Återhämtningen efter covid-19: Så funkar det viktigaste EU-instrumentet

Faciliteten för återhämtning och resiliens på 672,5 miljarder euro är det viktigaste verktyget i EU:s återhämtningsplan för covid-19 för att stödja reformer som svar på krisen.

Under plenarsessionen i februari kommer ledamöterna att rösta om reglerna för inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, EU:s flaggskeppsprogram i återhämtningsplanen för covid-19 på 750 miljarder euro. Parlamentet och rådet nådde en preliminär överenskommelse om instrumentet i december 2020.

Det kommer att erbjuda ett storskaligt stöd till EU-länderna för de investeringar och reformer som krävs för att mildra pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser och förbereda EU:s ekonomier för en hållbar digital framtid.


Bidrag och lån

Pengarna kommer att finnas tillgängliga i form av bidrag och lån. Bidragen kommer att uppgå till 312,5 miljarder euro i 2018 års priser (det faktiska beloppet kommer att justeras uppåt för att ta hänsyn till inflationen).

Fördelningen av bidragen mellan länderna kommer att baseras på flera kriterier: I inledningsskedet fram till slutet av 2022, kommer dessa att omfatta befolkning, BNP per capita och arbetslöshet 2015–2019. Senare kommer ekonomins resultat under 2020 och 2021 att beaktas i stället för arbetslöshet. Kommissionen måste göra åtaganden före utgången av 2023 för hela bidragsbeloppet till EU-länderna, och pengarna måste betalas ut i slutet av 2026.

Lån kommer att tillhandahållas på medlemsstaternas begäran i slutet av 2023 upp till totalt 360 miljarder euro i 2018 års priser. Lånenivån för varje land kommer att begränsas till 6,8 % av landets BNP.


Vad pengarna kommer att investeras i

I förhandlingarna med rådet krävde ledamöterna att länderna använder pengarna i linje med EU:s prioriteringar.

– EU:s återhämtningspengar kommer att gå till EU:s prioriteringar. EU:s återhämtning kommer inte att vara en kontantmaskin för nationell politik och inhemska agendor, sade Dragoş Pîslaru (Renew Europe, Rumänien), en av parlamentets medföredragande, efter tillkännagivandet av den preliminära överenskommelsen med rådet.

Medföredragande, Eider Gardiazabal (S&D, Spanien) betonade att pengarna visserligen bör mildra krisens omedelbara sociala konsekvenser, men att de också bör stödja långsiktiga EU-mål såsom den gröna omställningen och digitaliseringen.

– Vi måste komma ihåg att det är det viktigaste investeringsprogrammet under de kommande åren, och vi måste ta detta utnyttja tillfället för att reformera, sade hon.


I reglerna förtecknas sex områden som faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att stödja:

  • Den gröna omställningen
  • Den digitala omvandlingen
  • Smart och hållbar tillväxt för alla
  • Social och territoriell sammanhållning
  • Uppbyggnad av motståndskraft och krisberedskap
  • Politik för nästa generation, inklusive utbildning och kompetens


De nationella planerna bör avsätta minst 37 procent av budgeten till klimat och biologisk mångfald och ytterligare 20 procent till digitala åtgärder. Reglerna förbjuder finansiering av åtgärder som orsakar betydande miljöskador (den så kallade principen om att inte vålla någon betydande skada).


Hur det kommer att fungera

För att få stöd måste medlemsstaterna utarbeta planer för återhämtning och resiliens med förslag till en uppsättning reformer och offentliga investeringsprojekt som skulle kunna genomföras senast 2026. Dessa planer kommer att integreras i den europeiska planeringsterminens cykel för ekonomisk samordning och bör läggas fram senast den 30 april.

Kommissionen kommer att bedöma planerna och lägga fram ett förslag för rådet om bidrags- och lånebeloppen till varje land och de mål och delmål som ska uppnås. Därefter måste rådet anta planerna.

Nationella åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-krisen sedan februari 2020 är också berättigade till stöd. Betalningarna kommer att göras när delmålen och målen har uppnåtts av medlemsstaterna, men länderna kan begära förskottsfinansiering på upp till 13 procent av det totala beloppet som kommer att betalas ut när deras plan har antagits av rådet.

Medlemsstaterna kommer att rapportera om de framsteg som gjorts två gånger per år inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Demokratisk legitimitet

Under förhandlingarna drev parlamentet frågan om större öppenhet. Enligt överenskommelsen med rådet ska kommissionen samtidigt sända all information om de nationella planerna och sina förslag till rådets beslut, till både parlamentet och rådet.

Varannan månad kan parlamentsutskotten bjuda in kommissionen för att diskutera läget i EU:s återhämtning och medlemsstaternas framsteg mot sina mål. Kommissionen är också skyldig att utarbeta årliga rapporter om genomförandet av instrumentet och andra utvärderingsrapporter.

Parlamentets medföredragande Siegfried Mureşan (PPE, Rumänien) välkomnade parlamentets deltagande i alla skeden av processen och sade,

-Detta är goda nyheter, faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att ha full demokratisk legitimitet.


Ta reda på vad EU gör för att stödja den ekonomiska återhämtningen.

Mer information

- Annons -

Nyheter

-Annons-