Europol: Bättre förutsättningar att bekämpa brott och terrorism

Parlamentet ger sitt stöd till ökade befogenheter till Europol för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, när pandemin och den digitala omställningen medför nya utmaningar.

Mer makt till Europol

Europols uppgifter inbegriper att stödja och förstärka det brottsbekämpande samarbetet mellan EU:s medlemsländer. Myndigheten bekämpar bland annat terrorism, narkotikahandel, penningtvätt, människohandel, samt sexuellt utnyttjande och övergrepp.

Som ett resultat av ny teknik, globalisering, sammanlänkning, den digitala omställning och de senaste årens pandemi har internetbrottsligheten märkbart ökat. Förändringarna har inneburit omfattande utmaningar för rättsvårdande myndigheter inom EU, som därför behöver kunna bearbeta stora datamängder och använda kryptering för att bekämpa brott.

Parlamentet har tidigare efterlyst förstärkningar av EU-myndigheter, inklusive Europol, för att möta utmaningarna från internetbaserad och finansiell brottslighet. Under plenarsessionerna i maj ochi juni, gav Europaparlamentarikerna sitt stöd till förslag för att ge Europol mer makt för att bekämpa brott och terrorism. På så vis kan Europol förbättra informationsutbytet genom ökat samarbete mellan privata aktörer, bättre hantering av stora och komplexa datamängder och att förstärka myndighetens roll inom forskning och innovation för brottsbekämpning.

Underlättar databehandling

Genom de nya reglerna skulle Europol kunna ta emot data från privata företag, exempelvis kommunikationsleverantörer, för att bekämpa terroristinnehåll och sexuella övergrepp mot barn. Nu kan Europol ta emot data, men bara indirekt. Dessutom, för att tackla utmaningen med stora datamängder, medför reformen tydligare regler och en rättslig grund för att behandla stora och komplexa datamängder.

Genom forskning och innovation ska Europol också kunna identifiera nya teknologier för att användas inom brottsbekämpning och förse dem med moderna IT-verktyg, såsom artificiell intelligens (AI) pch algoritmiskt beslutsfattande.

De nya reglerna ska också möjliggöra förstärkt samarbete med icke-EU-länder, såsom att ta emot personuppgifter från tredje land, så allvarlig brottslighet och terrorism ofta har kopplingar bortom EU.

Dessutom kommer Europol att kunna föreslå att medlemsländer lägger till varningar från icke-medlemsländer om misstänkta och brottslingar, särskilt utländska krigare, till Schengens informationssystem (SIS). Därutöver kan Europol och medlemsländerna dela mer information med gränspersonal om hur terrorister, som inte är EU-medborgare, förflyttar sig.

Skyddsklausuler för informationsutbyte

Som en del av reformen av Europols mandat har Europaparlamentet krävt vissa skyddsklausuler för att skydda grundläggande rättigheter och användarnas uppgifter genom att förstärka dataskyddsramverket.

Tack vara den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen kommer det att finnas stärkt parlamentarisk tillsyn och ansvarsutkrävande. Europol kommer att tillsätta ett ombud för grundläggande rättigheter och EU:s datatillsynsman (EDPS) – EU-organens dataskyddsmyndighet – kommer att utöva tillsyn över Europols databehandling. Europol kommer också att närmare samarbeta med Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

Mer information

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-