PFAS: Paketerade, förstörande, allomfattande substanser

Miljövänliga alternativ till flera vardagliga saker har fått plastartiklar att övergå till pappersmuggar och pappersförpackningar. Dessa har behandlats med ämnen som tidigare antogs vara ofarliga för hälsan – tills nyare forskning har kommit fram till en annan slutsats.

Naturskyddsföreningen uppger att PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och med ett annat namn kallas de för per- och polyfluorerade ämnen. Dessa ämnen är även högfluorerade ämnen, vilket är viktigt att minnas då artikeln kommer att återkomma till detta och så småningom förklara varför detta spelar roll. PFAS-ämnen har ingått i förpackningar i flera årtionden, av vad som framgår av en artikel från The Guardian. De allra flesta PFAS-ämnen som finns i diverse vardagliga föremål har inte testats för att se om de har några effekter på människors hälsa. Nu visar det sig att de kan vara skadliga.

PFAS-kemikalier som tidigare har framstått som oskadliga för människors hälsa visar sig medföra olika hälsorisker, enligt en artikel från The Guardian. Nyligen har man upptäckt att kemikalierna kan lossna från kartongen och följa med födan eller drycken när den sväljs. Detta sker genom att bitar av förpackningen kan lossna och att kemikalierna då följer med maten eller drycken som konsumeras. Kategorin av PFAS som används innehåller även fluor, ett ämne som gör de svårnedbrytbara. Tidigare hade man förbjudit användning av PFAS i USA och Kanada och inom EU, men gjorde ett undantag av kategorin av PFAS som används idag, för att man inte trodde att dessa ämnen var skadliga. På senare tid visar det sig att studier som gjorts inte bara kan påvisa att dessa ämnen är skadliga, utan att det även har uppdagats att kemikalietillverkarna hade dolt tidigare forskning som visar att även dessa varianter kan vara giftiga. Undersökningen gick ut på att besöka olika populära snabbmatsrestauranger och analysera 42 förpackningar till burgare, burritos, sallader, pommes och andra maträtter. Forskarna hittade PFAS-ämnen i cirka hälften av förpackningarna. Därefter förvarades åtta förpackningar med PFAS-ämnen i ett mörkt och stängt utrymme i två år och forskarna fann att PFAS-nivåerna hade sjunkit med 85%, vilket visade att PFAS-ämnen lämnar förpackningar genom att de kan lossna från dessa. En av forskarna uppgav att tempot som PFAS-ämnena lossnar från förpackningarna är högt trots att förpackningarna förvarades i gynnsamma förhållanden. Studier som har gjorts visar också att PFAS-ämnen migrerar i en mycket högre utsträckning när de har kontakt med mat eller dryck som är syrlig eller som serveras vid en hög temperatur. Resultatet av studien pekar på en potentiell hälsofara. Enligt en av forskarna som medverkade i studien visar det hur pass rörliga dessa ämnen är. Utfallet är oroväckande då studien även visar att PFAS-halterna blir högre än den rekommenderade högsta dosen för exponering till PFAS-kemikalier inom EU när PFAS-ämnen migrerar från förpackningar till mat och dryck.

Artikeln från The Guardian förklarar även att PFAS-kemikalierna tillsätts för att få produkter att motstå vatten och hetta (och i förlängningen behålla skicket på materialet). Kemikaliegruppen innehåller tusentals PFAS-kemikalier. Naturskyddsföreningen skriver i en artikel att PFAS-kemikalier har egenskaper som är vatten-, smuts- och fettavvisande, vilket gör att det finns många användningsområden för PFAS-ämnen. Detta medför att de förekommer i bland annat stekpannor, matförpackningar, möbeltyger, bekämpningsmedel och skönhetsprodukter. Deras förekomst i vardagliga föremål gör det svårt att komma undan PFAS-kemikalier och märkningen är även komplicerad då det finns många olika sorters PFAS-kemikalier. Detta innebär exempelvis att om det står på en vara att den inte innehåller en viss typ av PFAS, så betyder det inte att den är helt PFAS-fri, då det finns olika varianter av PFAS-kemikalier.

Naturskyddsföreningen skriver även att kunskapen om PFAS är begränsad, men att de kan beskrivas som högfluorerade ämnen. Högfluorerade ämnen är problematiska för att de är svårnedbrytbara, vilket innebär att det inte finns något sätt att rensa dessa ämnen från miljön. För tillfället saknas effektiva reningsmetoder, men de går att avlägsna från vatten. Artikeln poängterar att både PFOA och PFOS, olika varianter av PFAS-kemikalier, är “misstänkt cancerframkallande och reproduktionstoxiska”. Vidare framgår det av artikeln från Naturskyddsföreningen att det finns en koppling mellan exponering för PFAS-ämnen och leverskador, förhöjda halter av blodfetter, tarmsjukdomar och körtelsjukdomar. Av de tusentals PFAS-ämnena som finns på marknaden är de allra flesta otestade, enligt samma artikel. Den ursprungliga artikeln från The Guardian menar att det dessutom finns en koppling mellan PFAS-ämnen och njursjukdomar och ett sämre immunsystem. Spädbarn kan få i sig kemikalierna via bröstmjölk eller ersättning som bereds med dricksvatten, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen. Foster kan exponeras för dessa ämnen via den gravida kvinnans blod, då kemikalierna kan överföras genom moderkakan.

Det handlar inte enbart om den mänskliga hälsan, utan om flera miljöfaktorer. I ett försök att undvika engångsplast har man i större utsträckning börjat använda komposterbar förpackning. Nackdelen är bara att det är just den här sortens förpackning som innehåller flest PFAS-ämnen enligt forskarna. Vidare är det ett större miljöproblem för att PFAS-ämnena inte är nedbrytningsbara. Forskarna bakom studien har även uttryckt oro över att pappersförpackningar innehåller PFAS-ämnen och ställer sig frågande till huruvida man bara byter ett skadligt alternativ mot ett annat.

Spår av PFAS-ämnen har även hittats i dricksvatten och hos djur. Globalt har man funnit PFAS-ämnen i blodet hos hundratals djurarter. Syftet med den här studien var inte att visa hur PFAS-ämnen påverkar djurlivet, utan att visa hur pass utbrett föroreningen av PFAS-ämnen är. Vissa av arterna som har testats för PFAS-ämnen inkluderar pandor, hästar, sibiriska tigrar, sköldpaddor, uttrar, hundar, sjölejon och vildsvin. Det har tagit årtionden att studera människor och se hur PFAS-intaget av PFAS-ämnena som undersöktes påverkade den mänskliga hälsan och man har ännu inte studerat effekterna av PFAS-ämnen hos djur. Enligt en forskare som har kommenterat studien finns det ingen anledning att tro att effekterna vi ser hos människor inte heller förekommer hos djur. Artikeln beskriver vidare hur det finns data som visar att nästan alla amerikaner som har undersökts i en studie har spår av PFAS-ämnen i blodet, men att det inte har förekommit någon studie som försöker se frekvensen av PFAS-ämnen i blodet hos djur. Eftersom PFAS-ämnen inte är nedbrytbara, kan de cirkulera runt i miljön och hamna varsomhelst. Detta innebär rent teoretiskt att spår av PFAS även hade kunnat hittas på polerna och hos djur vars habitat är avlägsen från civilisationen och annan mänsklig aktivitet. Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen är PFAS-ämnena bioackumulativa, det vill säga att de samlas i olika organismer och att halten PFAS-ämnen stiger när man kommer högre upp i näringskedjan.
Vilka konsekvenser förekomsten av PFAS-föroreningar har på djur är inte kartlagda ännu. Hittills har man kunnat hitta en form av autoimmun sjukdom som liknar SLE (systemisk lupus erythematosus) hos alligatorer som har levt i vatten kontaminerat med PFAS. Forskare har även kunnat hitta tecken på problem med immunsystemet hos sköldpaddor.

Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen har det även förekommit fall med förorenat PFAS-vatten i Sverige, trots att Sverige inte har producerat dessa kemikalier. Nästan alla vattenprov kring och i Vänern, Vättern och Mälaren har innehållit PFAS. Man tror att PFAS-ämnena då har spridit sig via vind och nederbörd. Dricksvatten antas även vara den största källan till exponering för PFAS, då rapporten lyfter fram att personer som har bott områden med där vattnet är eller har varit förorenat med PFAS-kemikalier har högre halter PFAS i blodet jämfört med den övriga befolkningen överlag. Enligt rapporten från Naturskyddsföreningen finns PFAS i vatten som förser mer än fem miljoner svenskar med dricksvatten. De mätvärden som redovisas i rapporten baseras på insamlad data om uppmätning av PFAS i vatten för olika orter som har sammanställts utifrån analysdata som från 42 vattenbolag för att visa de lägsta samt de högsta påträffade fallen av förorening med PFAS i flera svenska kommuner och regioner. Den högsta mätningen av PFAS bland svenska kommuner och regioner som framgår i rapporten finns i Halmstad, med 47 ng/l (nanogram per liter). Den lägsta halten av PFAS i Halmstad är enligt mätningen 1 ng/l. På andraplats ligger orten Gävle, med den högsta uppmätta halten på 45 ng/l och den lägsta uppmätta halten på mindre än 1 ng/l.

Regionen med det lägsta uppmätta värdet är Kalmar, vars högsta uppmätta värde visar att det finns mindre än 1 ng/l och vars lägsta uppmätta värde visar att det finns mindre än 0.9 ng/l. Det högsta värdet i västra Skåne (inklusive Malmö och Lund) är 8 ng/l enligt mätningen och det lägsta värdet i samma region är mindre än 1,1 ng/l. I nordvästra Skåne (med Helsingborg inräknat) är den högsta uppmätta halten mindre än 7 ng/l, dock har man inte kunnat säkerställa att mätningen är tillförlitlig, så osäkerheten kring det högsta värdet som har uppmätts är stort. Det minsta uppmätta värdet är mindre än 7 ng/l. Om man jämför med andra storstäder är det högsta uppmätta värdet i Stockholm stad 6 ng/l och det lägsta uppmätta värdet 3 ng/l. I Göteborg är det högsta uppmätta värdet 2 ng/l och det lägsta uppmätta värdet 2 ng/l.

I Sverige har förekomsten av höga halter av PFAS i vissa områden kunnat spåras till främst brandövningar eller försvarsövningar (kopplade till bland annat brandskum och material som använts av Försvarsmakten vid tidigare övningar). Rapporten tar även upp att flera åtgärder har införts sedan dess för att skydda miljön och att utrustningen som numera används i övningar inte innehåller PFOS/PFOA.

Frågan om hur man ska gå tillväga med att hantera PFAS-ämnen är väldigt komplex och det har vidare omvandlats till ett globalt problem, eftersom dessa ämnen är rörliga och kan sprida sig varsomhelst. Lösningar som har föreslagits är bland annat att införa ett gränsvärde för hur mycket PFAS-ämnen dricksvatten får innehålla och rena dricksvatten från PFAS för att undvika hälsoskadliga effekter.

Bianca M.-Info Express
E: hello@infoexpress.se

Källa:
“Toxic PFAS chemicals used in packaging can end up in food, study finds”, The Guardian, publicerad 2023-03-17
“Frågor och svar om PFAS”, Naturskyddsföreningen, 2023-03-21
“Alarming toxic ‘forever chemicals’ found in animals’ blood – study”, The Guardian, publicerad 2023-02-22
“Rapport: PFAS-förorenat dricksvatten i Sverige”, Naturskyddsföreningen, 2022-02

- Annons -

Nyheter

-Annons-