Beivrande av ekonomisk brottslighet: Kommissionen ser över reglerna för bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett ambitiöst lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paketet innehåller också ett förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt. Paketet är en del av kommissionens åtagande att skydda EU-medborgarna och EU:s finansiella system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet. Såsom påpekas i EU:s strategi för säkerhetsunionen för 2020–2025 kommer en förstärkning av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism också att bidra till att skydda européerna mot terrorism och organiserad brottslighet.

Dagens åtgärder stärker i hög grad den befintliga EU-ramen genom att ta hänsyn till nya och framväxande utmaningar i samband med teknisk innovation. Dessa inbegriper virtuella valutor, mer integrerade finansiella flöden på den inre marknaden och terroristorganisationernas globala karaktär. Dessa förslag kommer att bidra till att skapa en mycket mer harmoniserad ram för att underlätta efterlevnaden för organ som omfattas av reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt för dem som är verksamma över gränserna.

Dagens paket består av fyra lagstiftningsförslag:

  • En förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • En förordning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser, inklusive inom områdena åtgärder för kundkontroll och verkligt ägande.
  • Ett sjätte direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLD6), som ersätter det befintliga direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, ändrat genom det femte penningtvättsdirektivet) , som innehåller bestämmelser som kommer att införlivas i nationell lagstiftning, såsom bestämmelser om nationella tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna.
  • En översyn av 2015 års förordning om överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar (förordning (EU) 2015/847).

Uttalanden av kommissionärer:

  • – Varje ny penningtvättskandal är en skandal för många – och en väckarklocka om att vårt arbete för att täppa till luckorna i vårt finansiella system ännu inte har gjorts. Vi har gjort stora framsteg under de senaste åren och våra EU-regler för bekämpning av penningtvätt är nu bland de hårdaste i världen. Men nu måste de tillämpas konsekvent och noggrant övervakas för att se till att de verkligen fungerar. Därför tar vi i dag dessa djärva steg för att stänga dörren för penningtvätt och hindra brottslingar från att lägga sina orättmätigt erhållna vinster i sina fickor, säger Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor.
  • – Penningtvätt utgör ett tydligt och aktuellt hot mot medborgarna, de demokratiska institutionerna och det finansiella systemet. Problemets omfattning kan inte underskattas och de kryphål som brottslingar kan utnyttja måste täppas till. Dagens paket ökar avsevärt våra ansträngningar för att förhindra att smutsiga pengar tvättas genom det finansiella systemet. Vi ökar samordningen och samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter och skapar en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt. Dessa åtgärder kommer att hjälpa oss att skydda det finansiella systemets och den inre marknadens integritet, säger Mairead McGuinness, kommissionär med ansvar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen.

En ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt (AMLA)

Kärnan i dagens lagstiftningspaket är inrättandet av en ny EU-myndighet som kommer att omvandla tillsynen av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i EU och förbättra samarbetet mellan finansunderrättelseenheter. Den nya EU-myndigheten för bekämpning av penningtvätt (AMLA) kommer att vara den centrala myndighet som samordnar de nationella myndigheterna för att se till att den privata sektorn korrekt och konsekvent tillämpar EU-bestämmelserna. AMLA kommer också att hjälpa finansunderrättelseenheterna att förbättra sin analytiska kapacitet kring olagliga flöden och göra finansiella underrättelser till en viktig källa för brottsbekämpande organ.

AMLA kommer särskilt att

  • inrätta ett enda integrerat system för tillsyn av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i hela EU, baserat på gemensamma tillsynsmetoder och konvergens mellan höga tillsynsstandarder,
  • direkt utöva tillsyn över några av de mest riskfyllda finansiella instituten som är verksamma i ett stort antal medlemsstater eller som kräver omedelbara åtgärder för att hantera överhängande risker,
  • övervaka och samordna nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för andra finansiella enheter samt samordna tillsynsmyndigheter för icke-finansiella enheter,
  • stödja samarbete mellan nationella finansunderrättelseenheter och underlätta kommunikation och gemensamma analyser mellan dem för att bättre upptäcka olagliga flöden av gränsöverskridande karaktär.

Ett enhetligt EU-regelverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Det enhetliga EU-regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att harmonisera reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i hela EU, t.ex. mer detaljerade regler om kundkontroll, verkligt ägande och tillsynsmyndigheters och finansunderrättelseenheters befogenheter och uppgifter. Befintliga nationella register över bankkonton kommer att kopplas samman, vilket kommer att ge finansunderrättelseenheterna snabbare tillgång till information om bankkonton och bankfack. Kommissionen kommer också att ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till detta system, vilket kommer att påskynda finansiella utredningar och återvinning av tillgångar som härrör från brott i gränsöverskridande fall. Tillgången till finansiell information kommer att omfattas av kraftfulla skyddsåtgärder i direktiv (EU) 2019/1153 om utbyte av finansiell information.

Fullständig tillämpning av EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på kryptosektorn

För närvarande omfattas endast vissa kategorier av leverantörer av kryptotillgångstjänster av EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den föreslagna reformen kommer att utvidga dessa regler till hela kryptosektorn och tvinga alla tjänsteleverantörer att göra kontroller på sina kunder. Dagens ändringar kommer att säkerställa fullständig spårbarhet av överföringar av kryptotillgångar, såsom bitcoin, och kommer att göra det möjligt att förebygga och upptäcka deras eventuella användning för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dessutom kommer anonyma plånböcker för kryptotillgångar att förbjudas, och EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att tillämpas fullt ut på kryptosektorn.

EU-omfattande gräns på 10 000 euro för stora kontantbetalningar

Stora kontantbetalningar är ett enkelt sätt för brottslingar att tvätta pengar, eftersom det är mycket svårt att upptäcka transaktioner. Därför har kommissionen i dag föreslagit en EU-omfattande gräns på 10 000 euro för stora kontantbetalningar. Denna EU-omfattande gräns är tillräckligt hög för att inte ifrågasätta euron som lagligt betalningsmedel och erkänner den viktiga roll som kontanter spelar. Begränsningar finns redan i omkring två tredjedelar av medlemsstaterna, men beloppen varierar. Nationella tak under 10 000 euro kan finnas kvar. Att begränsa stora kontantbetalningar gör det svårare för brottslingar att tvätta smutsiga pengar. Dessutom kommer det att vara förbjudet att tillhandahålla eller äga anonyma plånböcker för kryptotillgångar, precis som anonyma bankkonton redan är förbjudna enligt EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tredjeland

Penningtvätt är ett globalt fenomen som kräver ett starkt internationellt samarbete. Kommissionen har redan ett nära samarbete med sina internationella partner för att bekämpa spridningen av smutsiga pengar runt om i världen. Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF), den globala finansiella vakthunden för penningtvätt och finansiering av terrorism utfärdar rekommendationer till länderna. Ett land som är uppfört på FATF:s förteckning kommer också att förtecknas av EU. Det kommer att finnas två EU-förteckningar, en ”svart lista” och en ”grålista” som återspeglar FATF:s förteckning. Efter att ha förts upp på förteckningen kommer EU att vidta åtgärder som står i proportion till de risker som landet utgör. EU kommer också att kunna förteckna länder som inte förtecknas av FATF men som utgör ett hot mot EU:s finansiella system på grundval av en oberoende bedömning.

Mångfalden av verktyg som kommissionen och AMLA kan använda kommer att göra det möjligt för EU att hålla jämna steg med en snabbt föränderlig och komplex internationell miljö med snabbt föränderliga risker.

Nästa steg

Lagstiftningspaketet kommer nu att diskuteras av Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ser fram emot en snabb lagstiftningsprocess. Den framtida myndigheten för bekämpning av penningtvätt bör vara i drift 2024 och kommer att inleda sitt direkta tillsynsarbete något senare, när direktivet har införlivats och det nya regelverket börjar tillämpas.

Bakgrund

Den komplexa frågan om att ta itu med smutsiga penningflöden är inte ny. Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism är avgörande för att säkerställa finansiell stabilitet och säkerhet i Europa. Luckor i lagstiftningen i ett EU-land påverkar hela EU. Därför måste EU:s regler genomföras och övervakas på ett effektivt sätt och enhetligt för att bekämpa brottslighet och skydda det finansiella systemet. Det är av yttersta vikt att säkerställa effektivitet och konsekvens i EU:s ram för bekämpning av penningtvätt. Genom dagens lagstiftningspaket genomförs åtagandena i vår åtgärdsplan för en övergripande EU-politik för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, som antogs av kommissionen den 7 maj 2020.

I EU-ramen mot penningtvätt ingår även förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande, direktivet om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelserdirektivet om fastställande av bestämmelser om användning av finansiell information och andra uppgifter för att bekämpa allvarliga brottEuropeiska åklagarmyndigheten och det europeiska systemet för finansiell tillsyn .

- Annons -

Nyheter

-Annons-