Skydda medier och civilsamhällesorganisationer från missbruk av rättsprocesser

  • Strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande (SLAPP) undergräver EU:s värden och rättssystem
  • Förslag om att SLAPP-ärenden ska avvisas i ett tidigt skede, påföljder för käranden och stöd till offren
  • Farhågor om att SLAPP-ärenden finansieras med statliga medel

Parlamentet kräver nya EU-regler för att sätta stopp för grundlösa rättsliga åtgärder som syftar till att tysta kritiska röster.

I ett betänkande som antogs med 444 röster för, 48 röster emot och 75 nedlagda röster föreslår ledamöterna en rad åtgärder för att motverka det hot som strategiska rättegångar mot allmänhetens deltagande (SLAPPs) utgör för journalister, icke-statliga organisationer och civilsamhället i Europa. SLAPP-rättegångar är ofta ogrundade och oseriösa och baserade på överdrivna påståenden i syfte att skrämma, diskreditera yrkesmässigt och trakassera måltavlorna, med det slutliga målet att utpressa dem och tvinga dem till tystnad.

Parlamentarikerna är oroliga över hur dessa rättsprocesser påverkar EU:s värden, den inre marknaden och EU:s rättssystem. I texten betonas den ofta förekommande maktobalansen mellan käranden och svaranden, främst med avseende på ekonomiska resurser, vilket underminerar rätten till en rättvis rättegång. Parlamentsledamöterna är särskilt oroade över att SLAPP-förfaranden i vissa länder finansieras med statliga medel och att de används i kombination med andra statliga åtgärder mot oberoende medier, journalistik och civilsamhället.

Åtgärder för att skydda offer och bestraffa förövare

Parlamentet beklagar att inget EU-land hittills har antagit en riktad lagstiftning mot SLAPP-processer. Ledamöterna uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett åtgärdspaket, inklusive lagstiftning. Enligt dem bör paketet omfatta följande:

  • Ett EU-direktiv mot SLAPP-metoder som fastställer miniminormer för att skydda offer och samtidigt förhindra och bestraffa missbruk;
  • En ambitiös rättslig ram i den kommande lagen om mediefrihet,
  • Nya enhetliga och förutsägbara regler om förtal för att sätta stopp för så kallad ”forumshopping” och ”förtalsturism” – där käranden väljer att väcka talan i den mest gynnsamma jurisdiktionen. Ledamöterna vill också att tvister ska avgöras av domstolar där svaranden har sin sedvanliga hemvist.
  • Regler om tidig avvisning av SLAPP-mål från domstolarnas sida så att oseriösa rättegångar snabbt kan stoppas på grundval av objektiva kriterier; käranden bör också åläggas påföljder om han eller hon inte kan motivera varför talan inte är otillbörlig;
  • Rättssäkerhetsgarantier mot kombinerade SLAPP-rättegångar, det vill säga de som kombinerar straffrättsliga och civilrättsliga förfaranden, samt åtgärder för att säkerställa att förtal inte kan användas för SLAPP-stämningar;
  • En EU-fond för att stödja offer för SLAPP-rättegångar och deras familjer, samt lämplig utbildning av domare och advokater.

Citat

Medföredragande Tiemo Wölken (S&D, Tyskland) sade: ”Vi kan inte se på när rättsstaten hotas alltmer och yttrande-, informations- och föreningsfriheten undergrävs. Det är vår plikt att skydda journalister, icke-statliga organisationer och civilsamhället som bevakar frågor av allmänt intresse. Våra domstolar får aldrig bli en lekplats för rika och mäktiga individer, företag eller politiker, och de får inte heller överbelastas eller missbrukas för personlig vinning.”

Medföredragande Roberta Metsola (EPP, Malta) sade: ”Detta betänkande bör tjäna som en plan för att skydda journalister, skydda dem som söker sanningen, värna yttrandefriheten och upprätthålla vår rätt att få veta. Detta parti- och utskottsöverskridande betänkande utgör ett avgörande ögonblick för journalistiken i kampen mot oseriösa stämningar. Det finns inget utrymme för missbruk av våra rättssystem – det är det budskap vi sände ut med vår tydliga omröstning i dag.”

Nästa steg

Den 4 oktober inledde EU-kommissionen ett offentligt samråd för att samla in information inför ett kommande initiativ för att ta itu med missbruk av stämningar av journalister och rättighetsförsvarare. Kommissionen väntas lägga fram en europeisk lag om mediefrihet 2022, som syftar till att skydda mediernas oberoende och mångfald.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-