Kryptovalutor: Vilken nytta kan EU-regler göra?

Hur och varför bör EU skapa regler för kryptovalutor som främjar innovation och samtidigt skyddar användarna?

Användningen av kryptotillgångar och tekniken bakom dem har visat sig vara både lovande och problematisk. EU vill bidra till att stimulera utvecklingen av tekniken och dess användning i EU. Samtidigt måste användarna skyddas.

Risker med kryptotillgångar

Många människor har kryptotillgångar i syfte att undvika behovet av ett centralt register och för att möjliggöra säkra och enkla transaktioner mellan två parter, utan en mellanhand. Detta, tillsammans med bristande regleringar,  gör att kryptotillgångar för närvarande ofta hamnar utanför EU-lagstiftningens räckvidd. Det skapar betydande risker.

Risker för konsumenter, företag och marknader

De som handlar med kryptotillgångar omfattas inte av EU:s konsumentskyddsregler, samtidigt är de sällan informerade om riskerna, vilket kan innebära stora monetära förluster. Den utbredda användningen av kryptotillgångar utan regleringar kan leda till finansiell instabilitetmarknadsmanipulation och ekonomisk brottslighet. Eftersom transaktioner ofta är anonyma används kryptovalutor i stor utsträckning för kriminell verksamhet. Till följd av kriget i Ukraina begränsade EU-länderna handeln med kryptotillgångar för användning i Ryssland samt för ryska enheter.

Miljöpåverkan

Tekniken använder enorma mängder el, vilket resulterar i ett stort miljöavtryck. Enligt uppskattningar kan energiförbrukningen för bitcoin jämföras med den från ett mindre land.

Fördelarna med EU:s nya kryptoreglering 

Genom arbetet med den nya regleringen för marknader inom kryptotillgångar, MiCa, vill EU stävja hoten och öka potentialen i kryptotillgångar. Ledamöterna har granskat och ändrat kommissionens förslag och beslutade i mars 2022 att inleda förhandlingar med medlemsländerna i rådet, om den slutliga utformningen av reglerna.

De nya reglerna ska främja utveckling och användning av kryptoteknik genom att ge rättssäkerhet, stödja innovation, skydda konsumenter och investerare samt till att säkerställa finansiell stabilitet.

Reglerna inbegriper bestämmelser om öppenhet, offentliggörande, befogenheter och övervakning av transaktioner. Ledamöterna vill att utgivningen av vissa så kallade tokens (se förklaring längre ner) ska övervakas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten. Företag som hanterar kryptotillgångar måste bättre informera konsumenter om risker, kostnader och avgifter. Finansiell stabilitet säkerställs genom att det allmänna utbudet av kryptotillgångar regleras, samtidigt som andra åtgärder tacklar marknadsmanipulation, penningtvätt, finansiering av terrorism och annan kriminell verksamhet.

För att minska det stora koldioxidavtrycket uppmanar ledamöterna kommissionen att förbereda nya regler som inbegriper alla kryptotillgångar kopplade till data-mining som i stor utsträckning bidrar till klimatförändringar enligt klassificeringssystemet för hållbar verksamhet.

Efter förhandlingar med medlemsländerna om lagförslagets slutliga utformning ska det godkännas av såväl parlamentet som rådet.

De nya reglerna är del av ett bredare digitalt finansieringspaket som, genom att uppmuntra innovation och säkerställa skydd, stöder EU:s digitala övergång. Paketet innehåller nya regler för att stödja testning av teknik för distribuerade liggare i marknadsinfrastrukturer, antagna av parlamentet i mars 2022.

Vad är kryptotillgångar, kryptotvalutor, tokens och stablecoins?

Kryptotillgångar

Kryptotillgångar är digitala tillgångar som kan användas som utbytesmedel eller för investeringar. Till skillnad från traditionell bankverksamhet finns det inget behov av ett centralt register – de är baserade på distribuerade liggare som gör att transaktioner kan registreras säkert av ett nätverk av datorer. Kryptotillgångarna är privata och varken utfärdade eller garanterade av en centralbank eller av en offentlig myndighet. ”Krypto” antyder säkerhet, att tillgångarna är säkrade med kryptografi.

Kryptovalutor

De första kryptotillgångarna var bitcoins. De introducerades år 2008 som en kryptovaluta med betalningsmetodalternativ till centralbanksutgivna valutor. År 2020 fanns det 5 600 olika kryptovalutor med ett uppskattat globalt värde på 250 miljarder euro, vilket fortfarande står för en relativt liten andel av värdet av alla pengar. Denna generation av kryptotillgångar backas i allmänhet inte upp med tillgångar som har ett inneboende värde och deras värde fluktuerar ofta. Det begränsar deras praktiska användning och gör dem till en form av riskfylld investering, snarare än en användbar valuta.

Tokens och stablecoins

Tokens är en form av nyare kryptotillgångar som är formade kring en digital representation av intressen eller rättigheter till vissa tillgångar. De utfärdas vanligtvis för att skaffa kapital till nya entreprenörsprojekt eller nystartade företag.

Introduktionen av nya produkter som stablecoins som kan vara en mer stabil betalningsmetod eftersom deras värde backas upp av verkliga tillgångar, har de större användningsområde och ger nya möjligheter för innovation. Samtidigt riskerar de i högre utsträckning att utsättas för större hot.

- Annons -

Nyheter

-Annons-