EU:s nya från jord till bord-strategi ska ge hälsosammare och hållbarare mat

  • Det behövs bindande minskningsmål för användningen av bekämpningsmedel
  • Djurskyddsnormer ska ses över
  • Mer mark ska avsättas för ekologiskt jordbruk
  • Lantbrukare måste få en rättvis andel av vinsten från hållbart producerad mat

Ledamöterna vill omvandla EU:s livsmedelssystem för att producera hälsosammare mat, trygga livsmedelsförsörjningen, ge lantbrukarna rättvisa inkomster och minska jordbrukets miljöavtryck.

Parlamentet välkomnar från jord till bord-strategin och betonar vikten av att producera hållbar och hälsosam mat för att uppnå målen i den europeiska gröna given, till exempel vad gäller klimat, biologisk mångfald, nollutsläpp och folkhälsa.

Ledamöterna framhåller att det behövs ett större fokus på hållbarhet i hela livsmedelskedjan och påminner om att alla – från lantbrukare till konsument – har en roll i detta. För att lantbrukarna ska få en rättvis andel av vinsten från hållbart producerad mat vill ledamöterna att EU-kommissionen ökar insatserna för att stärka deras ställning i livsmedelskedjan, bland annat genom att anpassa konkurrensreglerna.

Även andra rekommendationer har lagts fram:

Hälsosammare mat

– Införa forskningsbaserade rekommendationer för hälsosam kost som gäller i hela EU, inklusive obligatoriska näringsvärdesmärkningar på förpackningarnas framsida.

– Ta itu med överkonsumtionen av kött och ultrabearbetade produkter med hög salt-, socker- och fetthalt, bland annat genom att fastställa maximala intagsgränser.

Bekämpningsmedel och skydd för pollinerande insekter

– Förbättra förfarandena för godkännande av bekämpningsmedel och stärka övervakningen av hur skyddet av pollinatörer och biologisk mångfald genomförs.

– Införa bindande minskningsmål för användningen av bekämpningsmedel. Medlemsländerna bör genomföra målen genom sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Växthusgasutsläpp

– Se till att det så kallade 55 %-paketet reglerar och fastställer ambitiösa mål för utsläpp från jordbruk och relaterad markanvändning, däribland strikta kriterier för biomassbaserad förnybar energi.

– Återställa och utöka naturliga kolsänkor.

Djurskydd

– Införa gemensamma, forskningsbaserade djurskyddsindikatorer för en starkare harmonisering i EU.

– Utvärdera den nuvarande EU-lagstiftningen för att se om ändringar behövs.

– Gradvis fasa ut användningen av burar i djurhållningen i EU.

– Endast tillåta animaliska produkter från länder utanför EU om deras normer överensstämmer med EU:s normer.

Ekologiskt jordbruk

– Öka andelen ekologiskt brukad mark i EU senast 2030.

– Starta initiativ för att stimulera efterfrågan, till exempel marknadsföring, offentlig upphandling och skatteincitament.

Nästa steg

Resolutionen antogs med 452 röster för, 170 röster emot och 76 nedlagda röster. Omröstningen hölls på tisdagen och resultaten tillkännagavs på onsdagen. Du kan se debatten här.

Kommissionen planerar ett antal lagstiftningsförslag inom ramen för ”från jord till bord-strategin”. Ledamöterna betonar behovet av vetenskapliga förhandsbedömningar för alla sådana förslag. Under plenardebatten beklagade många parlamentariker också att kommissionen så sent offentliggjorde det gemensamma forskningscentrumets rapport om konsekvenserna av ”från jord till bord”.

Citat

Efter omröstningen sa föredraganden Herbert Dorfmann (EPP, Italien) från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling så här: ”Ansvaret för ett mer hållbart jordbruk måste delas av lantbrukarna och konsumenterna. Våra lantbrukare gör redan ett fantastiskt jobb, och när vi med rätta ber dem att ytterligare dra ner på användningen av bekämpningsmedel, gödningsmedel och antibiotika så måste vi stötta dem, så att produktionen inte bara flyttar ut från EU. Det måste även i fortsättningen vara en prioritet att se till att vi har tillgång till mat till rimliga priser.”

Anja Hazekamp (Vänstern, Nederländerna) är föredragande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och sa så här: ”Dagens EU-politik driver på jordbruksmodeller som är skadliga för miljön och som underlättar import av ohållbara produkter. Vi föreslår konkreta åtgärder för att återgå till ett livsmedelssystem som håller sig inom gränser som är rimliga för planeten, genom att främja lokal livsmedelsproduktion och frångå intensiva djurhållningsmetoder och monokulturer med hög användning av bekämpningsmedel. Ett hållbart livsmedelssystem är också av avgörande betydelse för lantbrukarnas egen framtid.”

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-