tisdag, juli 23, 2024

Covid-19: Hur EU kan hjälpa småföretagen att stärka sin tålighet

Småföretagen har drabbats hårt av covid-19-krisen. Ledamöterna menar att EU kan hjälpa till genom att lätta på kraven och stödja deras förmåga att hantera framtida liknande kriser.

I ett betänkande som antogs i december förespråkade parlamentet åtgärder för att stödja små och medelstora företag i hanteringen av krisen och utmaningar som digitaliseringen och utfasningen av fossila bränslen.


Varför små och medelstora företag spelar roll

De små och medelstora företagen utgör ryggraden i ekonomin: De utgör 99 procent av företagen i EU, med 24 miljoner små och medelstora företag i medlemsstaterna. De genererade mer än hälften av EU:s BNP samtidigt som de sysselsatte omkring 100 miljoner arbetstagare innan pandemin bröt ut och EU måste hjälpa dem att överleva coronakrisen.

Parlamentets betänkande i december belyste behovet av att uppdatera kommissionens strategi för små och medelstora företag mot bakgrund av pandemin, då kommissionen offentliggjorde strategin 10 mars 2020, en dag innan Världshälsoorganisationen utfärdade sin varning om covid-19 som en pandemi.

Vissa av kommissionens förslag syftar till att förbättra små och medelstora företags tillträde till marknader utanför EU och utvidga Erasmus för unga företagare, som gör det möjligt för blivande företagare att lära sig av erfarna affärsmän från hela världen.

Ledamöterna efterlyser också en anpassning av strategin för små och medelstora företag till industristrategin, den europeiska datastrategin och den europeiska gröna given i syfte att aktivt involvera och stödja alla små och medelstora företag i övergången till ett grönare och digitalt Europa. Små företag är avgörande för EU:s konkurrenskraft och välstånd, industriella ekosystem, ekonomisk och teknisk suveränitet och motståndskraft mot yttre oväntade händelser.

Sektorer som turism, hotell- och restaurangbranschen, kulturella och kreativa sektorer, transporter, handelsmässor och evenemang, som till stor del består av små och medelstora företag, har drabbats hårdast av covid-19-krisen.


Mindre byråkrati efterfrågas

Små och medelstora företag behöver mer resurser för att klara komplexa byråkratiska krav. Den alltför stora administrativa bördan och regelbördan hindrar dem från att blomstra, sade parlamentets ledamöter, som efterlyste en färdplan med konkreta och bindande mål för bättre lagstiftning och förenkling.

Alltför stora administrativa bördor påverkar tillväxtpotentialen hos små och medelstora företag i hela EU: Enligt Eurochambres företagsenkäter från 2019 utgör administrativa förfaranden en stor utmaning för minst 78 procent av de små och medelstora företagen.

De komplicerade formaliteterna för små och medelstora företag, särskilt mikroföretag, gör det svårt för dem att få likviditet för sin grundläggande verksamhet. Ledamöterna uttryckte oro över svårigheterna med att få tillgång till EIB:s finansieringsplaner. I detta avseende förespråkade de en tillfällig uppmjukning av EU:s regler om statligt stöd.


Fokus på innovation och marknadstillträde

Parlamentet vill också att små och medelstora företag ska beaktas i innovationsinvesteringarna. Detta inbegriper behovet av att utveckla pilotinitiativ för att påskynda små och medelstora företags användning av e-handelslösningar sedan pandemin har tvingat småföretagen till digitala affärsmodeller. Endast 17 procent av de små och medelstora företagen har hittills framgångsrikt integrerat digital teknik i sina företag. De behöver stöd för att utnyttja innovationsmöjligheter och maximera samverkanseffekterna med EU-programmen.

Ledamöterna uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att investera i dataekonomin: artificiell intelligens, smart produktion, Internet of Things (IoT) och kvantdatorteknik och att säkerställa att små och medelstora företag utgör en aspekt  på dessa områden.

För närvarande exporterar omkring 600 000 små och medelstora företag utanför EU. De företag som vill få tillträde till den globala marknaden kommer att förbättra sin konkurrenskraft endast om de får stöd både på lokal och internationell nivå menade ledamöterna.

- Annons -

Nyheter

-Annons-