Transportinfrastruktur: över 352 miljoner euro i EU-finansiering för att främja grönare rörlighet

För att bidra till att skapa ett transportnät som är miljömässigt hållbart i linje med de ambitiösa målen i EU:s gröna giv kommer Europeiska unionen att tillhandahålla totalt ekonomiskt stöd på över 352 miljoner euro till 26 infrastrukturprojekt. Dessa har valts ut inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSEEN•••), EU:s finansieringsprogram till stöd för europeisk transportinfrastruktur.

Inom ramen för det fjärde stoppdatumet för ansökningsomgången för faciliteten för infrastruktur för alternativa bränslen (AFIF), som avslutades den 13 april 2023, har 26 projekt valts ut för ett totalt EU-bidrag på över 352 miljoner euro. Detta stöd är kopplat till ett lån eller en investeringsfacilitet från ett finansinstitut. 

Ansökningsomgången är öppen med ett sista stoppdatum den 7 november 2023.

EU-kommissionären med ansvar för transport Adina Vălean säger: ”De många ansökningar om AFIF-finansiering som mottagits understryker transportindustrins intresse av att driva på övergången till mer hållbara transporter – på vägar, på himlen och till sjöss. Vår investering på 352 miljoner euro kommer att omsättas i cirka 12,000 laddningsstationer, 18 tankstationer för vätgas och elektrifieringen av hamnar och flygplatser, inklusive hamnen i Rotterdam och 37 spanska flygplatser.

Direktören för Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA), Paloma Aba Garrote, konstaterade också följande: ”Europeiska unionen står fast vid sitt åtagande att stödja initiativ som förbättrar övergången till mer miljövänliga transportsätt. Dessa projekt spelar en avgörande roll för att uppnå unionens klimatmål, samtidigt som de bidrar till ekonomisk tillväxt och skapar nya arbetstillfällen.”

Bakgrund

Syftet med ansökningsomgången för faciliteten för infrastruktur för alternativa bränslen (AFIF) är att stödja utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen och bidra till att minska koldioxidutsläppen från transporter längs TEN-T-nätet. 

Med en total budget på 1,5 miljarder euro för perioden 2021–2027 kommer AFIF att finansiera åtgärder genom att kombinera FSE-bidrag med finansiellt stöd från finansinstitut för att uppnå en högre effekt av investeringen. Den genomförs genom en löpande ansökningsomgång som inleddes den 16 september 2021, med fem slutdatum för inlämning av förslag fram till slutet av 2023. 

Nästa steg 

Efter EU-medlemsstaternas godkännande av de utvalda projekten den 8 september 2023 kommer kommissionen att anta ett formellt finansieringsbeslut under de kommande veckorna, varefter resultaten blir definitiva. Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) har inlett utarbetandet av bidragsavtalen med mottagarna av de framgångsrika projekten. 

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-