EU:s covid-19-intyg måste underlätta fri rörlighet utan diskriminering

  • EU-länderna måste säkerställa allmän, tillgänglig, snabb och kostnadsfri tillgång till covid-19-testmöjligheter
  • EU:s covid-19-intyg är inte resehandlingar
  • EU-länderna får inte tvinga innehavare av intygen till testning eller karantän

På torsdagen antog Europaparlamentet sitt förhandlingsmandat om förslaget om EU:s nya covid-19-intyg. Dokumentet syftar till att underlätta för den fria rörligheten i Europa under pandemin.

Ledamöterna enades om att EU:s nya covid-19-intyg – som ersätter det digitala gröna intyget som EU-kommissionen ursprungligen föreslog – ska gälla i tolv månader och inte längre.

Dokumentet, som kan tillhandahållas digitalt eller i pappersformat, kommer att intyga att en person har vaccinerats mot coronaviruset, alternativt att individen i fråga har ett negativt testresultat eller återhämtat sig från tidigare covid-19-sjukdom. Intyget kommer dock inte att fungera som en resehandling och heller inte bli en förutsättning för att utöva rätten till fri rörlighet, enligt kammaren.

Förhandlingsmandatet för lagstiftningsförslaget som omfattar EU-medborgare godkändes med 540 röster för, 119 röster mot och 31 nedlagda röster. Mandatet som rör förslaget om tredjelandsmedborgare antogs med 540 röster för, 80 röster mot och 70 nedlagda röster. Omröstningen ägde rum på onsdagen och resultaten tillkännagavs på torsdagsmorgonen. Både Europaparlamentet och EU-ländernas representanter i rådet är nu redo att inleda förhandlingar. Målet är att nå en överenskommelse före sommarens turistsäsong.

Inga ytterligare reserestriktioner och gratis covid-19-tester

Innehavare av det nya EU-intyget bör inte omfattas av ytterligare reserestriktioner, såsom karantän, självisolering eller testning, anser ledamöterna. För att undvika diskriminering av dem som inte är vaccinerade, men också av ekonomiska skäl, bör EU-länderna dessutom säkerställa allmänna, tillgängliga, snabba och kostnadsfria covid-19-testmöjligheter.

Förenligt med nationella initiativ

Parlamentet vill att EU-intyget fungerar parallellt med alla initiativ som tas av EU-länderna. Alla lösningar bör också hålla sig inom samma gemensamma rättsliga ram.

EU-länderna måste acceptera vaccinationsintyg som utfärdats i andra medlemsländer för personer som vaccinerats med ett vaccin som godkänts för användning i EU av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (för närvarande Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca och Janssen), anser ledamöterna. Det kommer sedan att vara upp till EU-länderna själva att besluta om de också ska acceptera vaccinationsintyg som utfärdats i andra medlemsländer för vacciner som Världshälsoorganisationen (WHO) listat för användning i nödfall.

Dataskyddsåtgärder

De nya intygen kommer att kontrolleras noggrant för att förhindra bedrägerier och förfalskningar. Likaså äktheten hos de elektroniska stämplar som ingår i dokumentet måste granskas. Personuppgifter i intygen får inte lagras i destinationsmedlemsländerna och det kommer inte att upprättas någon central databas på EU-nivå. Förteckningen över vilka enheter som kommer att behandla och ta emot personuppgifter kommer att vara offentlig så att EU:s medborgare kan utöva sina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Rimligt prissatta vacciner måste fördelas globalt

Ledamöterna understryker slutligen att covid-19-vacciner måste produceras i stor skala, vara överkomligt prissatta och fördelas globalt. De uttrycker också sin oro över de allvarliga problem som orsakas av att företagen inte följer produktions- och leveransplanerna.

Citat

Efter omröstningen i plenum sa Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanien), ordförande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt föredragande, följande: ”Vi måste införa EU:s covid-19-intyg för att återupprätta människors förtroende för Schengen samtidigt som vi fortsätter att bekämpa pandemin. Medlemsländerna måste samordna sina insatser på ett säkert sätt och garantera medborgarnas rätt till fri rörlighet inom EU. Vacciner och tester måste vara tillgängliga och gratis för alla medborgare. Medlemsländerna bör inte införa ytterligare restriktioner när intyget väl har börjat gälla.”

- Annons -

Nyheter

-Annons-