torsdag, juni 20, 2024

EU-kommissionen ökar öppenheten och inför regler om tillstånd för export av vacciner mot covid-19

För att säkerställa en snabb tillgång till vacciner mot covid-19 för alla EU-invånare och åtgärda den nuvarande bristen på öppenhet när det gäller export av vacciner till länder utanför EU har kommissionen i dag infört regler om att sådan export ska omfattas av tillstånd från medlemsländerna.

– Pandemin leder till förödande konsekvenser för Europa och hela världen. Eftersom vår yttersta prioritering är att skydda befolkningens hälsa måste vi vidta de åtgärder som krävs för att kunna göra detta. De här reglerna för ökad öppenhet och tillstånd är tillfälliga, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att fullgöra våra åtaganden gentemot låg- och medelinkomstländer, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

– Dessa tidsbegränsade och riktade regler gäller endast vacciner mot covid-19 som omfattas av förhandsbeställningar från EU. Syftet är att skapa ökad tydlighet när det gäller vaccintillverkning i EU och export av vacciner, eftersom den öppenhet som nu krävs har saknats. Reglerna omfattar en rad undantag så att vi kan fullgöra våra åtaganden i fråga om humanitärt bistånd och trygga vaccinleveranser till våra grannländer och andra behövande länder inom ramen för Covax, säger kommissionens verkställande vice ordförande och ledamot med ansvar för handel Valdis Dombrovskis.

– Under en stor del av förra året arbetade vi hårt för att sluta avtal om förhandsbeställningar med vaccintillverkare för att skaffa fram vacciner till befolkningen i och utanför EU. Företagen fick förskottsfinansiering för att bygga upp nödvändig tillverkningskapacitet så att vaccinerna kunde börja levereras så snart de godkänts. Nu vill vi veta vart de vacciner vi sett till att trygga tar vägen och se till att de når vår befolkning. Vi har ett ansvar gentemot EU:s invånare och skattebetalare – det är en grundprincip för oss, säger hälsokommissionär Stella Kyriakides.

Kommissionen har investerat stora belopp i utvecklingen av vaccintillverkarnas produktionskapacitet i EU. Tanken med detta var att påskynda leveransen av vacciner till EU:s befolkning och att stödja planering och vaccinstrategier med det yttersta målet att skydda människors hälsa. Det är därför rimligt att EU övervakar hur de medel som betalats ut enligt förhandsbeställningarna har använts, särskilt vid eventuell brist på viktiga vacciner mot covid-19. Huvudsyftet är att EU:s invånare ska vara informerade. Enligt reglerna för öppenhet och tillstånd ska företagen underrätta medlemsländernas myndigheter när de har för avsikt att exportera vacciner som tillverkats i EU.

Reglerna för exporttillstånd

Enligt den genomförandeakt som antagits genom skyndsamt förfarande och som offentliggörs i dag krävs till och med utgången av mars 2021 exporttillstånd för vacciner mot covid-19 som levereras till länder utanför EU. Reglerna gäller bara export från de företag med vilka EU har slutit avtal om förhandsbeställningar.

På grundval av tidigare erfarenheter av liknande åtgärder i fråga om personlig skyddsutrustning under våren 2020 kommer kommissionen att hjälpa medlemsländerna med att inrätta relevanta mekanismer som säkerställer ett smidigt och samordnat genomförande av förordningen.

Åtgärden är riktad, proportionell, tydlig och tillfällig. Den ligger helt i linje med EU:s internationella åtagande inom Världshandelsorganisationen (WTO) och G20-gruppen och med EU:s förslag inom ramen för WTO:s handels- och hälsoinitiativ. Med hänsyn till EU:s åtaganden i fråga om internationell solidaritet undantas från dessa regler vaccinleveranser i form av humanitärt bistånd och leveranser till länder inom ramen för Covax samt till EU:s grannländer.

EU:s vaccinstrategi

EU-kommissionen lade den 17 juni fram en EU-strategi för att påskynda utvecklingen, tillverkningen och distributionen av effektiva och säkra vacciner mot covid-19. I utbyte mot rätten att få köpa ett bestämt antal vaccindoser inom en viss tid finansierar kommissionen en del av vaccintillverkarnas initiala kostnader i form av förhandsbeställningar. Finansieringen betraktas som en handpenning för vacciner som faktiskt kommer att köpas in av EU-länderna. Förhandsbeställningarna innebär därför en minskad investeringsrisk, i utbyte mot ett bindande åtagande från företagets sida att starta tillverkningen innan företagets läkemedel godkänns för försäljning. Detta bör borga för snabba och fortlöpande leveranser så snart godkännande har beviljats.

- Annons -

Nyheter

-Annons-