torsdag, juni 20, 2024

EU upprättar nya europeiska partnerskap och investerar nära 10 miljarder euro i den gröna och digitala omställningen

Kommissionen föreslog i dag att tio nya europeiska partnerskap mellan EU, medlemsländerna och industrin inrättas. Målet är att påskynda omställningen till ett grönt, klimatneutralt och digitalt Europa och göra den europeiska industrin mer motståndskraftig och konkurrenskraftig. EU kommer att bidra med nästan 10 miljarder euro i finansiering, som partnerna sedan matchar med minst lika stora investeringar. Det här samlade bidraget förväntas mobilisera ytterligare investeringar till stöd för omställningen och skapa långsiktiga positiva effekter på sysselsättningen, miljön och samhället.

Syftet med de föreslagna institutionaliserade europeiska partnerskapen är att förbättra EU:s beredskap och insatser vid infektionssjukdomar, utveckla effektiva koldioxidsnåla flygplan till stöd för en ren luftfart, främja användning av förnybara biologiska råvaror vid energiproduktionen, säkerställa EU:s ledarskap inom digital teknik och digital infrastruktur och skapa konkurrenskraftigare järnvägstransporter.

Det rör sig om följande tio partnerskap, varav några bygger på befintliga gemensamma företag:

  1. Global hälsa EDCTP3: Det här partnerskapet kommer att leda till nya lösningar för att minska den börda som infektionssjukdomarna utgör för Afrika söder om Sahara och stärka forskningskapaciteten för att förbereda och reagera på nya infektionssjukdomar såväl där som i övriga världen. Programmet har som mål att senast 2030 utveckla och sprida minst två nya tekniker för att bekämpa infektionssjukdomar och stödja minst hundra forskningsinstitut i trettio länder för att de ska kunna utveckla ytterligare medicinsk teknik mot nya epidemier.
  2. Initiativet för innovativ hälsa: Detta initiativ kommer att hjälpa till att skapa ett EU-omfattande ekosystem för forskning och innovation på hälsoområdet som gör det lättare att omsätta vetenskaplig kunskap i konkreta innovationer. Det kommer att omfatta förebyggande åtgärder, diagnosmetoder, behandlingar och sjukdomshantering. Initiativet kommer att bidra till att uppnå målen i Europas plan mot cancerden nya industristrategin för EU och läkemedelsstrategin för Europa.
  3. Viktig digital teknik: Den omfattar elektroniska komponenter, konstruktionen, tillverkningen och integreringen av dessa i system samt den programvara som definierar deras funktion. Det här partnerskapet har som övergripande mål att stödja den digitala omvandlingen av alla ekonomiska och samhälleliga sektorer och den europeiska gröna given, och att stödja forskning och innovation med riktning på nästa generationen mikroprocessorer. Det här nya partnerskapet kommer, tillsammans med Förklaringen om ett europeiskt initiativ om processor- och halvledarteknik, som undertecknats av 20 medlemsstater, en kommande allians för mikroelektronik och ett eventuellt nytt viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse som diskuteras av medlemsstaterna för att främja banbrytande innovationslösningar, bidra till att stärka konkurrenskraften och EU:s tekniska oberoende. Mer information finns här.
  4. Ett cirkulärt, biobaserat Europa Det här partnerskapet kommer att utgöra ett väsentligt bidrag för att nå klimatmålen 2030 och därigenom bana väg för klimatneutralitet senast 2050, och kommer att öka hållbarheten och cirkulariteten i produktions- och konsumtionssystemen, i linje med den europeiska gröna given. Syftet är att utveckla och utvidga den hållbara anskaffningen och omvandlingen av biomassa till biobaserade produkter och stödja spridningen av biobaserad innovation på regional nivå med aktivt deltagande av lokala aktörer och att blåsa nytt liv i landsbygds-, kust- och randområden.
  5. Förnybar vätgas: Det här partnerskapet kommer att påskynda utvecklingen och införandet av en europeisk värdekedja för teknik inom förnybar vätgas, vilket kommer att bidra till hållbara, koldioxidfria och helt integrerade energisystem. Tillsammans med alliansen för ren vätgas kommer det att bidra till fullgörandet av unionens mål som anges i EU:s vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa. Det kommer att inriktas på produktion, distribution och lagring av förnybar vätgas och på leverans till sektorer där det är svårt att fasa ut de fossila bränslena, såsom tung industri och tillämpningar inom tung transport.
  6. Ren luftfart: Genom det här partnerskapet påbörjas luftfartens utveckling mot klimatneutralitet genom att utvecklingen och användningen av banbrytande forsknings- och innovationslösningar påskyndas. Syftet är att utveckla nästa generation ultraeffektiva luftfartyg med låga koldioxidutsläpp, nya kraftkällor, motorer och system, som kommer att förbättra konkurrenskraften och sysselsättningen inom luftfartssektorn, vilket kommer att vara särskilt viktigt för återhämtningen.
  7. Europas järnvägar: Det här partnerskapet kommer att påskynda utvecklingen och spridningen av innovativ teknik, särskilt digital teknik och automatiserad teknik, för att åstadkomma den radikala omvandlingen av järnvägssystemet och nå målen i den europeiska gröna given. Genom att förbättra konkurrenskraften kommer det att stödja Europas tekniska ledarskap på järnvägsområdet.
  8. Single European Sky ATM Research 3: Initiativet syftar till att påskynda den tekniska omvandlingen av flygledningstjänsten i Europa, genom att anpassa den till den digitala tidsåldern, för att göra det europeiska luftrummet till det mest effektiva och miljövänliga luftrummet i världen och för att stödja den europeiska luftfartssektorns konkurrensförmåga och återhämtning efter covid-19-krisen.
  9. Smarta nät och tjänster: Det här partnerskapet kommer att stödja teknisk suveränitet för smarta nät och tjänster i linje med den nya industristrategin för Europa, den nya EU-strategin för cybersäkerhet och 5G-verktygslådan. Syftet är att hjälpa till att lösa samhällsutmaningar och möjliggöra den digitala och gröna omställningen samt stödja teknik som kommer att bidra till den ekonomiska återhämtningen. Det kommer också att göra det möjligt för europeiska aktörer att utveckla teknikkapaciteten för 6G-system som en grund för framtida digitala tjänster fram till 2030. Mer information finns här.
  10. Metrologi: Syftet med det här partnerskapet är att accelerera Europas globala ledarskap inom metrologiforskning genom att inrätta självförsörjande europeiska metrologinätverk som syftar till att stödja och stimulera nya innovativa produkter, reagera på samhällsutmaningar och möjliggöra en effektiv utformning och tillämpning av lagstiftning och standarder som ligger till grund för den offentliga politiken.

Uttalanden av kommissionärer:

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, sa följande: ”Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans i EU. Det är särskilt viktigt när det gäller att bemästrar utmaningarna från den digitala omställningen. De påverkar oss alla och stannar inte vid de nationella gränserna. Precis som klimatförändringen. De partnerskap som föreslås i dag kommer att mobilisera resurser så att vi gemensamt kan dra nytta av den digitala tekniken fullt ut, vilket är särskilt intressant för den gröna omställningen.”

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor sa följande: ”Utmaningarna i samband med covid-19-pandemin har gjort våra långvariga ansträngningar att bättre utnyttja forskning och innovation för att hantera hälsokriser, klimatförändringar och digital omvandling än mer brådskande. De europeiska partnerskapen är vår möjlighet att samarbeta för att ta itu med och forma de djupgående ekonomiska och sociala omvandlingarna till förmån för alla EU-medborgare.”

Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för Inre marknaden, tillade följande: ”Att investera i innovation är att investera i vår förmåga att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen och utveckla strategisk kapacitet. ”Vi måste ta vara på de möjligheter som den viktigaste teknikutvecklingen, såsom mikroprocessorer och halvledare, så att EU kan ligga i framkant inom digital innovation på global nivå. De här nya gemensamma strategierna är avgörande när det gäller att stödja vår industri för att vi ska kunna förverkliga våra digitala och gröna ambitioner.”

Adina Vălean, ledamot med ansvar för Transport, sa följande: ”EU-partnerskapen kommer att ha en central roll när det gäller att driva på den gröna och digitala omställningen för mobilitets- och transportsektorn. För att kunna förverkliga våra ambitioner måste vi utveckla disruptiv teknik för att få fram utsläppsfria fartyg och luftfartyg till marknaden, utveckla och införa samverkande, uppkopplad och automatiserad rörlighet, och möjliggöra en mer effektiv och modern trafikreglering.”

Vad händer nu?

Förslaget till förordning, som består av en enda grundläggande rättsakt, om bildande av nio gemensamma företag på grundval av artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”EUF-fördraget”) kommer att antas av Europeiska unionens råd efter samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén. Det separata förslaget till partnerskap inom metrologi på grundval av artikel 185 i EUF-fördraget kommer att antas genom ett beslut av Europaparlamentet och rådet, efter samråd med Ekonomiska och sociala kommittén.

Bakgrund

De europeiska partnerskapen är strategier som anges i Horisont Europa, EU:s nya forsknings- och innovationsprogram (2021–2027). De syftar till att förbättra och påskynda utvecklingen och användningen av nya innovativa lösningar inom olika sektorer genom att mobilisera offentliga och privata resurser. De kommer också att bidra till målen för den europeiska gröna given och stärka det europeiska forskningsområdet. Partnerskapen är öppna för ett brett spektrum av offentliga och privata partner, såsom industrin, universitet, forskningsorganisationer, organ med offentliga förvaltningsuppgifter på lokal, regional, nationell eller internationell nivå och organisationer i det civila samhället, inbegripet stiftelser och icke-statliga organisationer.

Läs mer

Europeiska partnerskap 

- Annons -

Nyheter

-Annons-