Kommissionen föreslår större insyn och mindre byråkrati för företagen för att förbättra företagsklimatet i EU

EU-kommissionen har i dag (den 29:e mars n.r.) antagit ett förslag till direktiv som ska göra det lättare för företag att utöka sin användning av digitala verktyg och förfaranden i EU:s bolagsrätt. Syftet är att underlätta gränsöverskridande företags verksamhet och öka insynen i och förtroendet för företag genom att göra mer information om företag allmänt tillgänglig på EU-nivå. Det kommer också att minska byråkratin för företag som verkar i andra EU-länder och innebära administrativa besparingar på cirka 437 miljoner euro per år, tack vare ett EU-företagsintyg och införandet av ”engångsprincipen”. Förslaget kommer att digitalisera den inre marknaden ytterligare och hjälpa företag, särskilt små och medelstora företag, att göra affärer i EU.

Mindre byråkrati och administrativt krångel

För att minska byråkratin och administrationen för företag som bedriver affärer över gränserna föreslås följande nya regler:

  • Tillämpning av ”engångsprincipen” så att företag inte längre behöver lämna in information på nytt när de etablerar en filial eller ett företag i ett annat EU-land. Relevant information kan utbytas genom systemet för sammankoppling av företagsregister (Bris).
  • Ett EU-företagsintyg med basinformation om företag, som utan kostnad kommer att finnas tillgängligt på alla EU-språk.
  • En flerspråkig standardmodell för en digital EU-fullmakt som ger en person rätt att företräda företaget i ett annat EU-land.
  • Slopade formaliteter som t.ex. behovet av apostill eller auktoriserade översättningar av företagshandlingar.

Förbättrad insyn i och förtroende för affärsverksamhet över gränserna

Genom förslaget aktualiseras EU:s nuvarande företagsregler (direktiv (EU) 2017/1132) så att de ytterligare anpassas till den digitala utvecklingen och nya utmaningar, och även för att stimulera tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.

För öka insynen och skapa större förtroende för företagen syftar de föreslagna reglerna till följande:

  • Se till att viktig information om företag (t.ex. om handelsbolag och koncerner) finns allmänt tillgänglig, särskilt på EU-nivå, genom Bris.
  • Underlätta sökandet efter information om företag i EU genom att möjliggöra sökningar i Bris och samtidigt via två andra EU-system som sammankopplar de nationella registren över verkligt huvudmannaskap och insolvensregistren.
  • Se till att företagsuppgifterna i företagsregistren är korrekta, tillförlitliga och aktuella, exempelvis genom regler om att företagsinformation ska kontrolleras innan den förs in i företagsregister i alla EU-länder.

Vad händer nu?

Förslaget kommer närmast att diskuteras i Europaparlamentet och rådet. Efter antagande ska EU-länderna enligt förslag ha två år på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund

Företagen är själva kärnan i den inre marknaden. Tack vare sin affärsverksamhet och sina investeringar, som även hittar vägar över gränserna, innehar de en ledarroll genom att bidra till EU:s ekonomiska välstånd och konkurrenskraft och genom att förverkliga EU:s dubbla omställning till en hållbar och digital ekonomi. Företagen behöver därför en förutsägbar rättslig ram som främjar tillväxt och är anpassad till de nya ekonomiska och sociala utmaningarna i en alltmer digital värld. De föreslagna åtgärderna kommer att gälla för omkring 16 miljoner aktiebolag och 2 miljoner handelsbolag i EU.

Förslaget innehåller det andra steget i digitaliseringen av EU:s bolagsrätt. Tack vare digitaliseringsdirektivet (EU) 2019/1151 från 2019 kan bolagsrättsliga förfaranden genomföras online, och gör det först och främst möjligt att bilda företag online. Dagens förslag utgör ett komplement till detta och syftar till att öka tillgången till företagsinformation, främst på EU-nivå, och till att undanröja administrativa hinder när företag och myndigheter använder sådan information i gränsöverskridande situationer. Genom förslaget främjas digitala lösningar som standardlösningar när man tillgår och använder företagsinformation i kontakter mellan företag och företagsregister eller myndigheter. Förslaget bygger vidare på användningen av betrodda tjänster och ska se till att lösningar som t.ex. EU-företagsintyg är förenliga med den kommande europeiska e-identitetsplånboken

Det kommer att bidra till de digitaliseringsmål som nämns i meddelandena Digital kompass 2030: Den europeiska vägen in i det digitala decenniet och Digitalisering av rättskipningen i Europeiska unionen – En verktygslåda med möjligheter och kommer att göra det lättare för små och medelstora företag att expandera över gränserna i överensstämmelse med meddelandena Uppdatering av industristrategin 2020 och En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU.

I samklang med kommissionens arbetsprogram för 2023 är detta förslag en av de viktigaste åtgärderna inom den politiska prioriteringen ”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”.

Läs mer

Frågor och svar:: Kommissionens förslag till direktiv avser att utöka användningen av digitala verktyg och förfaranden i EU:s bolagsrätt.

Webbplats – Bolagsrätt och företagsstyrning 

Förslaget till direktiv ska ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten. 

Bilaga – Förslaget till direktiv ska ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten. 

- Annons -

Nyheter

-Annons-