Utvärdering visar att socialpsykiatrin i Lund får höga betyg av brukarna

Nästan alla lundabor som har en psykisk funktionsnedsättning och får stöd inom socialpsykiatrin i Lund upplever att de får ett bra stöd i sin återhämtning. Allra högst betyg får relationen till personalen. Det visar en färsk undersökning.

I dagsläget har cirka 450 lundabor stöd inom socialpsykiatrin i Lund, antingen genom att de bor på ett särskilt boende, får boendestöd i sitt hem eller får stöd med sysselsättning. För att utvärdera hur väl socialpsykiatrin bidrar till dessa lundabors individuella återhämtning gjordes under hösten 2020 en enkätutvärdering där brukare inom alla delar av socialpsykiatrin gavs möjlighet att delta. Totalt lämnades 173 svar in.

– Undersökningen visar att de lundabor som lever med en psykisk funktionsnedsättning får ett bra stöd i sin återhämtning, säger Göran Wallén (M), ordförande i socialnämnden. Det är särskilt glädjande att medarbetarna får så högt betyg.

Enkätsvaren är övervägande positiva, medelvärdet ligger på ungefär 4 av maximalt 5, vilket är väldigt bra. Allra högst medelvärde – över 4 i snitt – ger brukarna i den del som handlar om relationen till personalen. Och det lägsta betyget ges på frågan om hur det var att fylla i enkäten – 3,5.

– Undersökningen visar att det är några områden som upplevs som särskilt viktiga av brukarna för den individuella återhämtningen, förklarar Anna Burston, verksamhetschef inom socialpsykiatrin. Det handlar om positiva relationer till andra, att göra saker som har betydelse för mig, att känna stöd av andra, att känna sig nöjd med sig själv, att ha förmåga att sköta sin mentala hälsa och att tro på att jag kan återhämta mig. Dessa områden speglar de delar i livet som är viktiga för att må bra för de flesta människor.

Några brukare har deltagit i förvaltningens arbetsgrupp för Inspire som bland annat tittat på enkätens utformning och informationsmaterialet kring den.

Nu går arbetet vidare på socialförvaltningen för att utifrån resultatet i enkäten utveckla arbetet med återhämtning vidare. Under hösten 2021 kommer nästa Inspire-enkät att göras.

Om du har frågor, välkommen att kontakta:

Göran Wallén (M), ordförande socialnämnden, telefon 0708-93 46 06. 
Anna Burston, verksamhetschef socialpsykiatrin, telefon 046-359 64 88.

Läs mer om stöd till lundabor med psykisk funktionsnedsättning på lund.se/psykiskohalsa

Om enkätundersökningen Inspire

Inspire är ett enkätverktyg som riktar sig till brukare i psykiatri eller socialtjänst och mäter graden av återhämtningsorientering i verksamheter genom 20 frågor. Frågorna fokuserar på hur brukarna värderar kontaktpersonens insatser för att främja den individuella återhämtningen. Utvärderingsmetoden Inspire är internationellt erkänd och genom att använda metoden kan man utbyta erfarenheter med socialtjänster som arbetar på motsvarande sätt.

Totalt har 173 svar lämnats in i undersökningen som gjordes under tre veckor i oktober 2020. Det är i dagsläget cirka 450 lundabor som har en kontakt inom socialpsykiatrin, men alla nåddes inte av enkäten eftersom den delades ut till de brukare som hade möten med sin handledare under oktober och en del valde att inte svara.

Om återhämtningsinriktat arbetssätt

Återhämtningsinriktat förhållningssätt är ett synsätt och arbetssätt som främjar psykisk hälsa. Handledaren arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen vara medveten om betydelsen av sin roll som stöd.  

- Annons -

Nyheter

-Annons-