torsdag, juni 8, 2023

Migration: EU:s återvändandepolitik måste genomföras bättre

Ledamöterna vill att EU:s framtida politik för återvändande migranter ska skydda de grundläggande rättigheterna och prioritera frivilligt återvändande.

Det finns luckor och brister i EU:s politik för återvändande migranter, säger ledamöterna i en resolution om genomförandet av återvändandedirektivet, som fastställer gemensamma regler för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte har rätt att stanna i EU. Resolutionen godkändes den 16 december.

Läs mer om EU:s migrationspolitik.

Främja effektiva återvändanden

Under 2019 utfärdade EU-länderna över 490 000 beslut om återvändande. Mindre än en tredjedel av återvändena av icke-EU-medborgarna genomfördes dock full ut. Ledamöterna konstaterade att korta tidsfrister för frivillig avresa samt införande av inreseförbud kan förhindra avresa helt och hållet. De uppmanade EU-länderna att tillåta en lämplig tidsfrist för avresa med inreseförbud som beslutas från fall till fall.

Föredraganden Tineke Strik (De gröna/ EFA, Nederländerna) sade att en effektiv återvändandepolitik inte bara bör baseras på återvändandetakten utan också ta hänsyn till vad som händer med återvändande personer efter deras ankomst till destinationslandet.

Prioritera frivilliga återvändanden

I reglerna om återvändande prioriteras frivilliga återvändanden, där människor har möjlighet att lämna EU av egen vilja, framför påtvingade avresor. Vissa EU-länder vägrar dock eller förkortar tidsfristen för frivillig avresa återkommande, till exempel om migranten hålls i förvar eller om det finns anledning att tro att den återvändande personen skulle avvika.

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i program för stöd till frivilligt återvändande och prioritera frivilliga återvändanden, eftersom de är mer hållbara och lättare att organisera, även när det gäller samarbetet med destinationsländerna. Ledamöterna sade också att ensamkommande barn inte bör återsändas om det inte kan bevisas att det ligger i deras bästa intresse.

Skydda grundläggande rättigheter

Parlamentet betonar vikten av att skydda de grundläggande rättigheterna och respektera rättssäkerhetsgarantierna vid tillämpningen av EU:s lagstiftning om återvändande. EU uppmanar också medlemsstaterna att ge tillräckligt med tid för att överklaga ett beslut om återvändande och att tillhandahålla rättshjälp och tolkar på begäran och kostnadsfritt.

I ett betänkande som kammaren godkände i maj 2021 fördömde ledamöterna de informella arrangemang, där referenserna till grundläggande rättigheter är minimala, som EU och vissa medlemsländer ingått under årens lopp. Föredragande Strik uppmanade kommissionen att ingå formella återvändandeavtal med länder utanför EU och krävde bättre övervakning, bättre demokratisk insyn och ökad öppenhet kring hur EU:s finansiering används för att finansiera samarbete på migrationsområdet. Hon betonade också vikten av att trygga rättshjälp för migranter och flyktingar vars rättigheter kränkts.

Bakgrund

Betänkandet är ett svar på kommissionens förslag från 2018 om en reform av EU:s återvändandepolitik, som syftar till att skapa en effektivare europeisk återvändandepolitik och är en hörnsten i den nya migrations- och asylpakten.

I en separat resolution om asyl, som ledamöterna också godkände den 16 december 2020, efterlyste de större solidaritet mellan medlemsstaterna och ökade ekonomiska resurser för de länder som ligger i frontlinjen, särskilt i händelse av ett stort antal asylsökande.

Läs mer om migration i Europa

- Annons -

Nyheter

-Annons-