Nordisk-Baltiska myndigheter uppdrar åt IMF att göra en analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen

De åtta länderna i den nordisk-baltiska valkretsen på Internationella valutafonden (IMF) har vänt sig till IMF för att låta göra en regional analys av hot och sårbarheter rörande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inom ramen för ett frivilligt initiativ har länderna i Norden-Baltikum bett IMF att analysera de hot och sårbarheter i regionen som är kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till initiativet är de nära kopplingarna mellan de nordisk-baltiska finansiella systemen och bankernas många gränsöverskridande nätverk och relationer. Mot bakgrund av IMF:s goda anseende och erfarenhet som oberoende rådgivare inom penningtvättsområdet väntas initiativet möjliggöra en analys av riskerna för regionen som helhet, de framsteg som hittills gjorts i arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt rekommendationer för framtiden.

IMF påbörjar sitt arbete i januari 2021 och förväntas rapportera sina slutsatser i mitten av 2022. De åtta länder som ingår i analysen är Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

- Annons -

Nyheter

-Annons-