lördag, juli 2, 2022

Annonsera/Prenumerera

Annons

Återhämtningsplan: Krav på en ansvarsfull ekonomisk hantering och demokratisk tillsyn

Ledamöter anser att EU-länder bör använda de mer än 700 miljarder euro som finns tillgängliga under EU:s återhämtningsplaner för att ställa om till nya sociala och ekonomiska realiteter.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens inrättades under covid-19-krisen för att hjälpa EU-länderna att stödja företag och människor i kristider. Efter en kraftig nedgång 2020, återhämtade sig EU:s ekonomi 2021. Men i och med kriget i Ukraina och de stigande energi- och livsmedelspriserna, har nya ekonomiska och sociala utmaningar vuxit fram.

Snarare än ett kortsiktigt hjälpinstrument, är fonden för återhämtning och resiliens på 723,8 miljarder euro en framtidsorienterad plan som finansierar reformer och investeringar efter förslag från EU-länderna inom områden som grön omställning, digitalisering, hälsa, social och ekonomisk utveckling samt stöd till unga människor.

I ett betänkande från utskottet för ekonomi och budget om genomförandet av faciliteten, betonar ledamöterna att pengarna ska användas effektivt så att långsiktiga fördelar för EU:s ekonomi och samhälle säkerställs. Ledamöterna understryker behovet av att öka EU:s strategiska självständighet, minska beroendet av importerade fossila bränslen och att diversifiera energikällorna.

Läs mer om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Genomförandet av återhämtningsfonden

Utöver en förskottsbetalning på upp till 13 procent av de tilldelade medlen, får EU-länderna resten av sina betalningar inom faciliteten först när de har uppnått specifika mål och milstolpar.

Hittills har de flesta länderna mottagit finansiering i förskott. Åtta länder har lämnat in en begäran om en första utbetalning och Spanien har lämnat in en begäran om en andra utbetalning.

Tre länder har inte fått sina nationella planer godkända: Nederländerna, som inte har lämnat in sin plan och Polen och Ungern, vars planer har försenats på grund av oro för rättsstatsprincipen och risker i samband med bedrägerier, intressekonflikter och korruption.

Polens återhämtningsplan

Den 1 juni gav Europeiska kommissionen en positiv bedömning av Polens nationella återhämtningsplan, som måste godkännas av rådet. I en resolution som ledamöterna godkände den 9 juni kritiserade parlamentet kommissionens beslut och påpekade att en full överensstämmelse med EU:s värderingar är en förutsättning för att ett EU-land ska kunna få återhämtningsstöd. Ledamöterna uppmanade också rådet att inte ge sitt godkännande förrän Polen uppfyller alla villkor.

Återhämtningsfonderna går till EU-länderna antingen som bidrag eller som lån. Medlemsstaterna har planerat för nästan hela det tillgängliga bidragsbeloppet, men har angett att de vill använda 166 miljarder euro, av de 385,8 miljarder euro som finns tillgängliga, för lån.

Ledamöterna uppmanar länderna att utnyttja hela potentialen i faciliteten för återhämtning och resiliens, däribland lånet. Syftet är att motverka pandemins effekter och nya utmaningar.

Parlamentets tillsyn

Europaparlamentet deltar aktivt i granskningen av genomförandet av faciliteten. Ledamöterna håller debatter och antar resolutioner på ämnet, parlamentets budget- och ekonomiutskott har regelbundna diskussioner med kommissionsledamöter (fyra möten hölls 2021) och det hålls ofta tekniska möten med kommissionens tjänstemän (20 möten 2021).

Ledamöterna vill försäkra sig om att medlen används på ett öppet sätt och i enlighet med reglerna. De vill också att kommissionen ska genomföra en effektiv bevakning och granskning av medlemsstaterna.

I parlamentets betänkande konstateras att de nationella offentliga förvaltningarna har svårt att tillgodogöra sig all finansiering på kort sikt, eftersom alla reformer och investeringar måste vara genomförda senast 2026. Ledamöterna insisterar på att lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer bör involveras i genomförandet av de nationella planerna för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande och för att eftersträva demokratisk ansvarsskyldighet.

Den 23 juni kommer ledamöterna att rösta om ett betänkande om parlamentets synpunkter på genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Kommissionen väntas lägga fram ett betänkande beträffande framstegen med återhämtningsplanerna i mitten av juli.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-