts för beskjutning och våld, där miljontals människor har fördrivits, antingen inom landet eller till grannländer – främst till Polen, men även Rumänien, Slovakien, Ungern och Moldavien. Uppskattningsvis är ca 90 procent av dem kvinnor och barn. De löper också högre risk för våld och övergrepp, inklusive människohandel, smuggling och illegal adoption.

Läs mer om migration i Europa

EU-medel för att stödja länder på frontlinjen

Flyktingkrisen som utlösts av kriget har föranlett vågor av solidaritet och mobilisering i hela Europa, där EU och dess medlemsländer ger nödhjälp till de som är på flykt och stöd till länderna som gränsar till Ukraina.

Den 24 mars godkände ledamöterna kommissionens förslag om sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (CARE, Cohesion’s Action for Refugees in Europe). Syftet med förslaget är att omdirigera tillgängliga medel till EU-länder som skyddar människor som flyr från den ryska aggressionen. Det kan inkludera ytterligare 10 miljarder euro från REACT-EU, en fond som är skapad för att fungera som en brygga mellan nödåtgärder mot covid-19 och andra sammanhållningsfonder.

Parlamentet förlängde också Asyl-, migrations- och integrationsfonden samt fonden för inre säkerhet med ett år, till mitten av 2024. Förlängningen gör det möjligt för EU-länderna att snabbt omfördela oanvända medel för att hantera flyktingströmmen från Ukraina. Det förväntas frigöra cirka 420 miljoner euro för ytterligare stöd till sådant som boende, livsmedel, sjukvård och extra personal.

Ytterligare hjälp, såsom medicinsk utrustning, tält och kraftgeneratorer har, via EU:s civilskyddsmekanism och medicinska lager RescEU, skickats till Ukraina och dess grannländer.

Under plenarsessionen den 23–24 mars enades ledamöterna också om att ge Moldavien ekonomiskt stöd för att hjälpa till med att ta emot flyktingar. För att täcka en del av landets externa finansieringsbehov, sker det utöver beviljandet av makroekonomiskt stöd.

Tillfälligt skydd för människor som flyr från Ukraina

I en resolution som ledamöterna godkände under ett extra plenumsammanträde den 1 mars välkomnade parlamentet aktiveringen av direktivet om tillfälligt skydd. Aktiveringen var den första sedan direktivet trätt ikraft år 2001. Direktivet syftar till att omedelbart ge tillfälligt skydd till människor som flyr från kriget i Ukraina till EU. I direktivet omfattas ukrainska medborgare, tredjelandsmedborgare, statslösa personer och individer med uppehållstillstånd i landet.

Direktivet innebär att personer som har flytt kriget kan ta del av rättigheter i hela EU, såsom uppehållstillstånd, möjlighet att arbeta, skaffa bostad och ha tillgång till socialvård samt medicinsk hjälp. Tillfälligt skydd hindrar inte berörda från att söka asyl.

Den 9 mars uppmanade ledamöterna EU att införa ett robust migrationssystem som delar ansvaret för flyktingar mellan medlemsstaterna.

EU:s pakt om migration och asyl, som är under förhandling, innehåller en solidaritetsmekanism som fördelar ansvaret för skydd mellan EU-länderna samt flera åtgärder mot massinflöde av migranter.

Hantering av externa gränser

Den 4 mars utfärdade kommissionen nya riktlinjer för att hjälpa EU-länder att hantera ankomster på ett effektivt sätt samt för att hjälpa gränsvakter att utföra kontroller vid gränserna mot Ukraina. Riktlinjerna inbegriper att förenkla gränskontroller för utsatta personer och att inrätta tillfälliga gränsövergångar.

Parlamentet gav också grönt ljus till att engagera Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för att hjälpa Moldavien, som inte är medlem i EU, att hantera det enorma antalet människor som passerar gränsen från Ukraina.

Källa: Europaparamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-