Greater Copenhagen föreslår förenklingar av Öresundsavtalet inför dansk-svenskt ministermöte den 20 april

Det dansk-svenska mötet Greater Copenhagen Task Force som arrangeras i Malmö den 20 april kommer att fokusera på skattefrågorna över Öresund. Den politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen, som är värd för mötet, föreslår förenklingar av Öresundsavtalet och har tagit fram fyra förslag på lösningar, som gäller bland annat förenkling av pendlarnas egna skatteberäkningar, arbetsgivaravgifter som betalas i det andra landet samt pensionsavgifterna. På mötet träffas bland andra de båda ländernas ministrar för nordiskt samarbete, ambassadörer och en rad tunga regionala aktörer.

Under ministermötet kommer skattefrågan för Öresundspendlare att vara i fokus och inför mötet kommer deltagarna närvara vid en dansk-svensk jobbmässa för att bland annat prata med arbetssökande och arbetsgivare. Inbetalning och redovisning av skatt i olika länder har vållat bekymmer för många gränspendlare och arbetsgivare. I ett pressmeddelande föreslår Greater Copenhagen vissa förenklingar av regelverket för att underlätta för gränspendlare och arbetsgivare som verkar över Öresund.

Greater Copenhagen rekommenderar fyra lösningsförslag:

* Ändra beräkningen av i vilket land man som Öresundspendlare är skatteskyldig från att utgå från en period om tre månader till att istället utgå från skatteåret. Den nuvarande tremånadersregeln skapar problem för de Öresundspendlare som delvis jobbar hemifrån, som kan bedöma om de har uppfyllt kravet om att jobba minst 50 procent av arbetstiden i arbetsgivarlandet när de tre månaderna har gått.

* Förskottsskatt, som danska arbetsgivare betalar för anställda från Sverige utifrån hur stor del de arbetar hemifrån, föreslås ska redovisas och utbetalas i arbetsgivarlandet istället för i Sverige. Detta för att undvika den administration som det innebär att redovisa utifrån skattelagstiftningen i två olika länder, olika skatteregler för varor etc.

* Att Danmark och Sverige ska ömsesidigt erkänna pensionsavgifterna i det andra landet, oavsett om det är bosättningsland eller arbetsgivarland. För att undvika dubbelbeskattning ska också pensionsutbetalningarna beskattas när det andra landet har gjort avdrag. Att bli dubbelbeskattad för pensionsavgifterna kan drabba de pendlare som beskattas i båda länderna.

* Privat och offentligt anställda som pendlar över Öresund ska omfattas av samma regler. Öresundsavtalet gäller idag privatanställda, medan offentligt anställda har fortsatt flera utmaningar, som till exempel att enskilda arbetsdagar ska beskattas i det land som den anställda befinner sig fysiskt under dagen.

På mötet närvarar Sveriges och Danmarks ministrar för nordiskt samarbete, Anna Hallberg och Flemming Møller Mortensen, Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsordföranden i Region Skåne Carl-Johan Sonesson, och representanter för Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Öresundsbron och ambassadörerna från Stockholm respektive Köpenhamn.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-