Ukraina: Kommissionen avstår från tullar och moms vid import av livräddande varor för ukrainare

EU-kommissionen har i dag antagit ett beslut som innebär att medlemsländerna tillfälligt får avstå från tullar och moms vid import från tredjeländer av livsmedel, filtar, tält, elgeneratorer och annan livräddande utrustning avsedd för ukrainare som drabbats av kriget. Denna åtgärd, som vidtagits på medlemsländernas begäran, kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 24 februari 2022 och gälla till och med den 31 december 2022.

Till följd av Rysslands oprovocerade och omotiverade invasion av Ukraina beräknas över 14 miljoner människor, eller 30 procent av Ukrainas befolkning, ha fördrivits. Över 6,2 miljoner ukrainare har tagit sig till EU, och nästan 8 miljoner har tvingats fly från sina hem men stannat kvar i Ukraina. Detta sätter stor press på EU:s medlemsländer som måste förse ett stort antal personer på flykt från kriget med humanitärt bistånd, samtidigt som de också måste stödja internflyktingar i Ukraina som riskerar att drabbas av svält och sjukdom.

– Kriget mot Ukraina har orsakat namnlöst lidande samtidigt som det synliggjort djupet i EU:s solidaritet, säger Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi. Genom denna åtgärd kommer medlemsländerna att lättare kunna hjälpa ukrainare både i EU och i hemlandet genom att leveranser av livräddande humanitära förnödenheter underlättas. Det är tveklöst rätt sak att göra.

Undantaget från tull och moms gäller varor som importeras av:

• Statliga organisationer (offentliga organ och offentligrättsliga organ såsom sjukhus, statliga organisationer, regionala myndigheter, kommuner, städer osv.)

• Välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som godkänts av medlemsländernas behöriga myndigheter.

Dagens beslut kompletterar de nya momsregler som antogs i april och innebär att medlemsländerna får utvidga detta undantag till inhemska leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster, också donationer, till förmån för katastrofoffer.

Bakgrund

Nuvarande EU-lagstiftning innehåller verktyg som undantagsvis ska användas för att hjälpa offer för katastrofer, såsom i fallet med kriget i Ukraina.

EU:s tullagstiftning (rådets förordning (EG) nr 1186/2009 ) medger beviljande av tullbefrielse ”till förmån för katastrofoffer”. Den kan tillämpas på import från statliga organisationer, godkända välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer. Medgivande av befrielse kräver ett beslut från kommissionen på begäran av de berörda medlemsländerna.

På motsvarande sätt innehåller EU:s mervärdesskattelagstiftning (rådets direktiv 2009/132/EG) bestämmelser om befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-