Vaccination: EU-kommissionen och Världshälsoorganisationen inleder ett samarbete för att informera om fördelarna med vaccination

Illustration © Upphovsrätt Europeiska kommissionen 2019

I Bryssel i dag (12 sept. 19 reds. anm.) står EU-kommissionen och Världshälsoorganisationen (WHO) värd för världens första globala toppmöte om vaccination. Målet är att öka de globala insatserna för att stoppa spridningen av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination och att motverka spridningen av felaktiga påståenden om vaccin i hela världen.

– I en värld där vi har kommit så långt som vi har gjort finns det ingen ursäkt för att barn fortfarande ska behöva dö av sjukdomar som borde ha blivit utrotade för länge sedan. Än värre är att vi har tillgång till lösningen men inte använder den fullt ut. Vaccination förhindrar 2–3 miljoner dödsfall per år och skulle kunna förhindra ytterligare 1,5 miljoner med bättre global vaccinationstäckning. Dagens toppmöte ger oss möjlighet att diskutera denna brist. Kommissionen kommer att fortsätta samarbetet med medlemsländerna i de nationella satsningarna och med våra samarbetspartner som är här i dag. Det här är en global utmaning som vi måste ta itu med tillsammans, och vi måste göra det nu, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

– Efter många års framsteg har vi nu kommit fram till ett avgörande vägskäl. Mässling har kommit tillbaka och ett av tio barn går miste om de nödvändiga barnvaccinerna. Men vi kan och måste komma på rätt spår igen. Det kan vi bara göra genom att se till att alla skyddas av vacciner, och om regeringar och samarbetspartner satsar på vaccination som en rättighet för alla och en form av samhällsnytta. Det är dags att öka ansträngningarna så att vaccination kan bli en självklar del av hälsa för alla, säger Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Toppmötet inleddes av Jean-Claude Juncker och Tedros Adhanom Ghebreyesus, som efterlyste en omedelbar ökning av satsningarna på att stoppa spridningen av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, t.ex. mässling. De senaste tre åren har sju länder, varav fyra i Europa, förlorat sin status som mässlingsfria. De nya utbrotten är en direkt följd av brister i vaccinationstäckningen, även bland tonåringar och vuxna som inte har fått ett fullgott vaccinationsskydd. I syfte att hantera bristerna i vaccinationstäckningen på ett ändamålsenligt sätt tog man på toppmötet upp de olika hindren för vaccination, bland annat rättigheter, regelverk och tillgänglighet men också hur enkelt och smidigt det är att vaccinera sig, sociala och kulturella normer, samhällsvärderingar och stöd, samt den enskilda individens motivation, inställning, kunskap och kompetens.

EU-kommissionen och Världshälsoorganisationen har också uppmanat till stöd för den globala vaccinationsalliansen GAVI. GAVI spelar en viktig roll i fråga om att uppnå de globala vaccinationsmålen i världens fattigaste länder.

Nya modeller och möjligheter för att bidra till utvecklingen av vacciner finns också på dagordningen för toppmötet, liksom metoder för att se till att immunisering blir en folkhälsoprioritering och universell rättighet.

Bakgrund

Enligt WHO är vaccinationsmotstånd, vilket inbegriper brister i fråga om engagemang, tillit och enkel tillgång, ett av tio hot mot den globala hälsan 2019. Vacciner är säkra och verksamma, och de utgör grunden för alla starka primärvårdssystem.

I hela världen anser 79 % att vacciner är säkra och 84 % anser att de är verksamma, enligt en undersökning av Wellcome Global Monitor om hur man runt om i världen ser på och upplever vetenskap och stora hälsoutmaningar. Ändå framgår det av rapporten State of Vaccine Confidence in the EU att vaccinationsvägran ökar i många medlemsländer, vilket hänger samman med ett lågt förtroende i hela världen för vaccinernas säkerhet och verkan. Bristen på förtroende har bidragit till lägre täckningsgrader, vilket leder till fler sjukdomsutbrott. Täckningsgraden är avgörande för att säkerställa flockimmunitet.

Enligt en Eurobarometer-undersökning från april i år tror nästan hälften av EU:s invånare (48 %) att vaccin ofta kan ge allvarliga biverkningar, 38 % tror att vaccin kan orsaka de sjukdomar de ska ge skydd mot och 31 % är övertygade om att vaccin kan försvaga immunsystemet. Dessa siffror är också ett resultat av en ökad spridning i digitala och sociala medier av desinformation om fördelarna och riskerna med vaccination.

Hittills under 2019 har antalet rapporterade fall av mässling nått en nivå som vi inte sett globalt sedan 2006. Ökningen av mässlingsfall som började 2018 har fortsatt under 2019. Cirka 90 000 fall har rapporterats i Europa under första halvåret enbart inom WHO Europaregionen och över 365 000 i hela världen. Det är redan nu mer än något helt år sedan 2006.

Det är högt prioriterat i både EU och resten av världen att göra framsteg mot en allmän hälso- och sjukvård och i förlängningen mot mål tre i de globala målen för hållbar utveckling – säkerställande av ett hälsosamt liv och främjande av välbefinnande för alla människor i alla åldrar. WHO och dess medlemsländer samt EU har vidtagit handlingskraftiga åtgärder mot de brister i immuniseringen som innebär att sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination sprids. De åtgärder som vidtagits genom WHO:s europeiska handlingsplan för vaccin, rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination och EU:s gemensamma insats för vaccination har genomgripande effekter på hälsosystem och samhällen.

Läs mer

MEMO

Ten actions towards vaccination for all

Global Vaccination Summit

Webbplats för vaccinationer

Särskild Eurobarometer 488: Européers attityder till vaccinering

Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Annons