Metabol ohälsa ökar risken för fetmarelaterad cancer

Under upp till 40 år har nära 800 000 personer från Sverige, Norge och Österrike följts utifrån hur deras BMI och metabola hälsa påverkar risken att drabbas av fetmarelaterade cancersjukdomar. Studien visar att metabol ohälsa avsevärt ökar risken för vissa cancerformer, vid normalvikt såväl som vid övervikt och fetma.

Det är sedan tidigare känt att fetma kan kopplas till dryga tiotalet olika cancersjukdomar (se faktaruta). Nu har forskare i ett europeiskt samarbete som drivs från Lunds universitet inkluderat metabol hälsa i epidemiologiska studier om fetmarelaterad cancer. Syftet är att kartlägga hur metabol hälsa samverkar med kroppsvikt avseende risk för fetmarelaterad cancer. I en studie som nu publiceras i Journal of the National Cancer Institute har forskarna inkluderat data från hälsoundersökningar och nationella register från närmare 800 000 individer genom åren 1972-2014. Genom att väga samman uppgifter om blodtryck, blodglukos och blodfetter i form av triglycerider fick de fram en metabol poäng som avgjorde om personerna ansågs metabolt hälsosamma eller ohälsosamma. Utifrån BMI (Body Mass Index) delades personerna också in i kategorierna normalviktig, överviktig eller fet.
 
–  Ofta kopplas metabol ohälsa ihop med fetma, men man behöver inte vara överviktig för att lida av metabol ohälsa. Därför är det relevant att studera hur metabol ohälsa spelar in i sambandet mellan BMI och fetmarelaterad cancer, säger Tanja Stocks, forskare och docent i epidemiologi, som har lett studien.
 
Under uppföljningstiden på upp till 40 år diagnosticerades 23 630 individer med en fetmarelaterad cancer. Det var ingen överraskning för forskarna att ett högre BMI ökade risken för cancer, men även metabol ohälsa i sig självt var förenat med en ökad risk. Den högsta risken påträffades bland individer med metabolt ohälsosam fetma, vilket var förenat med högst risk för cancer i lever, njure, och bland kvinnor även för endometriecancer (cancer i livmoderkroppen). Ett viktigt fynd var också att metabol ohälsa ensamt utgjorde en ökad risk för fetmarelaterad cancer oavsett om man var normalviktig, överviktig eller hade fetma.
 
Studien kan inte visa på orsakssamband, men forskarna såg att fetma och metabol ohälsa samspelar på ett sätt som ökade risken för vissa cancerformer mer än förväntat när de två faktorerna kombineras.
 
–  Studien visar på vikten av att bedöma olika metabola riskprofiler utöver fetma, för att kunna identifiera de grupper som kan ha mest nytta av insatser för att minska sina risker att drabbas av fetmarelaterade cancersjukdomar, säger Ming Sun, doktorand och förstaförfattare till studien.

Fakta

I studien mättes blodtryck, blodglukos och triglycerider. Individer vars sammanlagda metabola poäng hamnade i den högsta tredjedelen, definierades som metabolt ohälsosamma och resterande som metabolt hälsosamma. BMI delades in i normalvikt (<25 kg/m2), övervikt (25-29.9 kg/m2) och fetma (≥30 kg/m2).

De cancerformer som studerades är känt fetmarelaterade: matstrupe, översta delen av magsäcken, tjocktarm, ändtarm, bukspottskörtel, njurar, lever, gallblåsa, bröst (efter menopaus), endometrium, äggstockar och multipelt myelom.

Källa: Artikeln är hämtad från Lunds universitets hemsida

Publikation

Metabolically (un)healthy obesity and risk of obesity-related cancers: a pooled study
Journal of the National Cancer Institute, 17 januari 2023, DOI https://doi.org/10.1093/jnci/djad008

Kortfakta om studien: epidemiologisk forskning // kvantitativ studie, statistiska samband // prospektiv kohortstudie med friska frivilliga

Studien har finansierats med stöd av Crafoordska stiftelsen, Cancerfonden och the China Scholarship Council.

- Annons -

Nyheter

-Annons-