torsdag, juni 20, 2024

Nya EU-regler för att minska, återanvända och återvinna förpackningar

  • Insatserna täcker förpackningarnas hela livscykel
  • Färre förpackningar, mindre avfall, begränsningar av vissa typer av förpackningar
  • Vissa engångsplastförpackningar förbjuds den 1 januari 2030
  • Varje EU-invånare genererar nästan 190 kilo förpackningsavfall varje år


Den 24 april antog Europaparlamentet nya regler som ska göra förpackningar hållbarare och minska förpackningsavfallet i EU.

Förordningen tar itu med det ständigt växande avfallet, harmoniserar reglerna för den inre marknaden och främjar den cirkulära ekonomin. Den antogs med 476 röster för, 129 emot och 24 nedlagda röster.

Färre förpackningar och begränsa vissa typer

Reglerna, som parlamentet preliminärt har kommit överens om med rådet, omfattar flera mål för minskning av förpackningar (5 procent senast till 2030, 10 procent till 2035 och 15 procent till 2040) och kräver att EU-länderna ska minska i synnerhet mängden plastförpackningsavfall. För att minska mängden onödiga förpackningar fastställs en maximal tomrumskvot på 50 procent för gruppförpackningar, transportförpackningar och e-handelsförpackningar. Tillverkare och importörer måste dessutom se till att förpackningarnas vikt och volym minskas så mycket som möjligt.

Vissa engångsplastförpackningar förbjuds den 1 januari 2030. Det handlar om förpackningar för obearbetade färska frukter och grönsaker, förpackningar för livsmedel och drycker som fylls och konsumeras i kaféer och restauranger, enskilda portionsförpackningar (smaksättare, såser, gräddersättning för kaffe, socker och så vidare), miniatyrförpackningar för toalettartiklar och mycket tunna plastbärkassar (under 15 mikrometer).

Av folkhälsoskäl innehåller reglerna ett förbud mot användning av så kallade evighetskemikalier (perfluorerad alkylsubstans eller PFAS) över vissa tröskelvärden i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel.

Uppmuntra återanvändning och påfyllning

För dryckesförpackningar (utom för mjölk, vin, aromatiserat vin, sprit) och för transport-, försäljnings- och gruppförpackningar har införs det nya återanvändningsmål som ska uppnås senast 2030. EU-länderna får på vissa villkor bevilja ett femårigt undantag från dessa krav.

Slutdistributörer av drycker och hämtmat ska kunna ge konsumenterna möjlighet att ta med sig en egen behållare. De ska också sträva efter att erbjuda 10 procent av produkterna i återanvändbara förpackningar senast 2030.

Återvinningsbara förpackningar, bättre insamling och återvinning av avfall

Enligt de nya reglerna måste alla förpackningar (utom lättviktsträ, kork, textil, gummi, keramik, porslin och vax) kunna återvinnas enligt strikta kriterier.

Bland åtgärderna finns också mål för hur mycket återvunnet material som måste finnas i plastförpackningar och för hur mycket förpackningsavfallet måste minska uttryckt i viktprocent.

Senast 2029 ska 90 procent av dryckesbehållare för engångsbruk av plast eller metall (upp till tre liter) samlas in separat (via pantsystem eller andra lösningar som ser till att insamlingsmålet uppnås).

Citat

Föredraganden Frédérique Ries (Renew Europe, Belgien), sa såhär: ”För första gången i en miljölagstiftning sätter EU upp mål för att minska mängden förpackningar, oavsett vilket material som används. De nya reglerna främjar innovation och innehåller undantag för mikroföretag. Förbudet mot evighetskemikalier i livsmedelsförpackningar är en stor seger för de europeiska konsumenternas hälsa. Vi uppmanar nu alla industrisektorer, EU-länder och konsumenter att dra sitt strå till stacken i kampen mot överflödiga förpackningar.”

Nästa steg

Även ministerrådet måste formellt godkänna direktivet innan det kan träda i kraft.

Bakgrund

2018 genererade förpackningar en omsättning på 355 miljarder euro i EU. Det är en ständigt ökande avfallskälla. I EU har den totalt ökat från 66 miljoner ton 2009 till 84 miljoner ton 2021. Varje europé genererade 188,7 kilo förpackningsavfall 2021, en siffra som förväntas öka till 209 kilo 2030 om vi inte gör någonting.

Med denna lagstiftning uppfyller parlamentet medborgarnas förväntningar på att bygga en cirkulär ekonomi, undvika avfall, fasa ut ohållbara förpackningar och minska användningen av plastförpackningar för engångsbruk, i enlighet med förslagen 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 11.1, 11.4 och 20.3 i slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-