måndag, juli 15, 2024

En jämlikhetsunion: Kommissionen föreslår EU-intyg om funktionsnedsättning och EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

I dag lägger kommissionen fram ett lagstiftningsförslag som ökar rörligheten för personer med funktionsnedsättning genom samma förmåner, rabatter och parkeringsrättigheter i hela EU. Kommissionen inför ett standardiserat EU-intyg för personer med funktionsnedsättning och förbättrar det nuvarande EU-parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning. Båda intygen erkänns i hela EU.

EU-intyget om funktionsnedsättning

När människors funktionsnedsättning inte erkänns i andra länder kan de inte åtnjuta särskilda villkor och förmåner som de borde ha rätt till, som gratis inträde och/eller prioriterat inträde, reducerade avgifter och personlig assistans. För att hitta en lösning föreslår kommissionen ett standardiserat EU-intyg om funktionsnedsättning.

Intyget är ett erkänt bevis på funktionsnedsättning i hela EU och garanterar att personer med funktionsnedsättning beviljas samma förmånliga villkor och tillgång till offentliga och privata tjänster i hela EU. Dit hör t.ex. transporter, kulturella evenemang, muséer, sport- och idrottsanläggningar och nöjesparker. Intyget utfärdas av de behöriga nationella myndigheterna och kompletterar befintliga nationella intyg.

European Disability card – verso © Copyright European Union 2023 – NA

Förbättrat EU-parkeringstillstånd

För många med funktionsnedsättning är privat bil den bästa eller enda möjligheten att ta sig runt på egen hand och inte vara beroende av andra. De föreslagna förbättringarna för EU-parkeringstillståndet ger innehavarna samma rättigheter som i besökslandet. EU-parkeringstillståndet kommer att vara gemensamt för alla EU-länder. Det ersätter nationella parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsätting och gäller i hela EU.

European Disability card – recto © Copyright European Union 2023 – NA

Garantera tillgång till intyget och parkeringstillståndet

För att göra intyget och parkeringstillståndet lätta att använda och minska byråkratin säger det föreslagna direktivet att EU-länderna ska:

  • Utfärda båda i en fysisk och en digital version.
  • Se till att villkoren och reglerna för utfärdande och återkallande är allmänt tillgängliga i ett lättillgängligt format.
  • Se till att tjänsteleverantörer tillhandhåller information om särskilda villkor och förmåner för personer med funktionsnedsättning i ett lättillgängligt format.

För att se till att bestämmelserna följs ska medlemsländerna säkerställa att personer med funktionsnedsättning, deras organisationer och behöriga myndigheter kan vidta nödvändiga åtgärder på nationell nivå. När direktivet införlivats i nationell lagstiftning ska medlemsländerna se till att överträdelser leder till böter och korrigerande åtgärder.

Vad händer nu?

EU-kommissionens förslag kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet. När förslaget antagits har medlemsländerna 18 månader på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Bakgrund

Förslaget till direktiv om ett EU-intyg om funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning tillkännagavs i EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030. Förslaget bidrar till att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU. Både EU och medlemsländerna är parter i konventionen. Konventionen innehåller skyldigheter för konventionsstaterna att erkänna rätten för personer med funktionsnedsättning till fri rörlighet på lika villkor som andra. Konventionsstaterna uppmanas också att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att underlätta den personliga rörligheten för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tidpunkt som de väljer, samt till en rimlig kostnad. Det ligger i linje med principerna om lika behandling och inkludering av personer med funktionsnedsättning i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Intyget bygger vidare på resultaten av pilotprojektet om intyget som genomfördes i Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumänien och Slovenien mellan 2016 och 2018. Dessutom bygger det på ett nyligen genomfört offentligt samråd som fick in över 3 300 svar, där 78 % var från personer med funktionsnedsättning.

Källa:

- Annons -

Nyheter

-Annons-